06. august 2020

Revision Kvalitet - Kvalitetskontrol

Basale forståelsesfejl slår igennem i revisionspåtegning – bøde på 35.000 kr.

Dateringen af revisionspåtegningen kan ikke ligge forud for dateringen af revisionsdokumentationen. Det er ikke muligt at undlade revisionshandlinger ved at modificere konklusionen. Revisors oplysninger i påtegningen kan ikke bruges til at rette op på et mangelfuldt regnskab. Disse basale forståelsesfejl forelå i en sag, der blev afgjort den 18. maj 2020, hvor revisor i øvrigt havde deponeret sin godkendelse.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxSag nr. 45-2019 blev indbragt af Erhvervsstyrelsen i forlængelse af en undersøgelse i kølvandet på en kvalitetskontrol. Kendelsen i form af en bøde på 35.000 kr. blev afsagt den 18. maj 2020. Revisor havde på det tidspunkt deponeret sin godkendelse, hvilket ikke havde betydning.

Sagen drejede sig om revision af et mindre anpartsselskabs årsregnskab for 2016. Regnskabet viste et negativt resultat på 374 t.kr. og en negativ egenkapital på 251 t.kr. Balancesummen var på 385 t.kr. og den kortfristede gæld på 627 t.kr. Der var tale om ejendomsmæglervirksomhed placeret i et datterselskab.

Erhvervsstyrelsen fik medhold i sagens tre klagepunkter.

Revisionspåtegningen var afgivet den 31. maj 2017 og således forud for godkendelse af den stærkt mangelfulde revisionsdokumentation den 5. og 6. juni 2017. Der forelå således ingen dokumentation forud for erklæringsafgivelsen. Hertil var der ingen dokumentation for kommunikation med ledelsen. Revisornævnet fastslår det som et krav, at ”revisors – eventuelt mundtlige – kommunikation dokumenteres i revisors arbejdspapirer”. Kommunikation med ledelsen havde været relevant ”særligt om problemstillingen vedrørende going concern”.

Revisionspåtegningen indeholdt en konklusion med forbehold for ikke tilstrækkelig dokumentation for selskabets eventualforpligtelser, pantsætninger og sikkerhedsstillelser”. Grundlaget for forbeholdet fremgik af et afsnit om ”fremhævelse af forhold vedrørende revisionen”, hvilket selvfølgelig var teknisk forkert. Hertil var der imidlertid ikke indhentet engagementsforespørgsel eller udført alternative revisionshandlinger omkring de pågældende forhold. Revisornævnet konstaterer, at en revisor ikke kan ”undlade at udføre revisionshandlinger vedrørende områder i årsregnskabet og afhjælpe dette ved at modificere konklusionen”.

Endelig havde revisionspåtegningen indeholdt en fremhævelse af forhold i regnskabet om kapitaltab, der forventedes dækket ved egen indtjening, men som krævede kapitaltilførsel og forlængelse af eksisterende kreditfaciliteter, hvis dette ikke lykkedes.

Oplysningen fremgik ikke fuldt ud af regnskabet, og revisor kan aldrig i sin påtegning forbedre et regnskab, der ikke kan ”stå på egne ben”. Derfor skulle konklusionen have været modificeret. ”Fremhævelse af forhold i revisionspåtegningen må ikke tilføre modtageren nye oplysninger og kan ikke erstatte en modifikation af konklusionen”.

Sagen illustrerer i øvrigt det ofte urimeligt lange sagsforløb. Kvalitetskontrollen blev afsluttet den 7. november 2017. Efter halvandet år fremsendte Erhvervsstyrelsen høringsbrev den 23. maj 2019, som revisor fremsendte bemærkninger til den 26. juni 2019. Erhvervsstyrelsen traf herefter afgørelse om indbringelse den 8. juli 2019, hvorefter sagen blev indbragt ca. fem måneder senere og kendelse afsagt den 18. maj 2020. Alt i alt et sagsforløb på omkring to år og seks måneder  

Læs hele sagen.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu