05. april 2020

Corona Hjælpepakker - Vækstfonden Historisk

Finansieringshjælp til store virksomheder (opdateret pr. d. 5. april)

Vækstfonden kan yde en kautionsordning for store virksomheder. Artiklen er nu opdateret med nye vilkår og et faktaark.


Sara Sayk SMV-chef, registreret revisor, cand.merc.aud.
ffn@sfe.qx 3393 9191Artiklen er en opdateret udgave af samme Finansieringshjaelp til store virksomheder_VF_27-03-20

Artiklen opdateret med nye vilkår og et faktaark. 

Mange virksomheder er ramt på deres indtjening som en følge af coronakrisen. Derfor kautionerer Vækstfonden for store virksomheders lån og kreditter i pengeinstituttet, leasingselskabet med videre (fremover benævnt banken m.v.), som skal dække der deres omsætningstab. Kautionen fungerer som sikkerhed for banken m.v., og det bør give virksomhederne lettere adgang til at få løftet deres finansieringsbehov. 

Webinar om COVID-19-garantierne afholdes d. 6. april kl. 8.30 og d. 15. april kl. 8.30 i samarbejde med Vækstfonden. Tilmeld dig her

Hvem kan få kautionen?
Store virksomheder kan, uanset hvilken branche de er i, få Vækstfondens COVID19-kaution.

Det gælder både for danske, grønlandske og færøske virksomheder.

Store virksomheder defineres her som virksomheder med over 250 medarbejdere (årsværk) og en omsætning på mere end 372 millioner kroner eller en balancesum på over 320 millioner kroner om året.

Derudover oplyser Vækstfonden om, at de alene kan kautionere for kreditværdige virksomheder på ansøgningstidspunktet og virksomheder, som ikke defineres som kriseramte eller eksempelvis pr. 1. januar 2020 er opført i banken m.v. som havende objektive indikationer på værdiforringelse (OIV).

Krav til omsætningstab
Med ordningen stiller Vækstfonden garanti på 70 procent af bankernes m.v. nye lån eller driftskredit til virksomheder. Vækstfonden stiller garanti på 70 procent for større virksomheders lån eller kredit i banken m.v., der skal have dækket et tab eller forventet tab i omsætningen på minimum 30 procent som følge af coronakrisen.

Omsætningstabet, der skal dækkes, skal være beregnet på grundlag af realiseret eller forventet omsætningstab i en periode på minimum 14 dage fra 1. marts 2020 til 30. september 2020. Bemærk, at en virksomhed godt kan få kaution flere gange, men ikke for den samme periode.

Det forventede omsætningstab opgøres som forskellen mellem virksomhedens forventede omsætning i den fremtidige del af perioden, der søges om garanti på baggrund af og omsætningen i den tilsvarende periode i 2019.

Når virksomheder udregner deres omsætningstab, skal de fraregne den kompensation for tab, som de forventer at modtage fra andre statslige ordninger, forsikringer eller lignende.

Hvis der ikke foreligger regnskabstal for virksomhedens omsætning i den relevante periode i 2019 opgør banken skønsmæssigt virksomhedens omsætningstab på grundlag af virksomhedens budgetterede omsætning.

Det er ikke længere et vilkår at, garantien kan reduceres eller bortfalde hvis virksomhedernes tab med at være lavere end forventet eller under de 30 procent.

Bemærk desuden, at lån, Vækstfonden kautionerer for, ikke kan anvendes til at afdrage eller nedbringe virksomhedens øvrige kreditfaciliteter.

Der kan ikke ydes garanti for...

Der kan ikke ydes garanti for lånebeløb, der overstiger det opgjorte omsætningstab.

Der kan ikke ydes garanti for lånebeløb, der 1) overstiger virksomhedens likviditetsbehov inkl. investeringsbehov for de næste 12 måneder opgjort i henhold til en likviditetsplan for virksomheden, samt 2) overstiger det dobbelte af virksomhedens årlige lønudgifter for 2019 eller seneste tilgængelige år, eller, for nye virksomheder, estimatet for lønudgifter for de første to års drift, eller 3) overstiger 25 pct. af samlet omsætning i 2019.

Der kan ikke ydes garanti til virksomheder, der per 31. december 2019 var kriseramte.

Materiale til banken og Vækstfonden
Ansøgningen skal fremsendes med følgende information om virksomheden:

1. En engagement- og sikkerhedsoversigt

2. Bevilget kreditindstilling, inklusiv ratingklasse

3. Likviditetsbudget

4. Koncerndiagram

Løbetid og pris
Kautionen har en løbetid op til seks år og nedskrives årlig lineært i løbetiden.

Prisen for en COVID-19-kaution for store virksomheder består af en stiftelsesprovision på 0,25 procent af finansieringsbeløbet samt en årlig provision af finansieringsbeløbet, der fastsættes på baggrund af den aktuelle kreditvurdering af virksomheden.

Kreditvurderingen foretages af banken.

Første år bliver den årlige provision beregnet af det anmeldte finansieringsbeløb. Den årlige provision nedskrives herefter lineært over kautionens løbetid.

Den aktuelle provisionssats varierer efter risikoklasse i spændet mellem 2,00 procent for den laveste risikoklasse til 4,50 procent i den højeste risikoklasse.

Sådan søger virksomhederne
Virksomhederne kan ikke selv søge om garanti direkte gennem Vækstfonden. Garanti skal i stedet søges gennem virksomhedens bank eller finansieringsinstitut.

Virksomhederne skal derfor tale med banken eller finansieringsinstituttet om muligheder for at anvende COVID-19-garanti.

Vækstfonden bestræber sig på at udarbejde en bekræftelse til pengeinstituttet inden for 24 timer ved garanti på lån for mindre end 100 millioner kroner og 48 timer ved garanti på lån for mere end 100 millioner kroner.

Der kan ikke søges om garanti efter d. 15. oktober 2020.

Flere informationer om garantiordningen for store virksomheder

Bekendtgørelse om garantiordning for udlån til store virksomheder (Link til retsinformation)

FAQ: COVID-19-garanti til store virksomheder (Link til Vækstfondens hjemmeside)

Faktaark COVID-19-garanti for store virksomheder (pdf)

Hvis du har spørgsmål til COVID-19 garantien kan du kontakte Vækstfonden direkte på  mail: covid19@vf.dk eller telefon: COVID-19-telefon:35 29 86 86

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu