16. maj 2018

Revision Revisornævnet - God skik - Frakendelser

Frakendelse af revisors godkendelse i to år stadfæstet i byretten

Byretten i Glostrup har den 23. januar 2018 stadfæstet Revisornævnets frakendelse af en revisors godkendelse i to år. Dommen er anket til Østre Landsret, hvilket har opsættende virkning på frakendelsen. Revisornævnssagen blev indbragt af FSR i 2011 og omfattede klagepunkter om forhold tilbage fra 2004/5. Sagen illustrerer den meget lange vej gennem retssystemet.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxI en kendelse i Glostrup Byret den 23. januar 2018 i sag nr. BS 10A-1188/2016 blev Revisornævnets kendelse af 8. februar 2016 i sag nr. 11-2011 stadfæstet og revisor pålagt sagsomkostninger med 75.000 kr. Revisornævnssagen var blevet indbragt af FSR.

I den nu af byretten stadfæstede kendelse blev revisor frakendt godkendelse i to år pga. overtrædelser af uafhængighedsreglerne. Efter det oplyste er byrettens dom anket til Østre Landsret, hvilket har opsættende virkning, for så vidt angår frakendelsen.

Den pågældende revisor blev i en anden sag tidligere ved en revisornævnskendelse af 29. juni 2011 ikendt en bøde på 250.000 kr. for forsætligt at have medvirket til at sløre en klients faktiske økonomiske forhold. Denne kendelse er efterfølgende blevet endeligt stadfæstet i anden retsinstans, Østre Landsret, ved dom afsagt den 23. oktober 2015 i 2052-B.


I en yderligere sag blev revisor i en revisornævnskendelse af 20. februar 2014 ikendt en samlet bøde på 150.000 kr. Heraf var de 50.000 kr. en tillægsbøde for bl.a. at have afgivet en vurderingsberetning i strid med god revisorskik, mens de 100.000 kr. vedrørte revisors tilsidesættelse af tavshedspligten. Denne kendelse er stadfæstet i første instans, Københavns Byret, den 2. marts 2018 i dom BS 39B-3493-16. Efter det oplyste er byrettens dom anket til Østre Landsret.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu