20. december 2016

Revision Revision og erklæringsopgaver - Lovgivning og anden regulering - Revision - Erklæringer

Ændringer til revisors erklæringer

Som følge af ændringer til revisorloven, ISA-standarderne og erklæringsbekendtgørelsen er den nye revisionspåtegning på regnskaber “vendt på hovedet” og er blevet mere omfangsrig. Der er imidlertid også en række mindre ændringer i revisors erklæringer om udvidet gennemgang og review af regnskaber. Nedenfor skitseres de væsentligste ændringer.


Jan Brødsgaard Fagkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 3369 1060


Louise Nellemann Faglig chef - revision, etik og kvalitet, Statsautoriseret revisor
yar@sfe.qx 4193 3161Revision af et regnskab
Revisionspåtegningens indhold, struktur og begreber er ændret væsentligt:

 • Revisionspåtegningen er ”vendt på hovedet”, så konklusionen nu kommer først.
   
 • Beskrivelsen af ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet” er blevet mere omfattende.
   
 • Sætningen ”Revisionen har ikke givet anledning til forbehold” er udgået, da erklæringsbekendtgørelsen ikke længere kræver denne.
   
 • Ordlyden i udtalelsen om ledelsesberetningen er ændret, da erklæringsbekendtgørelsens krav til udtalelsen er ændret, og da kravene i ISA 720 er ændret. Udtalelsen indgår nu som en del af selve revisionspåtegningen.
   
 • Begreberne i revisionspåtegningen er ændret:
  • ”Forbehold” er nu konsekvent erstattet af ”modifikation”.
  • ”Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet” er nu erstattet af ”Fremhævelse af forhold i regnskabet”.
  • ”Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen” er nu erstattet af ”Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen”.
  • ”Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold” er erstattet af ”Rapporteringsforpligtelser efter erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2. Sidstnævnte oplysninger – om fx ulovlige kapitalejerlån – skal gives i et særskilt afsnit og have en overskrift, der er tilpasset indholdet – fx ”Overtrædelse af selskabslovens regler om lån til kapitalejer”.   
 • Der er et nyt selvstændigt afsnit om ”Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift”. Denne oplysning skal således ikke længere rapporteres som en ”Fremhævelse af forhold i regnskabet”.
   
 • Kravet i erklæringsbekendtgørelsen om, at revisor skal anføre, hvis generalforsamlingen ikke bør godkende årsrapporten, gælder fremover ikke for små virksomheder, jf. revisorloven § 1a.

Udvidet gennemgang af et regnskab
Erklæringen om udvidet gennemgang er ikke omfattet af ISA, og derfor er strukturen i erklæringer om udvidet gennemgang ikke grundlæggende ændret. Der er dog nogle ændringer som følge af den nye erklæringsbekendtgørelse:

 • Sætningen ”Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold” er udgået, da erklæringsbekendtgørelsen ikke længere kræver denne.
   
 • Ordlyden i udtalelsen om ledelsesberetningen er ændret, da erklæringsbekendtgørelsens krav til udtalelsen er ændret. Den nye ordlyd svarer i det store hele til den nye ordlyd, der anvendes ved udtalelsen om ledelsesberetningen i forbindelse med en revision.
   
 • Begreberne i en erklæring om udvidet gennemgang er ændret, så de svarer til begreberne i en revisionspåtegning:
  • ”Forbehold” er nu konsekvent erstattet af ”modifikation”.
  • ”Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet” er nu erstattet af ”Fremhævelse af forhold i regnskabet”.
  • ”Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af den udvidede gennemgang” er nu erstattet af ”Fremhævelse af forhold vedrørende den udvidede gennemgang”.
  • ”Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold” er erstattet af ”Rapporteringsforpligtelser efter erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2. Sidstnævnte oplysninger – om fx ulovlige kapitalejerlån – skal gives i et særskilt afsnit og have en overskrift, der er tilpasset indholdet – fx ”Overtrædelse af selskabslovens regler om lån til kapitalejer”.  

Review af et regnskab
Standarderne om review er ikke ændret, og derfor er strukturen i erklæringer om review ikke grundlæggende ændret. Der er dog enkelte ændringer som følge af den nye erklæringsbekendtgørelse.

 • Begreberne i en reviewerklæring er ændret, så de svarer til begreberne i en revisionspåtegning:
  • ”Forbehold” er nu erstattet af ”modifikation”. Da erklæringsbekendtgørelsen ikke længere kræver overskriften ”Forbehold”, vil der fremover ikke længere være krav om dobbeltoverskrift, når konklusionen modificeres.
  • ”Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet” er nu erstattet af ”Fremhævelser af forhold i regnskabet”.
  • ”Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af reviewet” er nu erstattet af ”Fremhævelse af forhold vedrørende reviewet”.  

Andre erklæringer med sikkerhed
Når revisor afgiver erklæring med sikkerhed på et dokument, der ikke er et regnskab i erklæringsbekendtgørelsens forstand, reguleres revisors erklæring i erklæringsbekendtgørelsens afsnit om andre erklæringer med sikkerhed (§§ 16 - 19).

Standarden om andre erklæringer med sikkerhed (ISAE 3000) er ikke ændret, og strukturen i mange selskabsretlige erklæringer er derfor ikke grundlæggende ændret. Der er dog enkelte ændringer som følge af den nye erklæringsbekendtgørelse.

 • Begreberne er ændret:
  • ”Forbehold” er nu erstattet af ”modifikation”.
  • ”Supplerende oplysninger” er i erklæringsbekendtgørelsen nu erstattet af begrebet ”oplysninger”. Da revisor som udgangspunkt ikke skal give oplysninger om ansvarspådragende forhold mv., svarer erklæringsbekendtgørelsens krav om ”oplysninger” i praksis til ”Fremhævelse af forhold i erklæringsemnet og ”Fremhævelse af forhold vedrørende undersøgelsen”.

Der kan i praksis forekomme større ændringer til revisors andre erklæringer med sikkerhed, end ovennævnte indikerer. Hvis revisor fx afgiver erklæring om revision af en åbningsbalance, skal revisor ikke blot følge de få regler i erklæringsbekendtgørelsens §§ 16 - 19, men skal udarbejde erklæringen i overensstemmelse med ISA 700 og ISA 805. Dermed skal revisor også i denne situation anvende den nye omfattende revisionspåtegning, der er “vendt på hovedet”.

Erklæringer uden sikkerhed
Der er ingen ændringer i erklæringer uden sikkerhed. Standarderne herom er ikke ændret, og disse erklæringer reguleres slet ikke i erklæringsbekendtgørelsen.

Bemærk
De nye regler i erklæringsbekendtgørelsen skal anvendes, når revisor afgiver erklæring på et regnskab, hvor regnskabsåret afsluttes den 15. december 2016 eller senere. De nye regler kan dog allerede anvendes på erklæringer, som revisor afgiver den 15. december 2016 eller senere.

For erklæringer med sikkerhed på andet end regnskaber trådte de nye regler i kraft den 18. juni 2016. Som nævnt ovenfor er der i praksis ikke de store ændringer i disse erklæringer, medmindre der er tale om en erklæring om revision på andet end et årsregnskab mv. Her skal den nye revisionspåtegning anvendes fremadrettet.

I nærmeste fremtid udgiver REVU flere udtalelser, herunder udtalelse om rapporteringsforpligtelser i henhold til erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2. Der er også nye erklæringer på vej inden for det offentlige område.

Eksempler på den nye revisionspåtegning med og uden modifikationer kan ses her:

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu