REGU vil være det kompetente regnskabsfaglige organ i Danmark, som - ud fra en målsætning om højnelse af det regnskabsmæssige niveau og i overensstemmelse med foreningens strategi - formulerer holdninger til regnskabsmæssige forhold og gør sin indflydelse gældende på regnskabsmæssige forhold, nationalt, europæisk og internationalt.


Opgaver

REGUs opgaver er at

 • bidrage til at sikre en ensartet og høj kvalitet i regnskabsaflæggelsen samt søge at påvirke udformningen af love, administrative forskrifter, regnskabs-standarder og vejledninger ud fra regnskabsfaglige værdier og holdninger via bearbejdning og kommentering
 • formulere holdninger til god skik for årsrapporter på områder, der ikke dækkes af IFRS og årsregnskabsloven
 • følge udviklingen i blandt andet vedrørende regnskabsaflæggelsen med henblik på at kunne Påvirke EU-direktiver, internationale standarder og dansk lovgivning e ud fra et holdningsmæssigt synspunkt, der er afstemt med foreningens strategi
 • bearbejdning og kommentering af nye standarder og udkast fra IASB og af de analyser og tekniske holdninger, som udarbejdes i regi af EFRAG.
 • Dette sker blandt andet via aktiv deltagelse i EFRAG’s Consultative Forum for Standard Setters (CFSS). Endvidere sker det ved kommentering overfor EFRAG REGU vil prioritere de emner, som har størst almen betydning i danske virksomheder.
 • holde kontakt med relevante aktører herunder Erhvervsstyrelsen samt relevante erhvervsorganisationer (for eksempel DI og DE), for via disse kanaler at kunne påvirke såvel udvikling som fortolkning af relevante regelsæt. Dette sker bl.a. via arrangementer i Dansk RegnskabsForum sammen med Dansk Industri
 • være en aktiv samarbejdspartner for øvrige aktiviteter i FSR – danske revisorer, herunder ved formidling af modeller
 • bidrage til at foreningen kan servicere hele revisorbranchen med professionelle services og tilbud, der sikrer, at alle medlemmer har gode betingelser til at kunne udnytte ny teknologi til at udvikle deres forretning og styrke kunderelationen

Læs hele Regnskabsudvalgets kommissorium.

Udvalgsmedlemmer

 • Henrik Grønnegaard, medlem af formandskabet
 • Kim Köhler, medlem af formandskabet
 • Kim Tang Lassen, medlem af formandskabet
 • Michael Sten Larsen
 • Jan Peter Larsen
 • René Hermann Rasmussen
 • Bjørn N. Jørgensen
 • Michael Mortensen

Sekretær: Jan Brødsgaard

Del til: