Udvalgets formål er at bidrage til at varetage revisorstandens interesser på det skattemæssige område. Skatteudvalget skal arbejde for, at skattelovgivningen og Skattestyrelsens administration heraf er så klar og forudsigelig som mulig, at overvåge at der i lovgivning og administration opretholdes en høj grad af retssikkerhed.


Skatteudvalget skal arbejde for at fremme kvalitet i revisors arbejde på det skattemæssige område, ligesom Skatteudvalget via deltagelse i blandt andet relevante fora med myndigheder samt deltagelse i den offentlige debat skal virke for, at FSR - danske revisorer over for omverdenen fremstår med en høj grad af troværdighed, samt at revisor over for erhvervslivet fremstår som det naturlige valg af skatterådgiver.

Opgaver

Skatteudvalgets opgaver er at

 • holde sig orienteret/opdateret om fremsatte eller påtænkte lovforslag vedrørende skatter, moms og afgifter samt søge at påvirke udformningen af love og administrative forskrifter, så disse udformes hensigtsmæssigt og under opretholdelse af en høj grad af retssikkerhed
 • påse, at skatteydernes, herunder borgernes og virksomhedernes, rettigheder og pligter fremgår klart og præcist af retsgrundlaget, så mindst muligt overlades til fortolkning, og så lovgivningen bliver gennemsigtig og forudsigelig for skatteyderne
 • fremme medlemmernes interesser, såvel når det vedrører medlemmernes professionelle virke, som når det vedrører medlemmernes egne erhvervsmæssige interesser
 • holde sig ajour med praksis og administrative ændringer på skatte- og afgiftsområdet samt vurdere, om praksis og praksisændringer har fornøden lovhjemmel
 • vurdere myndighedernes brug af hjemler og kontrolhjemler, og udfordre de hjemler, der forekommer tvivlsomme
 • opretholde kontakt med relevante organisationer angående spørgsmål af fælles interesse, samt at placere FSR - danske revisorer centralt mediemæssigt i den faglige og fagpolitiske debat, samt stedse overveje brugen af de relevante medier til aktivt at påvirke myndighederne og offentligheden i disse spørgsmål
 • arbejde for en høj grad af regelefterlevelse fra branchen og kvalitet i medlemmernes arbejde
 • følge straffe- og ansvarssager mod medlemmerne på skatte- og afgiftsområdet, og diskutere hvorvidt udvalget i sit arbejde med lovgivning, myndigheder og medlemskontakt kan medvirke til at reducere antallet af sådanne sager
 • være en aktiv samarbejdspartner i forhold til de øvrige faglige udvalg
 • bidrage til at foreningen kan servicere hele revisorbranchen med professionelle services og tilbud, der sikrer, at alle medlemmer har gode betingelser til at kunne udnytte ny teknologi til at udvikle deres forretning og styrke kunderelationen

Læs hele Skatteudvalgets kommissorium.

Udvalgsmedlemmer

 • Klaus Okholm, formand
 • Søren Næsborg Jensen, næstformand
 • Jacques Peronard
 • Jens Pedersen
 • Ole B. Sørensen
 • Nikolaj Vinther

Sekretær: Maria Eun Elkjær

Del til: