FSR – danske revisorer udarbejder løbende surveys blandt foreningens medlemmer og dansk erhvervsliv, der tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger i revisorbranchen og erhvervslivet generelt.


Formålet med undersøgelserne er, at sætte fokus på brancherelevante emner og nyttiggøre den unikke viden som foreningens medlemmer besidder. Revisor er virksomhedernes foretrukne rådgiver og har i kraft af sin særlige position i erhvervslivet en dyb indsigt i virksomhedernes økonomi, regnskab og organisation. Gennem undersøgelserne ønsker FSR – danske revisorer at udbrede kendskabet til revisorbranchen og bidrage til en kvalificeret debat om branchens og erhvervslivets rammevilkår.

2020

2019

2018

2017

2016

Brugen af alternativ finansiering og crowdfunding

Crowdfunding er på fremmarch, men familien er fortsat den mest søgte alternative finansieringsform for danske SMV’er, viser denne undersøgelse blandt revisorerne omkring SMV'ernes brug af alternativ finansiering.

Korrektion af skattebetaling i forbindelse med revision

Ni ud af 10 revisorer foretager under revisionen korrektioner i forbindelse med virksomhedernes indberetninger til Skattestyrelsen. Korrektionerne betyder ændringer i virksomhedernes skattebetaling på mellem 5.000 og 25.000 kroner i Skattestyrelsens favør.

Temperaturmåling i dansk erhvervsliv - investeringer, arbejdskraft og produktivitet

Revisorerne er generelt lidt mindre optimistiske på dansk erhvervslivs vegne end for et år siden. Hver anden revisor forventer kun at deres kunder vil investere 'lidt' i det kommende år mens mere end hver femte vurderer, at kundevirksomhederne vil spare op. Revisorerne mener at væksten bremses af mangel på kapital og kvalificeret arbejdskraft.

Adgangen til finansiering og betydningen af finansierings-situationen

Den aktuelle adgang til finansiering hæmmer SMV-virksomhedernes vækstmuligheder. Sådan lyder vurderingen fra syv ud af 10 revisorer. Det er en positiv ændring fra sidste år, der kan ligge i, at det er revisorernes vurdering, at de større krav, der stilles for at skaffe finansiering, er med til at fokusere virksomhedernes strategier og forretningsplaner.

Fokus på betalingsfrister - betydning af længere betalingsfrister for SMV'er

Syv ud af 10 revisorer er enige eller meget enige i, at virksomhederne i det seneste år har oplevet, at deres kunder kræver længere betalingsfrister. De længere betalingsfrister betyder, at SMV’erne må betale for ekstern finansiering for at dække deres likviditetsbehov.

Effekten af offentlig digitalisering på dansk erhvervsliv

Tre ud af fire revisorer vurderer, at digitaliseringen har medført, at indberetningerne til det offentlige er blevet mere tidskrævende. Samtidig vurderer ni ud af 10 revisorer, at digitaliseringen har medført, at der i dag skal indberettes flere oplysninger end for tre år siden.

2016

2015

Digitalisering og disruption i revisorbranchen

Revisorerne forventer i højere grad end det øvrige erhvervsliv, at de i de kommende år vil bevæge sig ind på nye områder/markeder.

Virksomhedernes brug af data

Revisorerne ser det største forretningsmæssige potentiale i brug af virksomhederne interne data, mens systematisk brug af regnskaber fra andre virksomheder følger lige efter.

Årsregnskaberne 2015: Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen

Ni ud af 10 revisorer vurderer, at deres revision/udvidede gennemgang af 2014-årsregnskaberne medfører en korrektion af virksomhedernes indberetninger til Skattestyrelsen.

Årsregnskaberne 2015: Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne

Usikkerhed om en virksomheds mulighed for at fortætte driften er hovedårsagen til, at revisor har rejst advarselsflag i 2014-regnskaberne.

Valg 2015: Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv?

Hvis en ny regering vil styrke væksten i de danske virksomheder inden for de næste 6-12 måneder, skal den sætte fokus på lette adgang til finansiering, mindske administrative byrder og sænke personskatterne.

Risici i danske SMV-virksomheder

Mens truslen for en græsk statsbankerot tager til, vurderer otte ud af 10 revisorer, at de mindre virksomheder ikke har nogen handlingsplan for at imødegå konsekvenserne af en eskalerende krise i EU.

Administrative byrder i forbindelse med offentlige indberetninger

Mere end otte ud af 10 revisorer oplever, at de samlede administrative byrder i forbindelse med indberetninger til det offentlige har været stigende de seneste fem år.

Fokus på finansiering og brugen af alternativ finansiering samt crowdfunding

Lukning eller manglende vækst. Det er konsekvensen for nystartede virksomheder, hvis de ikke kan få finansiering. Og når banken siger nej, så vender virksomhederne sig mod familien, mens crowdfunding først er på vej ind på lystavlen hos virksomhederne, vurderer revisorerne.

Sundhedstilstanden i dansk erhvervsliv

To ud af tre revisorer forventer, at virksomhederne vil øge deres investeringer det kommende år.

2015

Del til: