Erklæring afgivet som privatperson valgt som revisor i foreninger, klubber m.m. (uden revisionspligt)

Faglig nyhedFSR er blevet spurgt, hvorledes medlemmer og deres medarbejdere, heriblandt registrerede revisorer, skal forholde sig i forhold til erklæringsbekendtgørelsen samt revisorlovgivningen i almindelighed, hvis man som p...

FSR er blevet spurgt, hvorledes medlemmer og deres medarbejdere, heriblandt registrerede revisorer, skal forholde sig i forhold til erklæringsbekendtgørelsen samt revisorlovgivningen i almindelighed, hvis man som privatperson bliver valgt som revisor for diverse foreninger og klubber (spejdergrupper, jagtforeninger, Rotoryklubber osv).

Det kan oplyses, at man kan underskrive regnskaber for en idrætsforening, spejderklub eller lignende som privatperson uden at være omfattet af revisorloven og erklæringsbekendtgørelsen, hvis det sker uden angivelse af titlen "statsautoriseret revisor", ligesom titlen ikke må fremgå af brevpapir, logo på regnskabet m.m..

Af bemærkningerne til revisorlovens § 1 af 17. juni 2008 fremgår det således under overskriften "Begrebet "hvervgiver"":

"Loven finder alene anvendelse på godkendte revisorer, når disse i deres egenskab af godkendt revisor afgiver en erklæring. Loven finder således ikke anvendelse, hvis en godkendt revisor optræder i egenskab af privat person, f.eks. er valgt som revisor i den lokale grundejerforening eller idrætsforening. Det vil imidlertid være en forudsætning, at revisor ikke anvender sin kvalifikationsbetegnelse i forbindelse med erklæringsafgivelsen eller på anden måde ved erklæringsafgivelsen indikerer, at den er afgivet af en godkendt revisor, f.eks. ved anvendelse af revisionsvirksomhedens brevpapir, logo m.v. Loven er heller ikke til hinder for, at andre personer kan afgive revisionspåtegninger og erklæringer til offentligheden, hvis det ikke i særlovgivning er angivet, at revisionspåtegningen eller erklæringen skal være afgivet af en godkendt revisor. Disse personer vil ikke være omfattet af loven ved erklæringsafgivelsen. Det er alene de erklæringer, som afgives af godkendte revisorer i henhold til krav i lovgivningen, f.eks. årsregnskabsloven, eller ud fra ønske fra hvervgiver, der er omfattet af loven."

Det skal dog bemærkes, at revisionen må udføres med den professionelle kompetence, som en statsautoriseret revisor forventes at have, selv om det ikke fremgår af revisionspåtegningen, at revisor er statsautoriseret. Typisk vil hvervgiver være vidende om, at revisor i sit professionelle virke er statsautoriseret revisor og have en forventning om, at arbejdet udføres med den kvalitet, uddannelsen indebærer. Såfremt der rejses erstatningskrav mod revisor i en sådan klub eller forening, må det således forudses, at arbejde udført af en statsautoriseret revisor bliver bedømt ud fra en forventning om, at den pågældende har anvendt sin professionelle kompetence.