FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser, som tager udgangspunkt i aktuelle og relevante problemstillinger i branchen og i erhvervslivet mere generelt.


Formålet med undersøgelserne er, at sætte fokus på brancherelevante emner og nyttiggøre den unikke viden som foreningens medlemmer besidder. Revisor er virksomhedernes foretrukne rådgiver og har i kraft af sin særlige position i erhvervslivet en dyb indsigt i virksomhedernes økonomi, regnskab og organisation. Gennem undersøgelserne ønsker FSR – danske revisorer at udbrede kendskabet til revisorbranchen og bidrage til en kvalificeret debat om branchens og erhvervslivets rammevilkår.

2023

2021

Virksomhederne er enige: Klimamål skaber vækst

Klimaet kan drive ny vækst og flere arbejdspladser i Danmark. Det er danske virksomheder enige om ifølge en undersøgelse fra FSR – danske revisorer og analysebureauet Wilke.

Coronapandemien har haft begrænset effekt på digitaliseringen

Coronapandemien har ikke haft den forventede effekt på virksomhedernes digitale omstilling, og mange SMV’er formår ikke at få det optimale ud af de nye teknologier blandt andet på grund af manglende kompetencer og fordi gevinsterne er uklare

Danskerne ønsker åbenhed om virksomheders CO2-udledning

Mange borgere har svært ved at gennemskue virksomhedernes CO2-udledning og vil derfor gerne være bedre informerede om virksomhedernes klimaaftryk.

Revisorerne gør opmærksom på usikkerhed om fortsat drift

Ny analyse af FSR – danske revisorer viser, at landets revisorer gør opmærksom på væsentlig usikkerhed i selskaber før de går konkurs. Det er værdifuld viden for kreditorer og leverandører, som risikerer at blive efterladt med et økonomisk tab, hvis en samarbejdspartner går konkurs.

Eksplosiv udvikling i anmeldelser om økonomisk kriminalitet

Ny analyse fra FSR – danske revisorer kortlægger for første gang udviklingen i forskellige former for økonomisk kriminalitet i Danmark. Antallet af anmeldelser om økonomisk kriminalitet er mere end femdoblet i løbet af de seneste 10 år.

SMV’erne er tilbageholdne med at låne i 2021

SMV’erne ser betydeligt mere positivt på udviklingen i 2021, end man kunne frygte. Alligevel er det kun en mindre del af dem, der forventer at søge ekstern finansiering i 2021. 

2021

2020

2019

Ulovlige lån

Tusindvis af ulovlige aktionærlån bliver ikke opdaget, fordi mange selskaber helt fravælger revisionen. Det er både et problem for staten, der risikerer at miste skattekroner og for kreditorerne og leverandørerne, der risikerer et tab, hvis selskabet senere går konkurs.

Tillid til dansk erhvervsliv

Ny undersøgelse viser, at tilliden til erhvervslivet og bankerne er faldet de sidste fem år. Mere end hver tredje dansker har mindre tillid til dansk erhvervsliv i dag end for fem år siden. For bankernes vedkommende er det syv ud af 10 danskere, der udtrykker, at de har mindre tillid til bankerne end for fem år siden.

Hver fjerde iværksætterselskab er under tvangsopløsning

Iværksætterselskaber er en hyppigt anvendt virksomhedsform, men ca. hver fjerde er under tvangsoplysning. I februar 2019 fremsatte regeringen et lovforslag om at afskaffe virksomhedsformen.

Antallet af advarsler fra revisorer falder fortsat

I de seneste år er antallet af selskaber, der får foretaget revision, udvidet gennemgang eller review faldet. Siden 2012 er antallet af selskaber, der får anmærkninger til regnskabet faldet med knap 70 procent.

Underskud i detail- og engrosvirksomheder

Andelen af detail- og engrosvirksomheder, der både har underskud og angrebet egenkapital er på 21,6 procent hvilket er 3,8 procent-point højere end i det generelle erhvervsliv.

Danske selskabers evne til at skabe overskud 2010-2017

Selskabernes samlede resultat efter skat er steget med 10,7 procent fra 2016 til 2017. Samlet set genererede danske selskaber i 2017 et resultat på 342,5 milliarder kroner efter skat mod 309,5 milliarder kroner i 2016.

2019

2018

Effekten af lempet revisionspligt på det samlede skattegab

Særligt revision - men også andre revisorydelser - er med til at sikre korrekt beregning af selskabers skat og moms samt fungerer som et præventivt værn mod skatteunddragelse. Lempelserne af revisionspligten øger derfor risikoen for et øget skattegab.

Selskaber med million-overskud

De danske virksomheder blev hårdt ramt af finanskrisen. 10 år efter krisens begyndelse er der imidlertid betydeligt flere virksomheder, der præsterer et overskud på mere end én million kroner end der var før krisen, om end andelen fortsat er noget lavere.

Andele af danske selskaber med overskud og underskud

Der er gået 10 år siden Lehman Brothers krakkede i september 2008 og satte gang i de kædereaktioner, der blev til finanskrisen. Andelen af selskaber med underskud i regnskaberne er faldet med 15,4 procentpoint, siden finanskrisen ramte hårdest i dansk økonomi.

Overskud vs. underskud fordelt på brancher

10 år er der gået siden Lehman Brothers krakkede i september 2008 og satte gang i de kædereaktioner, der blev til finanskrisen i både USA og i resten af verden. Hvordan er det egentlig gået de danske selskaber, siden situationen så værst ud under finanskrisen?

Konkurstallet presses op

Siden 2016 har antallet af konkurser været støt stigende. Det seneste år har antallet af konkurser været højere end niveauet under finanskrisen i 2009/2010. Konkurstallet presses op af et stort antal konkurser hos virksomheder uden økonomisk aktivitet.

Kendetegn ved selskaber som afleverer regnskab mere end 14 dage for sent

Indsender selskaber ikke deres årsregnskaber til tiden, risikerer de at blive straffet med bøde og i sidste instans tvangsopløsning. Samtidig har de selskaber, som indsender mere end 14 dage for sent, typisk en dårligere kreditvurdering og flere anmærkninger fra revisor.

Fokus på byggeriet: Underskud på tilbagetog

Branchen Bygge- og anlægsvirksomhed har den laveste andel af selskaber med under-skud siden finanskrisen. I årets første kvartal var andelen sidst lavere i 1. kvartal 2008 på 26,1 procent og andelen er nu på samme niveau som i 4. kvartal 2008. Dermed er branchen Bygge- og anlægsvirksomheder sådan set tilbage på samme niveau som før finanskrisen. 

Anmærkninger om selskabernes ulovlige lån

FSR – danske revisorer har undersøgt omfanget af revisionsanmærkninger om ulovlige lån i påtegningerne på regnskaberne for 2016 og sammenlignet med tidligere år.

Danske selskabers evne til at skabe overskud 2010-2016

Selskabernes evner til at skabe gode resultater er central for erhvervslivet og for det danske samfund. Selskaberne spiller nemlig en utrolig vigtig rolle, når der skal skabes arbejdspladser og skatteindtægter.

Iværksætterselskaber holder konkurstallet højt

I 2017 gik 6.383 virksomheder konkurs, hvilket er et lille fald i forhold til 2016. På trods af faldet er tallet historisk set stadig på et højt niveau og det tredjestørste, der er registreret. Det høje antal skyldes blandt andet nye iværksætterselskaber.

2018

2017

Markant fald i antal optag på HD-uddannelserne

FSR – danske revisorer holder fortsat fokus på omkostningerne på en HD-uddannelse, men sætter nu også fokus på antal studerende der optages på HD-uddannelserne. Prisen for en HD-uddannelse er stort set uændret, mens der ses et markant fald i antal optagne.

Undersøgelse af revisionsanmærkninger i regnskaberne

13.998 selskaber havde mindst én anmærkning i form af et forbehold eller en supplerende oplysning i revisors påtegning på 2016-regnskabet. Det svarer til, at 10 procent af selskaber med revision, udvidet gennemgang eller review fik mindst én anmærkning i 2016.

Kontrolindsats, skattegab og offentlige finanser

FSR - danske revisorer, HK Stat og LO har udarbejdet en analyse af sammenhængen mellem kontrolindsats, skattegab og offentlige finanser. Formålet er at belyse potentialerne ved at sænke skattegabet gennem øget kontrolindsats.

Én krone-selskaber buldrer frem

Der bliver stiftet iværksætterselskaber som aldrig før, men det er dog for få, som vokser sig store og stærke, viser en ny analyse fra Experian, FSR – danske revisorer og Dansk Erhverv. 

Mange selskaber har igen over en million på bundlinjen

32.485 selskaber har leveret et overskud på mere end én million kroner i 2016-regnskabet. Det er det højeste antal i mere end 10 år, viser undersøgelse fra FSR – danske revisorer. Efter stort fald i millionselskaberne efter finanskrisen er antallet af millionoverskud steget støt de seneste år.

Landbruget oplever markant stigning i andelen af underskudsramte virksomheder

De første regnskaber i 2017 bød på en stigning i andelen af selskaber med underskud. Særligt landbruget har de seneste år oplevet en markant stigning i andelen af underskudsramte virksomheder og afviger fra stort set alle øvrige brancher.

20 procent færre konkurser i andet kvartal

Efter et rekordhøjt antal konkurser i 2016 er konkurstallet faldet med 20 procent fra andet kvartal 2016 til andet kvartal 2017. Antallet af konkurser er stadig højt, men det skyldes et stort antal konkurser i virksomheder uden økonomisk aktivitet.

32,9 procent har underskud

3.650 flere virksomheder fik underskud i 2016. I alt har 32,9 procent af selskaberne underskud. Det er første gang siden 2012, at andelen af underskudsramte er steget. Stigningen skyldes primært virksomheder med ejeren som eneste ansat, de selvstændige og iværksætteren.

33 procent færre konkurser end sidste år

700 færre virksomheder gik konkurs første kvartal af 2017 sammenlignet med året før. En stor del af konkursvirksomhederne er såkaldte nulvirksomheder uden ansatte og med under en million i omsætning.

Danske zombieselskaber 2016

Godt 20.000 danske selskaber kan karakteriseres som zombieselskaber med meget høj gæld og lav kreditværdighed. Mange af selskaberne er fanget i en zombielignende tilstand, hvor de hverken er i stand til at betale af på deres eksisterende gæld eller optage nye lån og kreditter til at vokse og blive levedygtige.

Store forandringer på markedet for revisorydelser

Næsten ni ud af 10 danske selskaber benytter fortsat en revisor i arbejdet med årsregnskabet. Revision er fortsat den mest efterspurgte ydelse, men der er sket store forandringer i markedet. 

Danske selskabers evne til at skabe overskud stiger

De danske selskaber genererede et resultat på 226,98 milliarder kroner efter skat i 2015. Det svarer til en stigning på 82 procent sammenlignet med 2010, hvor overskuddet efter skat lå på 125,07 milliarder kroner. 

Revisors evne til at vurdere virksomhedernes fortsatte drift

Ny undersøgelse af konkursramte virksomheder i 2014 viser, at revisorerne er ret præcise i deres vurdering af, hvilke virksomheder, der er i risiko for at gå konkurs.

Omfang af anmærkninger i revisors påtegninger

Antallet af selskaber med et forbehold eller oplysning om usikkerheder fra deres revisor i årsregnskabet falder for fjerde år i træk. En stor del af faldet skyldes at selskaberne fravælger revision.

Rekord mange konkurser i 2016

Konkurstallet for 2016 slog alle rekorder, men der er store regionale forskelle i konkursudviklingen.

2017

2016

Konkurstal er bedre end de ser ud

I løbet af årets første 11 måneder er flere virksomheder gået konkurs end i hele året 2015, viser analysen fra eStatistik og FSR – danske revisorer.

Risikovurdering af de danske selskaber

Analysen viser sammenhænge mellem virksomhedernes alder, deres brug af revisor og den risikovurdering, som selskaberne får fra kreditvurderingsbureauet. 

Otte år efter finanskrisen: Overskud og underskud i de danske selskaber

Hvordan er det egentlig gået de danske selskaber, siden situationen så svær ud under finanskrisen? Analysen her undersøger på baggrund af underskud og egenkapitalen selskabernes udvikling.

Prisudviklingen på HD-uddannelser

Der er ingen prisstigninger på HD-uddannelsen for studieåret 2016/2017, men der er fortsat stor prisforskel de enkelte universiteter imellem.

Danske virksomheder om skatteregler

Danske virksomheders opfattelse og håndtering af skattelovning og-regulering.

Virksomhedernes valg af revisorerklæring og risiko

Analyse af 2014-regnskaberne: Hvad kendetegner virksomheder, der har revision, udvidet gennemgang, review eller assistance og virksomheder uden erklæring?

Mistede anmærkninger

Tusindvis af virksomheder "gemmer" oplysninger om for eksempel konkursrisiko eller lovovertrædelser ved at fravælge revision – det skjuler oplysningerne for banker, leverandører og myndigheder.

Uafhængigheds-
analyse

Analyse af revisors uafhængighed i en dansk kontekst på baggrund af kendelser fra Revisornævnet 2004-2014. 

Dyk i andelen af selskaber med underskud

Nyt dyk i andelen af selskaber med underskud i andet kvartal af 2016. 1400 færre selskaber har det seneste kvartal haft underskud, og samlet set kører over to ud af tre danske selskaber nu med overskud eller et rundt nul.

CMA er prototypen på, at erhvervskandidat-
uddannelsen er en god idé

En væsentlig årsag til cand.merc.aud.-uddannelsens succes skyldes, at de studerende passer et fuldtidsarbejde sideløbende med studierne. Det giver lav arbejdsløshed, uden at studietiden er forlænget mærkbart og livsindkomsten er høj. En succesformel som en erhvervskandidat bør følge.

Når virksomheder afleverer årsregnskabet for sent

7.061 driftsselskaber afleverede i sidste år deres årsregnskab mere end én måned for sent. Disse selskaber har ikke kun problemer med at få indsendt årsrapporten til tiden. Rent økonomisk klarer de sig også dårlige end gennemsnittet viser en gennemgang af 147.000 danske driftsselskaber.

Virksomheder tager godt imod revisors nye ydelser

Ny gennemgang 224.000 selskaber viser, at ni ud af 10 danske ApS’er og A/S’er bruger en revisor, når de præsenterer deres økonomiske DNA, nemlig årsregnskabet.

Færre selskaber med underskud

I alt har 64.600 danske selskaber underskud. I forhold til fjerde kvartal 2015 har 800 selskaber vendt et underskud til overskud eller et rundt nul.

65.400 danske selskaber har underskud

Næsten 136.000 danske selskaber har afleveret et regnskab med et overskud eller et rundt nul i 2015. 32,5 procent svarende til 65.400 selskaber kører med underskud. I forhold til 2014 er andelen af selskaber med underskud faldet med 1,3 procentpoint.

Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra Danmarks Statistiks konkursopgørelse, som ligeledes viser, at konkurstallet faldt for femte år i træk.

2016

2015

Selskabers afkast, likviditet og soliditet

Undersøgelsen viser, at selskaber, der fravælger revision, har dårligere økonomiske nøgletal, end de selskaber, der har fået revideret regnskabet med blank påtegning.

Selskabers risiko og kreditværdighed

Undersøgelsen viser, at de virksomheder, der fravælger revisionen har sværere ved at få kredit, end de virksomheder, der kan vise et revideret regnskab.

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber

Antallet af virksomheder med underskud har været støt faldende siden 2010. Alene det seneste år har cirka 3.300 selskaber vendt underskud til et overskud eller et rundt nul i regnskabet.

Hvert tiende danske selskab er et zombieselskab

Cirka 10 procent af de danske selskaber kan defineres som zombieselskaber, svarende til 23.244 selskaber. Zombieselskaberne er spredt ud over alle brancher i dansk erhvervsliv.

Udvikling i HD-priser 2015

FSR – danske revisorer har øget fokus på omkostningerne for revisorbranchen, når den sender sine medarbejdere på HD og CMA. Regningerne vokser med fremdriftsreformen, men HD-priserne er dog stabiliseret. 

Konkurser og jobtab i tredje kvartal

I tredje kvartal faldt jobtabet ved konkurser med 500 stillinger. Af det samlede fald stod Bygge- og anlægssektoren for 407 færre tabte jobs.

Ulovlige lån i danske selskaber

Analyse af 2014-regnskaberne viser, at fravalg af revision er hovedårsag til fald i ulovlige lån.

Selskaber med begrænset hæftelse

Der er sket en betydelig stigning i antallet af selskaber med begrænset hæftelse, hvor ejeren kun hæfter for en mindre del af selskabets kapital.

Effekt af ændret revisionspligt for mindre virksomheder

Undersøgelsen sætter fokus på besparelse og ekstraomkostninger ved fravalg af revision og de øgede omkostninger for samfundet som følge af mindre kontrol af virksomhederne og deraf bedre mulighed for skatte- og momsunddragelse.

Konkurser og jobtab i andet kvartal

Det samlede jobtab ved konkurser i første halvår af 2015 ligger cirka 16 procent højere end i 2014. Byggeri og industri tegner sig for de fleste tabte arbejdspladser.

Mistede oplysninger i forbindelse med fravalg af revision

72.785 selskaber fravalgt enten revision eller udvidet gennemgang af deres 2014-regnskab. Blandt de selskaber anslås det, at 11.390 ville have fået minimum én anmærkning. Samlet vil det svare til, at anmærkninger om 16.518 forhold ikke kommer til offentlighedens kendskab.

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber

Mere end to ud af tre danske selskaber kører nu med overskud eller et rundt nul. Det svarer til cirka 132.000 selskaber.

Nøgletal: Revisorbranchen 2014

Revisorbranchen omsatte i 2014 for 15,39 milliarder kroner, hvilket stort set er på niveau med året før. Branchen fortsætter dermed den stabile udvikling i omsætningen, som har været kendetegnende siden midten af 00’erne.

Mindre end hver tredje danske selskab har underskud

Siden fjerde kvartal 2014 har 1.200 selskaber vendt underskud til overskud. Dermed er det første gang siden 2009, at under en tredjedel af de danske selskaber har underskud. 

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko

Danske virksomheder har i perioden 1997-2012 oplevet et fald i driftslønsomheden. Den primære årsag til faldet i driftslønsomheden er, at virksomhederne binder flere penge i driften uden at generere en tilsvarende omsætningsstigning.

Halvering af jobtab ved konkurser

Det samlede jobtab ved konkurser er halveret siden 2010. Industrien er en af de brancher, som har reduceret jobtabet mest, mens landbruget er en af to brancher, der som de eneste har oplevet en stigning i antallet af tabte jobs ved konkurser siden 2010.

Færre virksomheder med underskud og angrebet egenkapital

Siden slutningen af 2009 har rundt regnet 24.000 virksomheder vendt et underskud til overskud, ligesom også antallet af virksomheder med både underskud og angrebet egenkapital er blevet færre.

Kommunernes brug af eksterne rådgivere

Ni ud af 10 kommuner søger rådgivning udefra, når der er behov for specialiseret viden, og stort set alle er tilfredse med de leverede opgaver. 

2015

Del til: