26. august 2019

Revision Dilemmaer - Månedens dilemma - Månedens dilemma

Augusts dilemma: Momskredit for lettere øvede

I de seneste mange år har det været muligt at bruge offentlige kasser uretmæssigt som finansieringskilder. I de rigtigt grimme sager er der tale om moms- og skattekarruseller, mens der som her i de lidt mindre grimme sager eksempelvis er tale om opbygning af gæld til det offentlige, der er en meget langmodig kreditor. Hele 146 svarede på månedens dilemma herom – all times high, hvilket vi takker for.


Vibeke Sylvest Chefkonsulent, cand.jur, MPA
ifl@sfe.qx 6070 8791August måneds dilemma havde nedenstående ordlyd:

Hos en ny revisionsklient er du blevet opmærksom på, at indberetningen af moms systematisk er for lav. På den måde har selskabet i sit første regnskabsår opbygget en kredit på 1.200.000 kroner i løbet af de fire kvartaler: 

Du gør klienten opmærksom på nødvendigheden af at gennemføre en efterindberetning på 1.200.000 kroner.

Denne ikke-indberettede moms fremgår korrekt af det årsregnskab, som du netop nu, den 20. marts 2020, skal til at afgive revisionspåtegning om. Du har konstateret, at momsen nu er blevet efterangivet.

 

De 146 respondenter fordelte sig således på de seks nedenstående reaktioner:
 

1. Du underretter Hvidvasksekretariatet om en hvidvaskmistanke, der ikke kan afkræftes, og afgiver din revisionspåtegning.   3
2. Du foretager dig ikke yderligere, da regnskabet jo er korrekt vedrørende det pågældende forhold. Du afgiver din revisionspåtegning.   3
3. Du underretter Hvidvasksekretariatet om en hvidvaskmistanke, der ikke kan afkræftes. Hertil omtaler du forholdet på grund af det mulige ledelsesansvar under en relevant overskrift i din revisionspåtegning uden at anføre din underretning til Hvidvasksekretariatet.  44
4. Du omtaler forholdet på grund af det mulige ledelsesansvar under en relevant overskrift i din revisionspåtegning.  96
5. Du fratræder opgaven i utide uden at afgive en revisionspåtegning.  0
6. Du underretter Hvidvasksekretariatet om en hvidvaskmistanke, der ikke kan afkræftes, og fratræder opgaven i utide uden at afgive en revisionspåtegning.  0

 

Det fremgår, at hele 140 respondenter vil omtale forholdet på grund af det mulige ledelsesansvar under en relevant overskrift i revisionspåtegningen (svarmulighed 3 og 4). Dette er jeg enig i.

Hertil vil 47 respondenter underrette Hvidvasksekretariatet om en hvidvaskmistanke, der ikke kan afkræftes (svarmulighed 1 og 3). Dette er jeg også enig i.

Tre respondenter vil ikke foretage sig yderligere, hvilket jeg i naturlig forlængelse af ovenstående ikke er enig i.

Set under et foretrækker jeg således svarmulighed nr. 3, hvor der både sker underretning af Hvidvasksekretariatet og omtale i revisionspåtegningen. 44 respondenter, eller ca. 39 %, har angivet dette svar. Denne dobbeltrapportering skal ske under skyldig hensyntagen til, at omtalen i revisionspåtegningen ikke må anføre, at der er sket underretning til Hvidvasksekretariatet, jf. hvidvasklovens § 26, stk. 1.

Det mulige ledelsesansvar følger af momslovens § 81, stk. 1, nr. 2, der hjemler bødestraf ved forsætlige eller grove overtrædelser, og stk. 3, der skærper til bøder eller fængselsstraf i op til 1 år og 6 måneder ved overtrædelser ”med forsæt til at unddrage statskassen afgift.”

I sammenhængen er det uden betydning, at praksis nok er kun at ikende juridiske personer bøder for et medvirkensansvar efter hjemmelen i stk. 6, der henviser til straffelovens 5. kapitel herom.

Underretningspligten efter hvidvaskloven følger af, at selvhvidvask omfattes af loven, jf. § 3, stk. 2: ”Stk. 1 omfatter også dispositioner foretaget af den, der har begået den strafbare lovovertrædelse, som udbyttet eller midlerne hidrører fra”. ”Dispositionen” konkret består i, at den for lidt angivne moms uden videre indgår i virksomhedens likvide kredsløb.

Ud fra casen, hvor de for lave indberetninger gentages systematisk, kan jeg ikke forestille mig, hvordan en mistanke om (forsøg på) hvidvask af et udbytte fra momsunddragelse kan afkræftes. Dette ville i hvert fald forudsætte, at revisor ikke blot som i casen havde konstateret, at der var foretaget en efterindberetning, men også at denne var betalt. Og hertil, at revisor havde opnået en overbevisning om, at ledelsen ikke fremover fortsætter sin praksis med at opbygge en uretmæssig momskredit og denne dermed ikke bliver revolverende.

Generelt er det et, men ikke det eneste, eksempel på dobbeltrapportering.

Vi hører dog meget gerne kommentarer til dette spørgsmål på lkr@fsr.dk.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu