05. oktober 2020

Revision Dilemmaer - Etisk dilemma

I anledning af … - opfølgning på dilemma september 2020

I det etiske dilemma var udfordringen, i hvilket omfang revisor kan deltage i en revisionskundes fødselsdagsreception og private fest?


Vibeke Sylvest Chefkonsulent, cand.jur, MPA
ifl@sfe.qx 6070 8791Af Carsten Collin, medlem af FSR – danske revisorers Etikudvalg, statsaut. revisor, samt Vibeke Sylvest, cand.jur. og chefkonsulent, i FSR – danske revisorer.

FSR – danske revisorer udfordrer hver anden måned foreningens medlemmer ved at opstille et virkelighedsnært etisk dilemma. Herunder kan du læse opsamlingen på og diskussionen af et tidligere bragt etisk dilemma.

En af dine største revisionskunder fylder 50 år. Kunden har i den anledning inviteret dig til både en åbent-hus-reception på hendes virksomheds adresse om eftermiddagen og til en stor fest i privaten om aftenen. Til festen om aftenen ved du, at også erhvervsvirksomhedens ansatte samt nogle udvalgte tætte forretningsforbindelser er inviteret. Du har stor lyst til at deltage i begge dele, for der kan være mulighed for at kapre nye kunder, og du og kunden plejer altid at hygge jer, når I er til fest i partiforeningen.

En af dine kollegaer stiller dog spørgsmål ved, om du som revisor for kunden bør deltage. Hvad beslutter du dig for at gøre?

Medlemmerne (herefter ”respondenterne”) blev bedt om at afkrydse den af de fem oplistede svarmuligheder, som de fandt mest passende. Nedenfor fremgår det, hvordan de 67 respondenters dilemmasvar fordeler sig.

Nr. Svarmulighed Antal respondenter
1 Jeg deltager hverken i festen eller receptionen 3
2 Jeg deltager kun i receptionen 48
3 Jeg deltager kun i festen 0
4 Jeg deltager i receptionen samt festen som privatperson uden at forsøge at kapre nye kunder 10
5 Jeg deltager i både festen og receptionen uden forbehold 6

 

Det grundlæggende spørgsmål i september måneds etiske dilemma var således, i hvilket omfang en revisor kan deltage i en revisionskundes fødselsdagsreception og private fest uden at kompromittere sin uafhængighed eller bryde med andre etiske regler.

Det fremgår af revisorlovens § 16, at revisor skal udføre opgaverne i overensstemmelse med god revisorskik. Både i bestemmelsen samt i Retningslinjer for revisors etiske adfærd (Etiske regler for revisorer), hvortil lovforarbejderne henviser, herunder internationale standarder for uafhængighed 2018, er fastsat de fem grundlæggende principper for revisors etiske adfærd: Integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu, fortrolighed samt professionel adfærd.

Det er nok særlig integritet, objektivitet og den professionelle adfærd, der er på spil i dette dilemma. Som altid er det samtidig vigtigt at holde sig for øje, at det er en vurdering af de faktiske forhold og omstændighederne, der bliver afgørende for, om deltagelsen i et eller flere arrangementer kan bedømmes som forsvarlig eller hensigtsmæssig.

Den konkrete situation kan omfatte kundens karakter – størrelse, aktivitet og offentlighedens interesse. Også deltagernes sammensætning ved receptioner og fødselsdagen kan have en afgørende indflydelse for revisor og den sammenhæng, han eller hun kommer til at indgå i. Ligesom andre sikkerhedsforanstaltninger etableret omkring revisor kan have en afgørende indflydelse på vurderingen.

Som udgangspunkt er der ikke i revisorloven eller i de etiske standarder et decideret forbud mod, at revisor kan deltage i et privat, socialt arrangement, som revisionskunden har inviteret til. Men revisor bør overveje og tage stilling til, om deltagelse kan påvirke revisors uafhængighed.

I forhold til den situation, som er beskrevet i månedens etiske dilemma, er det principperne om objektivitet og professionel adfærd, som synes relevante at inddrage i overvejelserne.

I princippet om objektivitet ligger, at revisor ikke må kompromittere sin professionelle eller forretningsmæssige dømmekraft på grund af manglende neutralitet, interessekonflikter eller utilbørlig indflydelse fra andre. I princippet om professionel adfærd ligger bl.a., at revisor skal undgå enhver handling, som revisor ved eller burde vide kunne miskreditere revisorstanden.

Endvidere skal revisor ifølge de etiske regler være uafhængig i fremtoning. Det vil sige, at revisor skal undgå fakta og omstændigheder, der er så betydelige, at en fornuftig og velinformeret tredjemand sandsynligvis ville konkludere, at integriteten, objektiviteten eller den professionelle skepsis hos et revisionsfirma eller et medlem af et revisions- eller erklæringsteam er blevet kompromitteret.

Det fremgår af uafhængighedsvejledningen, at andre personer end familie, som er i et afhængighedsforhold til revisor, kan bevirke, at uafhængigheden bliver truet. Betingelsen er blot, at der skal forekomme regelmæssig social omgang. Hvad der nærmere ligger i ”regelmæssig social omgang” kan være vanskeligt at afgrænse og må afgøres konkret, men forholdet må have en karakter, som kan betyde, at det kan få indflydelse på revisors arbejde.

En fornuftig og velinformeret tredjemand er en, der som udgangspunkt ikke er revisor, men har viden og erfaring til at forstå relevante fakta og omstændigheder og upartisk evaluere hensigtsmæssigheden af den professionelle revisors beslutninger og konklusioner.

Dertil kommer, at revisor i nogle situationer ikke på forhånd kender den konkrete kontekst af de arrangementer, hvor revisors deltagelse efterspørges, hvorfor revisors egen stillingtagen til deltagelsen også må have betydning. 

Principielt er det alene baseret på de i dilemmaet givne oplysninger umuligt entydigt at sige, at der er et eller flere rigtige eller forkerte svar blandt de oplistede muligheder – al den stund, at der er tale om en konkret bedømmelse af fakta og omstændigheder fra sag til sag.

Tre respondenter (svarende til 4,5 procent) har svaret, at de som revisor hverken ville deltage i receptionen eller festen i privaten. Denne løsning vil betyde, at der ikke på baggrund af deltagelse i de i casen nævnte sociale sammenhænge vil kunne sættes spørgsmålstegn ved revisors uafhængighed. I praksis er det måske ikke det valg, der bliver taget, og heller ikke et i alle situationer nødvendigt valg.

Flertallet af respondenterne (48 svarende til 72 pct.) har svaret, at de alene vil deltage i receptionen på revisionskundens virksomhedsadresse. I og med, at receptionen er på virksomhedens adresse, og i og med, at der efter det oplyste også deltager andre forretningsforbindelser, ville en velinformeret tredjemand formentlig ikke synes, at det er betænkeligt, at revisor deltager i receptionen.

Seks respondenter (9 pct.) har svaret, at de vil deltage i både reception og fest uden forbehold. Når det kommer til revisors deltagelse i den store fest på revisionskundens privatadresse om aftenen, bør revisor foretage en grundig vurdering af, hvorvidt omstændighederne vil gøre, at en fornuftig og velinformeret tredjemand vil synes, at revisor fremstår uafhængig, når revisor deltager i sociale sammenhænge med revisionskunden.  Det er i sidste ende en etisk afvejning, som revisor må foretage.

I denne vurdering bør indgå, at forventningerne til revisor, herunder til revisors uafhængighed, ikke er statiske, men kan ændre sig i takt med, at samfundet udvikler sig. Sager i pressen, ved Revisornævnet og ved domstolene, hvor det er blevet påvist, at revisor ikke har været uafhængig, har bevirket, at offentligheden har fået bevidsthed om uafhængighedens betydning, og at der er ændrede forventninger til, at revisor er uafhængig. Det betyder også, at forbindelser mellem revisor og revisorkunden, som for 20-30 år siden ikke ville have fået en fornuftig og velinformeret tredjemand til at stille spørgsmål ved revisors uafhængighed, i dag formentlig vil.

At der deltager andre forretningsforbindelser i den private fest kan påvirke bedømmelsen, men bevirker ikke, at festen ikke er en social begivenhed/sammenhæng. Ligeledes bevirker det forhold, at revisor vil forsøge at kapre kunder, heller ikke, at der ikke er tale om en social sammenhæng.

I henhold til uafhængighedsvejledningen kan uafhængigheden være truet, hvis der er tale om regelmæssig social sammenhæng. Er det således et enkeltstående tilfælde, at revisor deltager i en revisionskundes private fest, vil uafhængigheden nok ikke kunne anses for at være truet. Men sker det flere gange, bør revisor nøje vurdere, hvad det betyder for revisors uafhængighed. Af casen fremgår, at revisor plejer at deltage i fester i partiforeningen sammen med revisionskunden. Det indikerer, at der ikke er tale om et enkeltstående tilfælde.

Det forhold, at revisor og revisionskunden er medlem af samme partiforening, bevirker ikke i sig selv, at revisor ikke er uafhængig, hvilket Erhvervsstyrelsen tidligere har statueret. 

Ingen respondenter har valgt svarmuligheden, der gik på alene at deltage i festen. 10 respondenter (svarende til 15 pct.) har valgt at svare, at de kan deltage i både receptionen og festen som privatpersoner.

I vurderingen af, om revisor deltager i festen som ”privat person”, kan ligge en henvisning til, at arbejdstøjet i relation til at skabe relationer er lagt på hylden, hvilket er helt fint – blot må der ikke være en opfattelse af, at dette forhold kan reparere på, at revisor ud fra en konkret vurdering af fakta og omstændighederne i forhold til kunde, deltagere og omgivelserne burde have fravalgt deltagelsen.

I praksis er det vigtigt, at revisor husker at dokumentere sine overvejelser i forbindelse med deltagelse i arrangementer som de beskrevne i sagen og herunder overvejelserne for og imod samt konklusionen.

 

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu