17. december 2020

Corona Hjælpepakker - Større arrangementer Historisk

Hjælp til arrangører af større arrangementer

Samlet overblik med kompensation for tab, som skyldes, at de har måttet aflyse, udskyde eller væsentligt ændre et arrangement som følge af COVID-19.


Thomas Krath Jørgensen Chef for revision og rapportering
gxw@sfe.qx 4193 3148Vi har nedenfor samlet de mest relevante informationer i forhold til de gældende hjælpepakker til arrangører af større arrangementer. Informationen nedenfor er udgivet den 17. december 2020.

De generelle betingelser

Virksomhederne kan søge kompensation for tab ved arrangementer under følgende betingelser:

 • Har oplevet tab i forbindelse med et arrangement, som er blevet aflyst, udskudt eller væsentligt ændret som følge af COVID-19.
 • Er hovedansvarlig for planlægning af arrangementet eller arrangementerne.
 • Arrangementet skulle være afholdt i Danmark i perioden fra den 6. marts 2020 til og med den 31. december 2020. Ansøgningsmæssigt er perioden opdelt i to; 6. marts til 31. august 2020 og 1. september til 31. december 2020*.
 • At forvente at have flere end 350 samtidige deltagere.
 • At finde sted mindre hyppigt end dagligt, dvs. højest hver anden dag.
 • At finde sted dagligt i en afgrænset periode af op til 28 dages varighed.

For at søge skal virksomheden have et dansk CVR-nummer og være etableret inden den 6. marts 2020.

Virksomhederne er ikke omfattet, hvis virksomheden:

 • Er leverandør til et arrangement (dvs. ikke er hovedansvarlig for planlægningen af arrangementet).
 • Er en offentlig institution.
 • Modtager offentlige tilskud, som udgør mere end 50 procent af virksomhedens driftsudgifter.

Krav om revisorerklæring hvis >500.000 kroner

Hvis kompensationen overstiger 500.000 kroner, skal virksomheden vedlægge en revisorerklæring, som skal udarbejdes i Erhvervsstyrelsens skabelon og vedhæftes ansøgningen.

Der er udarbejdet en vejledning til revisorerklæringen som er placeret på samme side, men under ”vejledninger”.

Hvis virksomheden har ansøgt ad flere omgange, og det samlede ansøgte kompensationsbeløb overstiger 500.000 kroner, så skal virksomheden ligeledes have udarbejdet en revisorerklæring, der skal vedhæftes ansøgningen.

Hvis det samlede ansøgte kompensationsbeløb er 500.000 kroner eller derunder, er der ikke krav om revisorerklæring. Her skal den regnskabsansvarlige eller en anden person fra virksomhedens ledelse medsignere indholdet af ansøgningen.

Mulighed for godtgørelse af revisoromkostning

Når virksomhederne søger om kompensation fra arrangørordningen, som overstiger 500.000 kroner, kan virksomhederne få kompensation for omkostninger til revisorerklæringen. Virksomhederne kan få op til 30.000 kroner for arrangementer i perioden 6. marts – 31. august 2020, og op til 30.000 kroner for arrangementer i perioden 1. september – 31. december 2020. I alt kan virksomhederne få op til 60.000 kroner, når der søges om kompensation for arrangementer i begge perioder.

Hjælpepakken dækker tab, meromkostning og underskud

Ved et ‘aflyst’ arrangement kan virksomhederne søge om kompensation for det økonomiske tab, som aflysningen af arrangementet har medført.

Ved et ’udskudt’ arrangement (dvs. til afholdelse på et senere tidspunkt) kan virksomhederne kun søge om kompensation for de meromkostninger, som skyldes udskydelsen.

Ved et ’væsentligt ændret’ arrangement (dvs. er blevet afviklet med væsentligt færre eller helt uden deltagere/tilskuere i forhold til det oprindeligt planlagte) kan virksomhederne søge om kompensation for det underskud, som den væsentlige ændring har medført.

Arrangementets tab beregnes i udgangspunktet som:

 • Arrangementets realiserede omkostninger, fratrukket arrangementets realiserede indtægter = udbetalt kompensationsbeløb

Virksomhederne har i ansøgningen pligt til at angive alle indtægter og omkostninger vedrørende arrangementet. Bemærk, at virksomhederne er forpligtet til at have nedbragt og tabsbegrænset alle omkostningerne for arrangementet i størst muligt omfang samt redegøre herfor. Aftaler skal således være forsøgt annulleret eller forhandlet ned, hvor det var muligt.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet detaljeret vejledning om opgørelse af tabet. Find den under ”tabsopgørelse”. Her skal særlig fremhæves:

 • En række specifikke datoer i forhold til, hvornår aftaler er indgået. Dette med henblik på, at virksomhederne ikke kan misbruge hjælpepakken.
 • At kontrakter/aftaler for alle omkostninger, der hver især er på 50.000 kroner og derover, skal vedhæftes i ansøgningen. Virksomhederne skal herudover på forlangende kunne indsende dokumentation (herunder fx kontrakter/aftaler, som også kan være mere uformelle som eksempelvis mails) for alle omkostninger, som bliver angivet i tabsopgørelsen.

Ansøgningen og vigtige frister

Ansøgningen udfyldes elektronisk via virk.dk. I linket findes også en trin-for-trin-vejledning.

Fristerne er følgende:

 • Den 28. februar 2021: For aflyste arrangementer fra 6. marts til 31. august 2020
 • Den 30. april 2021: For aflyste arrangementer fra 1. september til 31. december 2020*

Hvis virksomhederne søger om kompensation for flere arrangementer i perioden fra den 6. marts 2020 til 31. december 2021, skal virksomhederne som udgangspunkt indsende én samlet ansøgning.

*) OBS. Hvis arrangementet, som virksomheden søger om kompensation for, var planlagt til at blive afholdt i perioden 1. september til 31. december, og det forventede antal samtidige deltagere var mellem 351-500, skal virksomheden i ansøgningen angive, hvorvidt arrangementet var planlagt til at have stående eller siddende deltagere eller en kombination heraf. Baggrunden for dette krav er, at arrangementer med forventet antal personer (inklusive personale m.m.) mellem 351-500 kan være omfattet af undtagelser i forhold til forsamlingsforbuddet. Virksomhederne kan foreløbig ikke modtage kompensation til disse arrangementer.

Behov for yderligere vejledning?

På virk.dk findes der omfattende vejledning, og Erhvervsstyrelsen har også en telefonisk hotline, tlf. 72 20 00 34. Medlemmer af foreningen er også velkommen til at kontakte foreningens Faglige Hotline, som dog skal ske skriftligt via mail.

Henvisninger

Virk.dk – Søg om støtte, hvis du er arrangør af større arrangementer, der er ændret som følge af coronavirus/COVID-19.

BEK nr. 1820 af 03/12/2020. Gælder for 1. september – 31. december 2020 – Bekendtgørelse om kompensation for tab ved aflysning af større arrangementer fra september 2020 til og med december 2020 som følge af COVID-19-afværgeforanstaltninger.

BEK nr. 792 af 08/06/2020. Gælder fortsat for arrangementer 6. marts – 31. august 2020 – Bekendtgørelse om kompensation for tab ved aflysning af større arrangementer som følge af COVID-19-afværgeforanstaltninger.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber