12. marts 2020

Regnskab Årsregnskabsloven - Lovgivning og fortolkning Historisk

Coronavirus påvirker ikke fristen for at indsende årsrapporter

Årsregnskabsloven indeholder håndfaste regler for, hvornår årsrapporter skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen. Styrelsen kan ikke dispensere fra fristerne, men der er et administrativt spillerum, der i praksis kan medføre en lempeligere administrativ praksis. På nuværende tidspunkt har styrelsen ikke ændret praksis.


Jan Brødsgaard Fagkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 3369 1060


Thomas Krath Jørgensen Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor
gxw@sfe.qx 4193 3148Årsregnskabslovens § 138 fastsætter, at årsrapporten skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. For børsnoterede virksomheder er fristen dog 4 måneder. Det fremgår direkte af loven, at styrelsen ikke kan dispensere fra disse frister. En fristforlængelse vil derfor kræve en lovændring.

Årsregnskabslovens §§ 150 – 152 regulerer, hvordan Erhvervsstyrelsen agerer, hvis årsrapporten ikke modtages inden for lovens frister. Erhvervsstyrelsen sender i så fald et brev til selskabets ledelse, hvor der står, at årsrapporten skal være modtaget i styrelsen senest 8 hverdage efter brevets datering. Modtages årsrapporten senere, pålægger styrelsen hvert medlem af den øverste ledelse en afgift. Under ganske særlige omstændigheder kan styrelsen helt eller delvist fritage et eller flere ledelsesmedlemmer for at betale afgiften. Det kræver dog, at ledelsesmedlemmet kan dokumentere, at den pågældende har forsøgt at fremme indsendelsen m.v., og at forsinkelsen derfor ikke kan lægges den pågældende til last. I praksis administreres dette meget restriktivt. Fx er alvorlig sygdom sædvanligvis ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at afgiften bortfalder.

Hvis ikke Folketinget ændrer loven, kan styrelsen administrativt eventuelt skrue på følgende parametre:

  • Styrelsen kan vente med at sende påkravsbreve til selskaberne, selvom indsendelsesfristen er overskredet.

  • Styrelsen kan administrativt lempe sin praksis for, under hvilke omstændigheder ledelsen fritages for afgift, når årsrapporten ikke er modtaget rettidigt.

Det fremgår også af brevet fra styrelsen, at selskabet kan sendes til tvangsopløsning, hvis årsrapporten ikke er modtaget senest 4 uger efter brevets datering. Det er imidlertid ikke et lovkrav, at styrelsen skal sende selskabet til tvangsopløsning, så her har styrelsen også et administrativt spillerum.

Erhvervsstyrelsen har på nuværende tidspunkt ikke lempet sin praksis, og det er usikkert, hvordan styrelsen vil administrere reglerne, hvis corona-krisen trækker i langdrag. Vi er i dialog med styrelsen og orienterer naturligvis, hvis der sker væsentlige ændringer på området.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu