Information omkring mulighed for dispensation i forbindelse med indstilling til revisoreksamen.


Når kandidaten skal ansøge om dispensation hos Erhvervsstyrelsen, skal pågældende udfylde en dispensationsblanket på virk.dk med sit NemId.

Der kan ansøges om:

Dispensation fra krav til praktisk erfaring


Erhvervsstyrelsesn kan undtage fra bestemmelsen om, at kandidaten har deltaget i mindst tre år efter det fyldte 18.år i udførelse af opgaver, der navnlig vedrører revision af årsregnskaber, koncernregnskaber eller tilsvarende regnskabsrapporteringer under tilsyn af en godkendt revisor tilknyttet en godkendt revisionsvirksomhed, og således at mindst et år er foregået efter, at kandidatuddannelsen er bestået, og mindst to år har ligget inden for de seneste tre år forud for fristen for tilmelding til revisoreksamen.

Kravet om den tidsmæssige placering anses også for opfyldt, hvor den tilmeldte senest ved afholdelse af den skriftlige prøve dokumenterer, at deltagelse i tre år er opnået inden prøvens afholdelse (men efter tilmeldingsfristens udløb).

Erhvervsstyrelsen kan dispensere for op til et år vedrørende erfaring opnået hos en virksomhed, der ikke er en godkendt revisionsvirksomhed. Anmodning om dispensation skal være modtaget senest 1. maj det pågældende år. 

Overskridelse af fristen for indstilling

Erhvervsstyrelsen kan under særlige omstændigheder dispensere fra fristerne for tilmelding til skriftlig og mundtlig revisoreksamen, f.eks. i tilfælde af akut opstået sygdom i nærmeste familie eller lignende forhold, som kan begrunde overskridelsen af fristen.

Ekstra tid under skriftlig eksamen


Erhvervsstyrelsen kan give ekstra tid til at gennemføre den skriftlige revisoreksamen, hvis helbredsmæssige forhold eller andre særlige omstændigheder tilsiger det. Det kan f.eks. være tilfældet ved et fysisk handikap, ordblindhed eller amning af et spædbarn. Ansøgning herom skal ske i god tid inden eksamen og så vidt muligt inden den 1. juni for eksamen i august og 1. oktober for eksamen i december. Er anmodningen begrundet i helbredsmæssige forhold, skal der være bilagt lægeerklæring indeholdende en angivelse af behovet for ekstra tid. Ved ordblindhed vedlægges ordblindetest.

Overskridelse af 7 års frist for beståelse af mundtlig prøve


Den mundtlige prøve skal være bestået senest i det syvende kalenderår efter det år, hvor kandidaten har bestået den skriftlige prøve. Eksamensudvalget kan under særlige omstændigheder dispensere fra dette krav. Anmodning om dispensation skal være modtaget senest den 1. marts for prøven i første halvår og senest den 1. september for prøven i andet halvår det pågældende år.

Del til: