Om revisors revisionspåtegning af årsregnskabet.


I alle reviderede regnskaber er der et afsnit med en "revisionspåtegning" fra revisor. Det er i revisionspåtegningen, at revisor konkluderer, om årsregnskabet giver et retvisende billede. Altså om revisor er enig i ledelsens oplysninger i regnskabet.

Hvis revisor ved sin revision af årsregnskabet opdager fejl eller mangler, der betyder, at oplysningerne i årsregnskabet ikke giver et retvisende billede, skal revisor skrive det i sin revisionspåtegning på regnskabet.

Det er alene i reviderede regnskaber, at revisor afgiver en revisionspåtegning. Har regnskabet en anden erklæring end revision, påvirker det også, hvad revisor skriver i regnskabet.

En blank revisionspåtegning

Hvis revisor konkluderer, at årsregnskabet er retvisende, og hvis revisor ikke har fundet anledning til at fremhæve forhold eller rapportere om overtrædelse af lovgivningen, vil revisor give en ”blank revisionspåtegning”.

En "blank revisionspåtegning" betyder ikke, at virksomheden er sund. Revisionspåtegningen siger udelukkende noget om informationerne i regnskabet – om de er fyldestgørende og retvisende. Fortolkningen af oplysningerne er op til regnskabslæser selv. Revisor kan eksempelvis godt afgive en blank revisionspåtegning på et regnskab, der viser et stort underskud. Det centrale er, at regnskabet er retvisende.

Se et eksempel på en blank revisionspåtegning. Den blanke påtegning er, som det fremgår, ikke blank, men består af en række standardiserede tekstafsnit.

Når påtegningen ikke er blank

Hvis revisor er uenig i oplysninger, mangler dokumentation, vil fremhæve forhold, eller hvis ledelsen har overtrådt relevant lovgivning, vil revisor anføre dette i revisionspåtegningen.

Når revisor modificerer sin konklusion

Hvis årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af virksomheden ved regnskabsårets afslutning, eller hvis revisor ikke kan få tilstrækkelig dokumentation, skal revisor modificere sin konklusion.

Revisor skal eksempelvis ændre sin konklusion, hvis revisor er uenig i de oplysninger, ledelsen giver i regnskabet – eller hvis der er oplysninger i regnskabet, hvor revisor ikke kunne få tilstrækkeligt bevis for, at oplysningerne er rigtige.

Det findes tre typer af modifikationer af revisors konklusion: Forbehold, afkræftende og manglende.

Forbehold (for dele af regnskabet)

I tilfælde, hvor der er forbehold for enkeltstående dele af årsregnskabet, vil revisor konkludere, at årsregnskabet bortset fra de enkeltstående dele er retvisende. Se eksempel nedenfor. Det vil sige, at læseren kan stole på, at resten af årsregnskabet er retvisende.

Eksempel: Konklusion med forbehold

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet bortset fra indvirkningerne af de(t) forhold, der er beskrevet i afsnittet "Grundlag for konklusion med forbehold", giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 202X samt af resultatet af selskabets aktiviteter [og pengestrømme] for regnskabsåret 1. januar - 31. december 202X i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion med forbehold - eksempel 1
Selskabets aftaler om finansiering udløber, og restgælden forfalder i juni 202X. Selskabet forhandler ny finansiering med sin bankforbindelse. Banken har tilkendegivet, at den i udgangspunktet ser positivt på en fortsat engagement med selskabet. Finansieringssituationen tyder på, at der er en usikkerhed om selskabets mulighed for at fortsætte driften. Der er vores opfattelse, at årsregnskabet ikke giver fyldestgørende oplysning om dette forhold.

Grundlag for konklusion med forbehold - eksempel 2
Selskabets varebeholdninger er indregnet i balancen med kr. xxx. Ledelsen har ikke målt varebeholdningerne til nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere end kostpris, hvilket ikke er i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at det er nødvendigt at nedskrive varebeholdningerne med kr. xxx.

Afkræftende konklusion

Hvis årsregnskabet er så forkert eller mangelfuldt, at revisor konkluderer, at årsregnskabet i sin helhed ikke er retvisende, skriver revisor en afkræftende konklusion.

Hvis virksomheden for eksempel aflægger regnskabet med forventning om at kunne fortsætte driften og revisor på baggrund af sin revision er uenig i denne vurdering, så vil revisor afgive en afkræftende konklusion.

Eksempel: Afkræftende konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet som følge af betydeligheden af de(t) forhold, der er beskrevet i afsnittet "Grundlag for afkræftende konklusion", ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 202X samt af resultatet af selskabets aktiviteter [og pengestrømme] for regnskabsåret 1. januar - 31. december 202X i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for afkræftende konklusion - eksempel 1
Ledelsen har aflagt årsregnskabet under forudsætning af fortsat drift. Af note 1 i årsregnskabet om efterfølgende begivenheder fremgår det, at det som følge af begivenheder indtrådt efter balancedatoen ikke er muligt for selskabet at fortsætte driften, hvorfor ledelsen overvejer at indgive konkursbegæring.

Årsregnskabet burde i overensstemmelse med årsregnskabsloven have været udarbejdet under hensyntagen til den forestående afvikling, og indregning og måling af selskabets aktiver og forpligtelser burde have været ændret i overensstemmelse hermed. Det har ikke været muligt at opgøre indvirkningen heraf på årsregnskabet.

Grundlag for afkræftende konklusion - eksempel 2
Selskabets væsentligste aktiv er varelageret, der er indregnet med xxx DKK pr. 31. december 202X. Der er ikke foretaget en lageroptælling pr. balancedagen, og da vi er valgt efter balancedagen, har vi ikke haft mulighed for at foretage kontrol af varelagerets tilstedeværelse. Det har endvidere ikke været muligt at dokumentere tilstedeværelse pr. 31. december 202X af varelageret ved alternative revisionshandlinger.

Manglende konklusion

Når revisor er ude af stand til at vurdere, om oplysningerne i årsregnskabet er retvisende, vil revisor skrive i sin revisionspåtegning, at det ikke har været muligt at konkludere, om årsregnskabet giver et retvisende billede.

Det kan eksempelvis ske, hvis revisor ikke kan få adgang til de informationer, som er nødvendige for at kontrollere oplysningerne i årsregnskabet.

Eksempel: Manglende konklusion

Vi udtrykker ingen konklusion om årsregnskabet. På grund af betydeligheden af de(t) forhold, der er beskrevet i afsnittet "Grundlag for manglende konklusion", har vi ikke været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, der kan danne grundlag for en konklusion om årsregnskabet.

Grundlag for manglende konklusion
Selskabets bogføring og det øvrige grundlag for selskabets årsregnskab er mangelfuldt og indeholder adskillige fejl i relation til varebeholdninger, tilgodehavender og varekreditorer. På tidspunktet for afgivelse af vores revisionspåtegning på årsregnskabet har det endnu ikke været muligt for ledelsen at rette op på manglerne og rette fejlene.

Vi har ikke på anden vis haft mulighed for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for tilgodehavender på kr. xxx, varebeholdninger på kr. xxx og varekreditorer på kr. xxx. Som følge af disse forhold har vi ikke været i stand til at fastlægge, om eventuelle justeringer kan anses for nødvendige, samt den mulige effekt heraf på resultatopgørelsen og egenkapitalopgørelsen.

Rapportering om overtrædelser af lovgivningen og ledelsesansvar

Revisor skal anføre det i revisionspåtegningen, hvis ledelsen har overtrådt bogføringslovgivningen, eller hvis ledelsen som følge af handlinger eller undladelser, der berører virksomheden, kan ifalde erstatnings- eller strafansvar, for eksempel overtrædelse af anden relevant lovgivning. Det kan eksempelvis være, hvis der ikke er indberettet korrekt moms eller kildeskat.

Hvis revisor rapporterer om overtrædelser af lovgivningen, har det ikke betydning for, om oplysningerne i årsregnskabet giver et retvisende billede. Hvis regnskabet ikke gav et retvisende billede, skulle revisor også modificere sin konklusion.

Eksempel: Rapportering om overtrædelser af lovgivningen og ledelsesansvar

Overtrædelse af selskabslovens bestemmelser om kapitaltab
Selskabet har tabt over halvdelen af sin kapital. Ledelsen har ikke inden for selskabslovens tidsfrister sikret, at generalforsamling afholdes, og redegjort for selskabets økonomiske stilling over for kapitalejerne og om fornødent stillet forslag om foranstaltninger, der bør træffes. Selskabets ledelse kan ifalde ansvar herfor.

Overtrædelse af kildeskatteloven vedrørende A-skat
Selskabet har ikke angivet korrekt A-skat, og ledelsen kan ifalde ansvar herfor.

Overtrædelse momslovgivningen
Selskabet har i strid med momsloven indberettet urigtige momsangivelser til Skattestyrelsen, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

Når revisor fremhæver forhold

Der er flere tilfælde, hvor revisor skal fremhæve forhold i sin revisionspåtegning. Hvis revisor fremhæver forhold, vil det ikke have betydning for, om oplysningerne i årsregnskabet giver et retvisende billede.


Der er to situationer, hvor revisor skal fremhæve forhold i sin revisionspåtegning.

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Revisor skal fremhæve det i sin revisionspåtegning, hvis der er forhold i årsregnskabet, som læseren bør være særlig opmærksom på. Det kan eksempelvis være, at revisor fremhæver oplysninger i regnskabet om, at virksomheden er involveret i en retssag, hvor der er usikkerhed omkring udfaldet.

Hvis forholdet har betydning for om årsregnskabet giver et retvisende billede, skal revisor i stedet modificere sin konklusion.

Eksempel: Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift

Vi gør opmærksom på, at der er en væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften. Vi henviser til note X i regnskabet, hvoraf fremgår, at det for indeværende er usikkert, om der opnås tilsagn om de begærede lån til finansiering af driften og de nødvendige investeringer i de førstkommende år, men at det er ledelsens vurdering, at et sådant tilsagn vil blive opnået, hvorfor årsregnskabet i overensstemmelse hermed er udarbejdet under forudsætning af virksomhedens fortsatte drift. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.

Eksempel: Fremhævelse af forhold i regnskabet

Vi henleder opmærksomheden på note X i regnskabet, som beskriver den væsentlige usikkerhed, der er forbundet med udfaldet af en retssag, der er anlagt af XYZ mod selskabet. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.

Fremhævelser af forhold vedrørende revisionen

"Fremhævelser af forhold vedrørende revisionen" er forhold, der er relevante for regnskabsbrugernes forståelse af revisionen, revisors ansvar eller revisors erklæring.

Et eksempel er, hvis virksomheden er blevet omfattet af revisionspligt, og sidste års sammenligningstal ikke er reviderede.
 

Eksempel: Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Selskabet er med virkning for indeværende regnskabsår blevet omfattet af revisionspligt. Vi skal fremhæve, at sammenligningstallene i årsregnskabet ikke er revideret, som det også fremgår af regnskabet.

Del til: