29. august 2012

Revision Etik og uafhængighed - Etiske regler Historisk

Hvordan skal revisor agere ved mistanke om ulovligheder - oplæg til etiske retningslinjer fra IESBA

Den internationale udsteder af etiske retningslinjer for revisorer, IESBA, har udsendt et udkast til regler i Code of Ethics omhandlende revisors pligter ved mistanke om ulovligheder hos kundevirksomheden.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxDen internationale standardudsteder i relation til god revisoretik, IESBA, har udsendt et forslag til nye retningslinjer om revisorers pligter i relation til at orientere om mistanke om ulovlige handlinger begået af en kundevirksomhed eller - hvis revisor ikke er praktiserende - begået af den virksomhed, hvori revisor er ansat.

Forslaget beskriver tilfælde, hvor revisor har pligt til eller forventes at ville bryde sin tavshedspligt og indberette sin mistanke til den relevante myndighed.

Ifølge forslaget fra IESBA tilføjes to nye kapitler i de etiske retningslinjer (Code of Ethics for Professional Accountants), nemlig et nyt kapitel 225 i relation til praktiserende revisorer og et nyt kapitel 360 i relation til ikke-praktiserende revisorer.

Den internationale revisionsstandard, ISA 250, indeholder bestemmelser om, at revisors tavshedspligt kan indebære, at revisor er afskåret fra at rapportere til udenforstående om konstaterede lovovertrædelser eller om mistanke om lovovertrædelser. Afhængigt af udfaldet af den nu igangsatte høringsproces i IESBA-regi vil IAASB overveje, hvorvidt der bliver behov for tilpasninger af ISA 250.

De foreslåede bestememlser i kapitel 225 og 360 omhandler alene mistanke om handlinger, der er ulovlige - ikke handlinger, som måtte være uetiske eller lignende. Ved mistanke om sådanne handlinger, skal revisor ikke rapportere til myndighederne, men revisor skal identificere trusler, evaluere truslernes væsentlighed, tage skridt til at håndtere disse og - hvis det er relevant - afbryde kundeforholdet eller ansættelsen.

Det skal erindres, at danske statsautoriserede og registrerede revisorer allerede er underlagt regler i revisorloven om rapportering om økonomiske forbrydelser samt regler i hvidvaskloven, som naturligvis har forrang for de eventuelt kommende internationale etik-retningslinjer, hvor der måtte være tale om skærpelser i dansk lov.

Kommenteringsfristen over for IESBA er 15. december 2012.

FSR - danske revisorers etikudvalg vil gennemgå og kommentere udkastet fra IESBA. Udvalget modtager meget gerne synspunkter og kommentarer fra medlemmerne via e-mail: fsr@fsr.dk, att. Etikudvalget, senest den 30. november 2012.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu