01. juli 2008

Revision Revision og erklæringsopgaver - Lovgivning og anden regulering - Revision - Review - Andre erklæringer med sikkerhed - Faglige nyheder og vejledninger og fortolkning mv Historisk

Erklæringsbekendtgørelse som ændret juni 2008

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 26. juni 2008 udstedt en ny erklæringsbekendtgørelser. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 2008.


Louise Nellemann Faglig chef - revision, etik og kvalitet, Statsautoriseret revisor
yar@sfe.qx 4193 3161Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 26. juni 2008 udstedt en ny erklæringsbekendtgørelse i medfør af den nye revisorlov.

Den ny erklæringsbekendtgørelse, der som udgangspunkt har virkning fra 1. juli 2008, omfatter nu også revisors særskilte udtalelse om ledelsesberetningen, som en konsekvens af ophævelsen af revisionspligten for ledelsesberetningen.

Udtalelsen om ledelsesberetningen skal angives i et særligt afsnit med overskriften: ”Udtalelse om ledelsesberetningen”, der anføres til sidst i revisionspåtegningen efter konklusionsafsnittet (og efter eventuelle supplerende oplysninger).

Her skal revisor udtale, hvorvidt revisors gennemlæsning af ledelsesberetningen baseret på den udførte revision af årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab har givet anledning til bemærkninger. Hvis der ikke er overensstemmelse med det reviderede regnskab, skal oplyses, hvori uoverensstemmelsen består. Også væsentlige mangler i ledelsesberetningen skal beskrives i udtalelsen.

Der er ikke længere krav i erklæringsbekendtgørelsen om en omtale af, at det er bestyrelsen og direktionen eller et tilsvarende ledelsesorgan, der har udarbejdet regnskabet. FSR's og FRR's medlemmer skal dog fortsat omtale ledelsens ansvar for årsrapporten i revisionspåtegningen, jf. danske revisionsstandarder baseret på de internationale standarder.

Der findes ikke længere et afsnit om erklæringer om assistance med regnskabsopstillingen eller øvrige erklæringer uden sikkerhed. FSR's og FRR's medlemmer skal dog fortsat afgive erklæringer på sådanne arbejdsopgaver i overensstemmelse med de danske revisionsstandarder herom (RS 4400 og RS 4410), der er baseret på de internationale standarder.

Bestemmelserne vedrørende revisors udtalelse om ledelsesberetningen træder i kraft den 1. september 2008 og har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. september 2008 eller senere. Indtil da finder den nye erklæringsbekendtgørelse ”tilsvarende anvendelse på sådanne ledelsesberetninger ved de tilpasninger, der følger af, at ledelsesberetningen indgår som en revisionspligtig del af årsrapporten”.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu