06. maj 2020

Corona Faglig opdatering - Revision og regnskab Historisk

Corona-krisen kræver ekstra styr på kvaliteten

Når corona-krisens omkostninger skal gøres op, vil skurkene være dem, der ikke har styr på kvaliteten.


Marina Bitsch Madsen Fagchef for etik og regulering, Ph.D.
zoz@sfe.qx 2981 5922Corona-krisen har medført, at der er indført en lang række støtteordninger for erhvervslivet. Fra politisk hold har man besluttet, at erhvervsdrivende skal have udarbejdet en revisorerklæring for at få adgang til statens hjælpepakke ”faste omkostninger”. Kravet om revisorerklæring skyldes blandt andet, at der potentielt kan udløses en kompensation på op til 110 mio.kr. pr. CVR-nr. Der er således tale om et politisk krav om kontrol, som revisorerne er blevet pålagt at hjælpe med at efterleve.

I andre hjælpepakker arbejder man med en graduering af revisors involvering – dvs. jo højere kompensationsudbetalingen er, jo større krav til involvering af en revisor. Herudover ser man gerne fra politisk side, at revisorerne hjælper og rådgiver virksomhederne i forhold til at få ansøgt de støtteordninger, som er tilgængelige. Det er en del af den samfundskontrakt, vi har som offentlighedens tillidsrepræsentant, og det er den pris, vi betaler for at have dette tillidshverv.

Det betyder også, at revisor vil være i centrum, når ordningerne på et tidspunkt skal evalueres. Hvis det viser sig, at der er udbetalt støttekroner til de forkerte, eller forkerte beløb, vil revisorerne være det første sted, hvor man vil forsøge at placere ansvaret. Derfor er kvalitet alfa og omega – både når det gælder kundeaccept, professionel skepsis og dokumentation.

Selvom de mange støtteordninger giver øget travlhed i revisionsvirksomhederne med f.eks. mange nye kunder, så må der ikke slækkes på procedurerne omkring kundeaccept. Der er en forventning fra samfundets side om, at revisorerne påtager sig opgaver med støtteordninger også for de virksomheder, som normalt ikke ville vælge at bruge en revisor, og som revisorerne måske endda i nogle tilfælde ikke er vilde med at få som kunder. Og i disse situationer er kvaliteten endnu vigtigere, da det formentlig også er her, at risikoen for fejl er størst. Nye kunder skal vurderes kritisk, også selv om tiden er knap.

Vi skal også være ekstra opmærksomme på, at der er tilstrækkelig og egnet dokumentation, når der er tale om udbetaling af offentlige støttemidler, også selv om tingene skal gå stærkt. Det vil være ekstra vigtigt, at revisor kan dokumentere forståelse af virksomheden og dens omgivelser, herunder erklæringsemnet (opgørelsen), med henblik på at kunne identificere og vurdere risiciene for, om opgørelsen indeholder væsentlig fejlinformation – fx virksomhedens branche og aktiviteter, regnskabspraksis, internt kontrolmiljø, regnskabssystemer, forretningsgange og ledelsens integritet.

Når kvalitet er branchens adelsmærke, er professionel skepsis det sværd, hvormed vi først og fremmest beskytter adelsmærket. I håndteringen af corona-støtteordningerne er revisors professionelle skepsis afgørende. Det betyder, at revisor løbende skal forholde sig kritisk til den information, som modtages, med henblik på at vurdere, om der er en væsentlig fejl i informationerne, og om der kan være tegn på forsøg på besvigelser. Det forventes, at revisor har en kritisk holdning til, hvor pålidelig den modtagne dokumentation er, hvilket også medfører, at revisor skal vurdere, hvorvidt kontrollerne, der relaterer sig til den pågældende dokumentation, er pålidelige.

Foreningens medlemmer prioriterer allerede kvalitet i arbejdet meget højt og står sammen om at ville optimere kvaliteten. At forbedre kvaliteten endnu mere i revisorbranchen er til stadighed en vigtig del af foreningens strategi. Og der er ikke tvivl om, at revisors kvalitet kommer endnu mere i fokus pga. corona-krisen. Det er igennem en stadig optimering af kvaliteten i vores arbejde, at vi kan sørge for, at det ikke er hos revisorbranchen, at et eventuelt skurkeansvar til sin tid vil blive forsøgt placeret.

Foreningen tilbyder en række kurser i kvalitet og kvalitetsstyring. Du finder kurserne her.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber