Den nye efteruddannelsesbekendtgørelse anerkender, at revisorer har forskellige efteruddannelsesmæssige behov, og godkendte revisorer fremover får mulighed for at målrette efteruddannelsen til deres aktuelle situation.


Bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer nr. 856 af 21. august 2019 med virkning fra den 1. september 2019 anerkender, at revisorer har forskellige efteruddannelsesmæssige behov, og godkendte revisorer fremover får mulighed for at målrette efteruddannelsen til deres aktuelle situation.

Pr. 1. september 2019 er efteruddannelsen således opdelt i to fagområder:

 • Revisions- og erklæringsområdet
 • Anden relevant lovgivning og faglige standarder

De to fagområder omfatter en række nye discipliner, herunder digitalisering, finansiering og økonomistyring, ledelse, patent- og varemærkeret og persondatabeskyttelse. Se alle nye fagområder i tabellen herunder. Det skal bemærkes, at efteruddannelse altid, uanset disciplinen, skal være knyttet til en af de to fagområder.

For at opfylde kravene til efteruddannelse kan revisor vælge mellem to alternativer:

 1. Deltagelse i mindst 120 timers efteruddannelse
 2. Udarbejdelse af kompetenceevaluering og deltagelse i mindst 90 timers efteruddannelse

Revisor vil endvidere (under særlige betingelser) kunne medregne op til 30 efteruddannelsestimer for individuelle coachingforløb, jf. § 12.

Ved alternativ 1 er der krav om 120 efteruddannelsestimer på tre år, heraf 30 timer inden for hvert af de to fagområder. De resterende efteruddannelsestimer skal fordeles på fagområderne i henhold til revisors individuelle behov. Hvis revisor er specialiseret inden for et bestemt område, skal 30 efteruddannelsestimer være inden for dette område.

Efteruddannelsen skal være på et passende fagligt niveau, og der kan maksimalt overføres 20 efteruddannelsestimer til næste periode.

Særlige regler om kompetenceevaluering

Den nye efteruddannelsesbekendtgørelse åbner mulighed for, at revisor kan reducere antallet af efteruddannelsestimer ved årligt at udarbejde en individuel kompetenceevaluering i overensstemmelse med bekendtgørelsen. Reglerne om kompetenceevaluering træder dog først i kraft for efteruddannelsesperioder, der begynder den 1. januar 2021, og derfor skal alle revisorer i den igangværende efteruddannelsesperiode fortsat iagttage reglerne som beskrevet i det foregående afsnit.

Fra 1. januar 2021 skal revisorer, der er tilknyttet en godkendt revisionsvirksomhed og årligt udfører en kompetenceevaluering, have mindst 90 efteruddannelsestimer, som skal fordeles i efteruddannelseskategorierne i henhold til revisors individuelle behov.

Kompetenceevalueringen skal danne grundlag for den pågældende revisors planlægning af efteruddannelse det kommende år.

Revisorer, som udarbejder en kompetenceevaluering, vil (under bestemte forudsætninger) kunne medtage op til henholdsvis 15 efteruddannelsestimer for selvstudier og 10 efteruddannelsestimer for læring på ekstraordinære områder, jf. § 13.

Revisorer, der udfører årlig kompetenceevaluering, men som ikke er tilknyttet en godkendt revisionsvirksomhed, skal have minimum 60 efteruddannelsestimer og kan maksimalt overføre 10 timer til den næste periode.

Bemærk, at det kun er muligt at vælge kompetenceevalueringsmodellen ved påbegyndelse af en ny treårs-periode.

Kompetenceevalueringen skal foretages årligt og senest med udgangen af kalenderåret for det kommende efteruddannelsesår.

Kompetenceevalueringen skal indberettes senest den 1. april det efterfølgende år.

Følgende eksempel er fra Erhvervsstyrelsens efteruddannelsesvejledning:

 • Revisorer, der vælger kompentenceevalueringsmodellen i den treårs-periode, der begynder den 1. januar 2021, skal senest i december 2020 udarbejde en kompetenceevaluering for at planlægge den efteruddannelse, som revisor skal tage i 2021. Kompetenceevalueringen skal indberettes senest den 1. april 2021. Hvis kompetenceevalueringen ikke er indberettet senest den 1. april 2021, har det den konsekvens, at revisor i stedet bliver omfattet af 120 timers efteruddannelse i treårs-perioden 2021-2023.

Husk at orientere dig grundigt i vejledningen inden du påbegynder en ny efteruddannelsesperiode!

Læs Bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse

Læs Erhvervsstyrelsens vejledning til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse

De væsentligste ændringer i forhold til de tidligere regler

De tidligere regler for obligatorisk efteruddannelse, antal af timer


Al undervisning skal være på masterniveau.

120 timers efteruddannelse inden for treårsperiode, fordelt på:

 • 24 efteruddannelsestimer inden for revision
 • 24 efteruddannelsestimer inden for regnskab
 • 12 efteruddannelsestimer inden for skat

De resterende 60 efteruddannelsestimer fordeles på de tre ovenstående områder.

Nye regler for obligatorisk efteruddannelse, antal af timer


Efteruddannelsen bør være på et tilstrækkeligt højt niveau. Hvis muligt og relevant på masterniveau.

Hovedregel

120 timers efteruddannelse fordelt på:

 • 30 efteruddannelsestimer inden for »revisions- og erklæringsområdet«
 • 30 efteruddannelsestimer inden for »anden relevant lovgivning og faglige standarder«

De resterende 60 efteruddannelsestimer fordeles efter behov.

Udarbejdelse af kompetenceevaluering (fra 2021)

Revisorer, der vælger at foretage en årlig kompetenceevaluering, hvor revisor dokumenterer at have forholdt sig til fagområderne ovenfor (se nærmere i § 2, stk. 1)

 • 90 efteruddannelsestimer, hvis revisor er tilknyttet en godkendt revisionsvirksomhed
 • 60 efteruddannelsestimer, hvis revisor ikke er tilknyttet en godkendt revisionsvirksomhed

De tidligere tre fagområder


Revisions- og erklæringsområdet
Det kan eksempelvis være retlige krav og faglige standarder for lovpligtig revision og for revisorer, internationale og nationale revisionsstandarder, risikostyring og intern kontrol, faglig etik, uafhængighed samt god offentlig revisionsskik og forvaltningsrevision.

Retlige krav og standarder
Det gælder for udarbejdelse af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, generel regnskabsteori og -principper, internationale regnskabsstandarder, regnskabsanalyse, driftsbogholderi, økonomistyring og internt regnskab samt selskabsret.

Direkte og indirekte skatter

De nye fagområder


Revisions- og erklæringsområdet
Det kan eksempelvis være retlige krav og faglige standarder for lovpligtig revision og anden erklæringsafgivelse, faglig etik, uafhængighed, professionel skepsis og professionel dømmekraft, risikostyring og intern kontrol, digitalisering, informationsteknologi, finansiering og økonomistyring, ledelse, virksomheden og dens omgivelser, herunder blandt andet nye forretningsmodeller.

Anden relevant lovgivning og faglige standarder
Det kan eksempelvis være retlige krav og standarder for udarbejdelse af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, generel regnskabsteori og -principper, internationale regnskabsstandarder, regnskabsanalyse, driftsbogholderi, økonomistyring og internt regnskab, selskabsret, børsregulering, finansiel regulering, direkte og indirekte skatter, hvidvasklovgivning, patent- og varemærkeret, reglerne om persondatabeskyttelse og anden lovgivning, som er relevant for revisors erklæringskunder.

Opnåelse af efteruddannelse efter de tidligere regler


Tidligere kunne man opnå efteruddannelse ved:

 • Interne og eksterne kurser, herunder e-learning
 • Fagteknisk udvalgsarbejde
 • Undervisnings- og foredragsvirksomhed
 • Forfattervirksomhed

Opnåelse af efteruddannelse efter de nye regler


​Som hidtil (se punkter til venstre), med tillæg af muligheden for at opnå op til 30 efteruddannelsestimer fra strukturerede coachingforløb.

For revisorer, der udarbejder kompetenceevaluering, kan efteruddannelse fra 2021 tillige opnås ved selvstudie og læring på ekstraordinære områder, jf. §§ 19 og 20.

Uændret i forhold til de tidligere og nye obligatoriske efteruddannelsesregler


 • Optjening af obligatorisk efteruddannelse sker fortsat over en fast treårig periode.
 • Indberetning af efteruddannelsestimer til Erhvervsstyrelsen skal ske senest 1. april efter udløb af treårsperioden.

Overgangsbestemmelse


De efteruddannelsestimer, der allerede er opnået inden for revision, overføres til revisions- og erklæringsområdet. Efteruddannelsestimer inden for skat og regnskab skal overføres til kategorien Anden relevant lovgivning og faglige standarder.

I treårsperioden 2018-2020 skal revisor som minimum have 24 timers efteruddannelse inden for hvert af de to nye fagområder.

Reglerne om kompetenceevaluering træder først i kraft fra den treårsperiode, der begynder den 1. januar 2021. I efteruddannelsesperioden 2018-2020 skal alle revisorer derfor have 120 efteruddannelsestimer.

Del til: