17. august 2020

Revision Revision og erklæringsopgaver - Lovgivning og anden regulering - Revision - Høringer

Høringssvar til et lovudkast til ændringer af revisorloven samt yderligere forbedringsforslag fra foreningen

FSR - danske revisorer har afgivet høringssvar til et lovudkast om ændringer af revisorloven, bl.a. vedr. revisoruddannelsen, og samtidig fremsat forslag til en række andre forbedringer af revisorloven, bl.a. en beskyttelse af revisorbegrebet.


Vibeke Sylvest Chefkonsulent, cand.jur, MPA
ifl@sfe.qx 6070 8791Erhvervsstyrelsen har sendt et forslag til en række ændringer af revisorloven i høring, og FSR – danske revisorer har afgivet høringssvar vedrørende de foreslåede ændringer.

Lovforslaget ændrer reglerne for revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Forslaget følger Eksamensudvalgets anbefalinger fra rapporten »Forslag til en ny Revisoreksamen« fra januar 2020. Det bliver bl.a. anbefalet, at

  • den skriftlige eksamen ændres fra tre moduler til en skriftlig prøve. Prøven skal afholdes over to dage og bedømmes samlet.
  • indholdet af den skriftlige eksamen forslås ændret, så fokus er på revisorlovens anvendelsesområde: revision og andre erklæringsopgaver. Andre fagområder som selskabsret, skatteret og erhvervsret skal indgå i det omfang, det har betydning for en revision eller anden erklæringsafgivelse, samt at
  • begrænsningen i antallet af eksamensforsøg afskaffes både for den mundtlige og skriftlige revisoreksamen. Dog skal den mundtlige revisoreksamen bestås senest syv år efter, at den skriftlige revisoreksamen er bestået.

Foreningen deltager i Eksamensudvalgets arbejde. Uddannelse er en af grundstenene i revisors virke, og foreningen hilser derfor den modernisering af revisoruddannelsen, som forslaget lægger op til, meget velkommen.

Endvidere foreslås ændringer, der skal styrke revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant. Det sker ved at begrænse muligheden for, at en person kan blive godkendt og virke som godkendt revisor, hvis pågældende af skifteretten er eller har været pålagt konkurskarantæne. Derudover indføres der mulighed for, at Revisornævnet midlertidigt kan frakende revisor godkendelsen, mens en sag om frakendelse af godkendelsen verserer i Revisornævnet. Det foreslås samtidigt, at hvor Revisornævnets afgørelse om frakendelse indbringes for domstolene, skal retten altid inden 4 uger tage stilling til, om sagsanlægget skal have opsættende virkning, for at vedkommende ikke i en længere periode kan virke som godkendt revisor, selv om Revisornævnet har frakendt godkendelsen. Det samme skal gælde for medlemmer af det øverste ledelsesorgan eller revisionsudvalg i en PIE-virksomhed, hvis Revisornævnet nedlægger forbud mod sådanne funktioner. Endvidere foreslås fastsat, at erhvervsministeren kan fravige forvaltningsrettens sagsbehandlingsregler, så sager om midlertidig frakendelse kan behandles hurtigt.

Revisorbranchen er generelt velrenommeret og troværdig. Branchen forbindes med samfundsværdi og opfattes som et afgørende fundament for erhvervslivet. Grundighed, solidt håndværk og stabilitet er vigtige kendetegn for branchen. Men en gang imellem optræder der i enkeltsager brodne kar, som ikke lever op til de regler og normer, som gælder for branchen. Og sådanne brodne kar har en tendens til at resultere i kritiske mediesager, nogle gange fordi de omhandlede personer kan fortsætte deres virke, indtil der er afsagt endelig dom i en sag. Foreningen er derfor positivt indstillet i forhold til, at der med lovforslaget indføres mulighed for hurtigt, og mens sagen verserer, at afskære sådanne brodne kar fra at agere som godkendte revisorer.

Derudover foreslås en række ændringer, der er foranlediget af den kontrol, som EU-Kommissionen har foretaget af den måde, hvorpå Danmark i 2016 har gennemført de nye EU-regler på revisionsområdet. Endelig udvides Revisorrådets antal af repræsentanter fra branchen fra 3 til 4 medlemmer (§ 32a). I bemærkningerne fremgår det, at det ekstra medlem vil blive indstillet af FSR – danske revisorer. Foreningen støtter disse ændringer.

Foreningen har samtidig benyttet lejligheden til at fremsætte en række forslag til øvrige vigtige forbedringer af revisorloven. Samfundsudviklingen betyder, at de rammevilkår, som revisorbranchen arbejder under, konstant ændres. I lovgivningen bør der være tale om præcise, konsistente krav til alle de parter, som spiller en rolle i forhold til rapportering og revision (virksomhed, aktionær, myndighed, revisor). Uden konsistente krav, der fremmer tilliden, transparensen og troværdigheden, vil der være ringere effektivitet i markedet og øget risiko for fejl eller tab for virksomhedernes forskellige interessenter. Revisorloven er ”grundloven” for revisorer og revisionsbranchens virke, og den bør til stadighed optimeres, så den fremmer formålet med revision, nemlig at sikre og styrke tilliden til virksomhedernes oplysninger.

Foreningens forslag drejer sig for det første om at indføre en beskyttelse af regnskabsbrugerne i forbindelse med brug af revisortitlen. Erfaringsmæssigt tror f.eks. mange mindre virksomheder, at de indgår aftale med en godkendt revisor, fordi der indgår ”revisor” eller ”revision” i virksomhedsnavnet. Det samme gælder for læsere og brugere af virksomhedens regnskab. Foreningen har derfor et forslag, der skal fremme brugerbeskyttelsen i forhold til revisorbegrebet.

Derudover stiller foreningen en række andre forslag til forbedring af revisorloven, f.eks. i forhold til lovens anvendelsesområde.

Såfremt foreningens forbedringsforslag ikke kan tages med i det nuværende lovforslag, foreslår vi, at de inddrages i den evaluering af revisorloven, som skal finde sted i 2021.

Lovudkastet forventes fremsat til oktober.

Du finder foreningens fulde høringssvar her.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu