Læs her hvilke krav der skal opfyldes for at kunne indstille sig til revisoreksamen


For at kunne indstille sig til den skriftlige prøve ved revisoreksamen kræves på tidspunktet for fristen for tilmelding:

  1. at revisorkandidateksamen (cand.merc.aud.) er bestået, eller

  2. at en anden kandidateksamen er bestået, og at kravene i § 3, stk. 1 og 2, er opfyldt, og

  3. deltagelse i mindst 3 år efter det fyldte 18. år i udførelse af opgaver, der navnlig vedrører revision af årsregnskaber, koncernregnskaber eller tilsvarende regnskabsrapporteringer under tilsyn af en godkendt revisor, og således at mindst et år er foregået efter, at kandidatuddannelsen er bestået, og mindst to år har ligget inden for de seneste tre år forud for fristen for tilmelding til revisoreksamen.

Særligt for registrerede revisorer

En registreret revisor, der er godkendt og optaget i revisorregisteret, kan blive godkendt, som statsautoriseret revisor, hvis pågældende består modul B og C samt den mundtlige prøve til revisoreksamen, jf. § 20 i eksamensbekendtgørelsen.

I boksene nedenfor finder du links til yderligere informationer omkring revisoreksamen.