En 'revision' er en erklæring fra revisor omkring indholdet af et regnskab. Revisorer kan give fire forskellige erklæringer på årsregnskaber. De forskellige erklæringer giver forskellig grad af sikkerhed for oplysningerne i årsregnskabet.


En ”revision” er det arbejde, en godkendt revisor udfører i forbindelse med gennemgang af årsregnskabet for en virksomhed. 

Der findes forskellige typer revisorerklæringer. På et årsregnskab kan der afgives følgende typer:

  • Erklæring om revision (revisionspåtegning)
  • Erklæring om udvidet gennemgang – der er tale om en særlig dansk erklæringsstandard, modsat de øvrige tre, som er internationale globale standarder
  • Review eller
  • Assistance med regnskabsmæssig opstilling.

Arbejdet bag en erklæring om revision er det mest omfattende, og det er derfor også den erklæring, der giver den højeste grad af sikkerhed for, at oplysningerne i årsregnskabet er retvisende.

Valget af erklæringstype, og dermed graden af sikkerhed, skal ske ud fra en konkret vurdering af lovgivningens krav, virksomhedens behov og det signal, virksomheden ønsker at sende til regnskabsbrugerne (fx banker, kunder og leverandører).

Alle større danske virksomheder er underlagt revisionspligt for at sikre, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation. De mindste virksomheder har mulighed for at fravælge revision af årsrapporten.

Om revision

Ved en revision er det revisors opgave at kontrollere, om oplysningerne i årsregnskabet giver et "retvisende billede". Groft formuleret, om tallene i årsregnskabet har hold i virkeligheden. Samtidig skal revisor kontrollere, om årsregnskabet indeholder alle de oplysninger, loven kræver.

Ved en revision vil revisor udføre en lang række stikprøver for at sikre, at det der ligger til grund for oplysningerne i årsregnskabet er retvisende. Det kan eksempelvis være, at revisor kontrollerer et fysisk varelager fra ende til anden for at sikre, at lageret har den værdi, ledelsen har oplyst, eller at revisor kontrollerer, at virksomheden har de penge i kassen, der er oplyst. Kontrollen, af at oplysningerne i regnskabet stemmer overens med virkeligheden, udgør langt den største del af arbejdet i en revision.

Hvis revisor ikke er enig i, at oplysningerne i årsregnskabet overholder reglerne og giver et retvisende billede, skal revisor gøre opmærksom på det i regnskabet.

Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant

Formålet med en revision er at skabe større tillid til informationerne i årsregnskabet. Det opnår man ved, at revisor som uafhængig tredjepart gennemgår og kontrollerer regnskabet samt de informationer og omstændigheder, som ligger til grund for oplysningerne i regnskabet.

Lovmæssigt er revisor "døbt" offentlighedens tillidsrepræsentant, da formålet med en revision er at øge troværdigheden set med interessenternes øjne.
For virksomhederne er det centralt, at der ikke er tvivl om, at revisor arbejder for offentligheden. Uden den klare adskillelse mellem virksomhedens interesser og revisors rolle vil det reviderede regnskab miste troværdighed.

Del til: