Kort om de faglige værktøjer

De faglige værktøjer understøtter dine arbejdsgange.


De faglige værktøjer dækker:

 • Udvidet gennemgang/Review
 • Revisors erklæringer
 • Kvalitetsstyring
 • Revisionsopgaven
 • Protokoller
 • Skattefri virksomhedsomdannelse
 • Fusion
 • Skattefri spaltning
 • Ophørspension
 • Aktieombytning
 • Tilførsel af aktiver
 • Årsrapporter
 • Situationsbestemte regnskaber
 • Værdiansættelsesværktøj 

Klik her for at se og få adgang til Værktøjsportalen.

Du kan læse mere om de enkelte værktøjer nedenfor:

UDVIDET GENNEMGANG OG REVIEW

Guider dig igennem det arbejde, du skal udføre for de kunder, som vælger enten udvidet gennemgang eller review i stedet for revision. Værktøjet indeholder blandt andet eksempel på planlægningsnotat og instrukser for væsentlige og risikofyldte områder. Du har også adgang til aftalebrev, udkast til afsluttende konklusionsark og ledelseserklæring.

Revisors erklæringer

Kortfattede beskrivelser af gældende krav til erklæringer. Du får talrige eksempler på revisionspåtegninger, reviewerklæringer og andre erklæringer, som du kan bruge i forskellige situationer. De mange eksempler på modifikationer, fremhævelser og oplysninger om ledelsesansvar gør det let at finde en relevant formulering, som passer til den konkrete situation.

Kvalitetsstyring

Værktøjet er relevant for både mindre og mellemstore revisionsvirksomheder og indeholder tre forskellige manualer, der er tilpasset hhv. antal godkendte revisorer og antal ansatte. Herudover indeholder værktøjet en værktøjskasse med skabeloner til brug for risikovurdering og kundekendskabsprocedure samt eksempler vedrørende medarbejderforhold, kundeaftaler og kvalitetsstyringssystem på opgaveniveau. Endelig understøtter værktøjet opgaver inden for assistance med regnskabsopstilling, review af perioderegnskab, bogføring, budget, rådgivning og skat.

Revision

Revisionsopgaven
Du får vejledning og en række tjeklister til revision også af de større kunder, så du overholder god revisionsskik, herunder ISA’erne, bekendtgørelser og revisorloven. Derudover indeholder “Revisionsopgaven” arbejdsredskaber og eksempler til hele revisionsprocessen fra planlægning, over udførelse til den afsluttende revision.

Protokoller
Værktøjet er tilpasset udviklingen i revisionsstandarderne, herunder særligt ISA 210 og ISA 260, samt revisorloven. Du får desuden de mest almindelige eksempler på tiltrædelses-, fratrædelses- og årsprotokollater samt ledelsens regnskabserklæring for selskaber.

Skat

Skattefri virksomhedsomdannelse
Indeholder alle dokumenter, der er nødvendige for at gennemføre en skattefri virksomhedsomdannelse fra indledende overvejelser til de endelige erklæringer. Vejledningen giver svar på de fleste spørgsmål på området. Du bør i hver enkelt sag vurdere, om du har den fornødne kompetence til at udføre det juridiske arbejde i forbindelse med en virksomhedsomdannelse.

Fusion
Giver dig overblik over skatteregler, selskabsretlige dokumenter og frister. Værktøjet indeholder de typiske dokumenter, der er nødvendige for at gennemføre en fusion af danske selskaber fra de indledende overvejelser til det færdige materiale til kunden.

Spaltning
”Skattefri spaltning” indeholder alt det materiale, der skal bruges til en spaltning, inklusive de relevante selskabsretlige, skattemæssige og regnskabsmæssige regler.

Ophørspension
Detaljeret gennemgang af de muligheder, selvstændigt erhvervsdrivende og hovedaktionærer har for at indskyde ekstraordinært store beløb på pensionsordninger i forbindelse med hel eller delvis afståelse af erhvervsvirksomhed. Med dette værktøj er du bedre rustet til at kunne arbejde kvalificeret med rådgivningsopgaver af denne type.

Aktieombytning
Indeholder vejledninger og dokumenter, der er nødvendige for at gennemføre en aktieombytning, inklusive eksempler på ombytning med og uden tilladelse.

Tilførsel af aktiver
Ønsker du at etablere holdingstruktur, kan dette værktøj være en rigtig god hjælp. Virksomheden eller en gren af virksomheden skubbes ind i et nyt selskab, mod at det indskydende selskab får anparter eller aktier i det nye. ”Tilførsel af aktiver” giver dig det nødvendige overblik over skatteregler, selskabsretlige dokumenter og frister.

Regnskab

Årsrapporter
Du får overblik over årsregnskabslovens krav og en række eksempler på årsrapporter for personligt ejede virksomheder, små og mellemstore selskaber og erhvervsdrivende fonde. Alle eksempler er suppleret med forklarende bemærkninger. ”Årsrapporter” indeholder desuden en række tjeklister, der kan tilpasses behovet hos den enkelte kunde.

Situationsbestemte regnskaber
Giver dig eksempler på de særlige regnskaber og erklæringer, man udarbejder ved virksomhedsomdannelse, fusion, spaltning, likvidation, rekonstruktion og konkurs. Der er også kortfattede beskrivelser af de enkelte områder og tjeklister, der giver dig et godt overblik.

Værdiansættelse

Værdiansættelse af virksomheder
Dette værktøj er udarbejdet for at støtte revisors arbejde med rådgivning omkring værdiansættelse af virksomheder. Værktøjet omfatter en vejledning og en beregningsmodel. Vejledningen fokuserer på rådgivning af SMV-segmentet og beskæftiger sig primært med praktisk anvendelse af de forskellige metoder. I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet en enkel værdiansættelsesmodel i Excel-format, og anvendelsen bliver illustreret ved et eksempel. Problemstillingen ved handel med aktivitet indgår ikke i værktøjet, da de skattemæssige aspekter omkring bl.a. merværdier er forskellige ved de to typer opgørelser.

Udfyld formularen og få mere information

This field is required
This field is required
This field is required
This field is required

Del til: