18. december 2012

Revision Revision og erklæringsopgaver - Revision - Faglige nyheder og vejledninger og fortolkning mv Historisk

Fortsat krav om revision af erhvervsdrivende fonde

Erhvervsfondsudvalget foreslår, at erhvervsdrivende fonde fortsat skal revideres uanset størrelse. Det skal heller ikke være muligt for disse fonde at lade deres regnskaber gennemgå efter den nye erklæringsstandard som alternativ til revision.


Louise Nellemann Faglig chef - revision, etik og kvalitet, Statsautoriseret revisor
yar@sfe.qx 4193 3161Erhvervsfondsudvalget, hvor statsautoriseret revisor Finn L. Meyer er formand, har den 18. december 2012 afgivet deres rapport med et forslag til en ny lov om erhvervsdrivende fonde.

Udvalget foreslår, at der fortsat skal være pligt til revision af fondes årsregnskaber uanset fondens størrelse og samtidig, at der ikke behov for at lempe revisionspligten, sådan som det er sket for de mindre A/S’er og ApS’er.

Desuden har udvalget drøftet, om der skal indføres en forenklet revision eller lignende for de erhvervsdrivende fonde – eksempelvis i form af en særlig erklæringsstandard – og er kommet frem til, at dette ikke er hensigtsmæssigt.

Udvalget lægger vægt på, at den uafhængige revisor fortsat skal være offentlighedens tillidsrepræsentant i forhold til revisionen af erhvervsdrivende fonde og peger på at revisor er en vigtig kilde til information om den enkelte fonds forhold, og revisors funktion er derfor meget vigtig for fondsmyndigheden.

Udvalget foreslår desuden:

 • Der indføres krav om et årligt årsregnskabsmøde, hvor revisor har pligt til at deltage, medmindre der konkret er enighed om, at revisors deltagelse ikke er påkrævet
 • Revisor kan fremover indkalde til bestyrelsesmøde på lige fod med bl.a. direktion og fondsmyndighed
 • Hvis revisor udpeges i henhold til vedtægten, kan en sådan udpegningsret fremover alene gælde op til 7 år fra fondens stiftelse, og derefter skal revisor vælges af fondsbestyrelsen.
 • Revisor vælges som udgangspunkt fremover af bestyrelsen for et år ad gangen på fondens årsregnskabsmøde
 • Revisor og bestyrelsen skal redegøre for årsagen til hvervets ophør, hvis revisors fratrædelse eller afsættelse skyldes uoverensstemmelser mellem bestyrelsen og revisor
 • Der indføres mulighed for, at fondsmyndigheden kan udpege en medrevisor
 • Revisors pligt til at underrette fondsmyndigheden ændres fra ”kan” til ”skal”, og pligten ændres fra at vedrøre ”væsentlige” overtrædelser til at vedrøre ”ikke uvæsentlige” overtrædelser
 • Særreglen om statslig og kommunal revision ophæves (regel om erhvervsdrivende fonde underlagt statslig eller kommunal revision ikke underlægges et tilsyn af fondsmyndigheden).

FAKTA

Erhvervsfondsudvalg blev nedsat i foråret 2012 med statsautoriseret revisor Finn L. Meyer som formand.

Udvalget fik blandt andet til opgave at belyse og vurdere:

 

 • om den nuværende lovgivning giver tilstrækkelige fremtidssikrede rammer for, at fondsmodellen er attraktiv og fortsat kan bidrage til vækst og erhvervsudvikling,
 • hvilke konsekvenser moderniseringen af selskabslovgivningen bør have for de erhvervsdrivende fonde,
 • behovet for styrkelse af reglerne vedrørende gennemsigtighed, uafhængighed, ledelse og samfundsansvar,
 • behovet for at styrke det offentlige tilsyn med erhvervsdrivende fonde.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu