17. juni 2020

Revision Revisornævnet - Uafhængighed

Erhvervsstyrelsens registerundersøgelse – fælleseje og -ledelse sammen med leder hos revisionsklient

Revisor kan ikke lede og have ejerandele i selskaber sammen med en person, der indgår i ledelsen i et andet selskab, hvor revisor optræder som offentlighedens tillidsrepræsentant. Det falder ikke inden for revisors normale virksomhed at eje kapitalandele og indgå i ledelsen af selskaber, der ikke er revisionsvirksomheder. Standardbøden bliver på 100.000 kr., når der ikke er formildende eller skærpende omstændigheder.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxSag nr. 26-2019 blev indbragt af Erhvervsstyrelsen den 30. august 2019 på basis af en revisorundersøgelse med hjemmel i revisorlovens § 37, stk. 1. Erhvervsstyrelsen havde fremsendt høringsbrev den 25. juni, som revisor den 11. august meddelte først at ville ”besvare” for Revisornævnet. Erhvervsstyrelsen traf herefter afgørelse om indbringelse af sagen den 30. august 2019.

Ved forhandlingerne i Revisornævnet erkendte revisor forholdet, der angiveligt skyldtes en ”beklagelig fejl”. Revisor mente herudover, at der forelå formildende omstændigheder i form af, at der ”kun” var tale om revision i regnskabsklasse B, at sagen nu var overdraget til en kollega, og at kommanditselskabet havde tre og ikke, som anført i klagen, kun to ejere.

Revisor afgav den 13. april 2018 revisionspåtegning på et aktieselskabs årsrapport for 2017. ”Den anden person” var et af tre medlemmer i aktieselskabets bestyrelse.

Revisor og ”den anden person” besad hver især indirekte 33.33-49.99 % af ejerandelene og stemmerettighederne i et kommanditselskab og var samtidigt bestyrelsesmedlemmer. Hertil var de ejere og stemmeretsberettigede i samme forhold i komplementaranpartsselskabet, hvor de begge sad i direktionen. Erhvervsstyrelsen oplyste uden at vedlægge et regnskab, at kommanditselskabets balancesum var på 27,5 mio. og årets resultat på 976 t.kr. i 2017.

I sin begrundelse for kendelsen fremhævede Revisornævnet, at den forretningsmæssige forbindelse mellem revisor og ”den anden person” i kommanditselskab og komplementarselskab lå uden for parternes normale virksomhed. Revisors normale virksomhed anførte nævnet som at foretage revision og afgive erklæringer i henhold til revisorlovens § 1, stk. 2. Og dermed hverken at sidde i bestyrelse/direktion eller eje kapitalandele i selskaber, der ikke driver revisionsvirksomhed.

Dette må ikke misforstås som et generelt forbud mod disse aktiviteter, sådan som det forelå i reglerne om generel uafhængighed, der gjaldt før revisorloven 2003. Etableres der imidlertid forretningsmæssige forbindelser med en klient, hvor revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant, via fælleseje og/eller -ledelse, overtrædes de konkrete uafhængighedsbestemmelser.

De angiveligt formildende omstændigheder, som revisor havde forsøgt at fremføre, kunne ikke påvirke afgørelsen. De kunne ikke føre til et andet resultat end ikendelse af standardbøden på 100.000 kr.

Sag nr. 26-2019

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu