17. april 2018

Regnskab Internationalt - IFRS og IAS

IASB udsender opdateret begrebsramme for årsregnskaber

IASB har opdateret begrebsrammen for årsregnskaber med ændrede definitioner af aktiver og forpligtelser og retningslinjer for, hvornår poster skal udgå af balancen.


Jan Brødsgaard Fagkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 3369 1060Den internationale standardudsteder IASB har nu færdiggjort flere års arbejde med en opdateret begrebsramme for årsregnskaber, der erstatter den hidtidige version fra 2010. Blandt nyskabelserne er opdaterede definitioner på aktiver og forpligtelser, og der er tilføjet retningslinjer om måling og om, hvornår poster skal udgå af balancen ("derecognition").

Definitionerne af aktiver og forpligtelser opererer ikke længere med, at de økonomiske fordele "forventes at tilflyde" eller " forventes at medføre afståelse", men i stedet er der lagt vægt på, at der skal være et potentiale for, at et aktiv/en forpligtelse frembringer/kræver en overførsel af økonomiske fordele. I relation til definitionen af forpligtelser er der anført retningslinjer om, at der skal foreligge "no practical ability to avoid" en overførsel af økonomiske ressourcer.

Den opdaterede begrebsramme, Conceptual Framework for Financial Reporting, er udsendt i marts 2018 og vil fra nu af (marts 2018) skulle anvendes af IASB og fortolkningskomiteen IFRS Interpretations Committee i arbejdet med nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag.

For regnskabsaflæggende virksomheder, der benytter IFRS, kan begrebsrammen have betydning ved fastlæggelse af en egnet regnskabspraksis på områder, der ikke måtte være reguleret i de konkrete IAS- eller IFRS-standarder. I denne sammenhæng har den opdaterede begrebsramme først virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2020 eller senere. Tidligere anvendelse af den opdaterede begrebsramme er dog tilladt.

På nuværende tidspunkt er den opdaterede begrebsramme kun tilgængelig for de, der har et "Premium"-abonnement hos IFRS Foundation. Den vil i 2019 blive gjort tilgængelig også for "Basic"-abonnenter.

Begrebsrammen fastlægger overordnede rammer for:

- formål med regnskabsaflæggelse

- kvalitative egenskaber, der skal opfyldes for at sikre nytten af regnskabsinformation (De grundlæggende egenskaber er: Relevance og Faithful representation. Yderligere egenskaber er: Comparability, Verifiability, Timeliness, Understandability)

- afgrænsning af den regnskabsaflæggende virksomhed

- definitioner af aktiver, forpligtelser, egenkapital, indtægter og om´kostninger og tilhørende retningsliner for anvendelse af definitionerne

- indregningskriterier og retningslinjer for, hvornår poster skal udgå af balancen ("derecognition")

- målegrundlag og vejledning i, hvordan de forskellige målegrundlag anvendes (herunder omtale af begreberne historical cost, amortised cost, fair value, value in use, fulfilment value og current cost)

- begreber og vejledning om præsentation og oplysning i årsregnskabet

- begreber relateret til kapital og kapitalvedligeholdelse.

Der er tale om en opdateret version af begrebsrammen, med fokus på ændringer på udvalgte områder, hvor begrebsrammen var mangelfuld, og ikke om en fuldstændig omskrivning af denne. Det er særligt nogle af de afsnit af begrebsrammen, som stammede helt tilbage fra den oprindelige begrebsramme fra 1989, som nu er opdateret. Begrebsrammen er primært tænkt som et værktøj for IASB's bestyrelse og fortolkningskomiteen, og retningslinjer i begrebsrammen overruler ikke de specifikke krav i de enkelte standarder. Kravene i de enkelte standarder og fortolkningsbidrag har således forrang.

IFRS Foundation holder to web-præsentationer den 18. april 2018, hvor den nye begrebsramme vil blive gennemgået. Mere information her.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu