23. juni 2020

Revision Revisornævnet - Uafhængighed

Erhvervsstyrelsens skrivebordsundersøgelse – afsmitning sanktioneres hårdt i en mindre revisionsvirksomhed

I den senere tid er der set adskillige sager, der indbringes af Erhvervsstyrelsen på baggrund af uafhængighedsovertrædelser, som kan konstateres ved skrivebordsundersøgelser ud fra offentlige registre. Dette er tilfældet her, hvor revisor og ”den anden person” samtidigt har relationer til såvel revisionsfirma som en revideret klient i en del af opgave- og erklæringsperioden.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxI den senere tid er der afgjort sager i Revisornævnet, som Erhvervsstyrelsen har kunnet indbringe efter en undersøgelse med hjemmel i revisorlovens § 37, stk. 1, hvor undersøgelsen har kunnet gennemføres fra skrivebordet af selskabs- og revisorregistreringer i virk.dk.

Dette var således tilfældet i sag nr. 27-2019, hvor revisor ikendtes en standardbøde på 100.000 kr. ved førstegangsovertrædelse af uafhængighedsregler uden formildende eller skærpende omstændigheder.

Revisor og ”den anden person” var begge medlemmer af revisionsvirksomhedens bestyrelse fra stiftelsen den 26. februar til den 11. maj 2015, og hertil de eneste godkendte revisorer, der var tilknyttet i perioden 19. marts til 25. maj 2015. Hertil ejede revisor 50-66.66 % af kapitalen i revisionsfirmaet i 2014 og frem til 11. maj 2015.

”Den anden person” var hertil direktør og bestyrelsesmedlem i det reviderede selskab i hele regnskabsåret 2014 og frem til den 11. maj 2015, hvor revisor afgav sin revisionspåtegning om selskabets regnskab. ”Den anden person” optrådte ikke i ledelsen i forbindelse med regnskabs-aflæggelsen.

Hertil havde den pågældende igennem et holdingselskab ejet 25-33.32 % af såvel kapital- som stemmerettighederne i selskabet i hvert fald frem til den 24. december 2014.

Efter det oplyste skulle ”den anden person” have været slettet som bestyrelsesmedlem og direktør i det reviderede selskab efter en beslutning på et bestyrelsesmøde den 17. februar 2015, hvilket ved en fejl først var sket den 11. maj 2015, hvor han som anført også udtrådte af revisionsvirksomhedens bestyrelse.

Umiddelbart blev sagen afgjort ud fra et afsmitningssynspunkt – revisor havde været udelukket fra at afgive revisionspåtegningen, hvis han selv havde haft de aktuelle relationer til revisionsklienten, jf. uafhængighedsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 4 (tidligere nr. 3). En sådan afsmitning kan ikke ”vaskes væk” med sikkerhedsforanstaltninger i en revisionsvirksomhed med så få tilknyttede godkendte revisorer.

Selv hvis sletningen var sket i februar, ville revisor være blevet ikendt standardbøden på 100.000 kr. Revisornævnets præmis fremhæver her generalklausulen om uafhængighed. Det var bevist, at ”forbindelserne inden for de seneste 2 år mellem [den anden person] og indklagede var en trussel af et sådant omfang mod indklagedes uafhængighed ved revisionen af årsregnskabet …, at indklagede burde have afstået fra at afgive revisionspåtegningen”. ”Den anden person” havde siddet i revisionsfirmaets bestyrelse og på grund af sin placering i kommandokæden haft mulighed for at påvirke revisionsopgavens udførelse. Denne argumentation fører til, at revisor heller ikke kan afgive revisionspåtegning om 2015-årsrapporten, idet ”den anden person” først udtrådte af revisionsvirksomhedens bestyrelse den 11. maj 2015.

Herved lagde nævnet vægt på, at ingen af de anførte sikkerhedsforanstaltninger havde omfattet hele perioden 1. januar 2014 – 10. maj 2015 (opgave- og erklæringsperiode), ligesom der ikke havde været dokumenteret trusler og sikkerhedsforanstaltninger i revisors arbejdspapirer.

Det kunne problematiseres, om der i en sådan sag kunne være taget hensyn til formildende omstændigheder ved de – ganske vist – forgæves forsøg på at imødegå truslen ved ”den anden persons” udtræden af såvel revisionsvirksomhedens som klientvirksomhedens bestyrelse.

Sag nr. 27-2019

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu