22. april 2020

Corona Hjælpepakker - Kultur medier og skoler

Kompensation til Folkeuniversitetet

Puljens formål er at kompensere Folkeuniversitetet for op til 90 pct. af den tabte deltagerbetaling i perioden fra d. 9. marts 2020 til og med d. 8. juni 2020, som følge af nedlukning af aktiviteter i forbindelse med foranstaltninger til forhindring af COVID-19-smitte.


Thomas Krath Jørgensen Chef for rapportering og uddannelse
gxw@sfe.qx 4193 3148Der stilles krav om involvering af en revisor ved tilskud på over 500.000 kr. samt involvering af en ”regnskabskyndig person”, som kan være en revisor, ved tilskud på over 100.000 kr. til og med 500.000 kr.

Der stilles krav om udførelse af forvaltningsrevision!

Nedenstående artikel er opdelt i følgende afsnit:

 1. Hvem kan søge?

 2. Hvad kan man søge kompensation for?

 3. Hvad skal ansøgningen indeholde?

 4. Udbetaling af foreløbig kompensation aconto

 5. Regnskabsaflæggelse og efterregulering

 6. Revisorkrav

 7. Hvornår får en ansøger svar?

 8. Henvisninger

____________________________________________________________

1. Hvem kan søge?

Foreninger og selvejende institutioner, der udøver folkeuniversitets-virksomhed efter folkeoplysningslovens kapitel 13.

2. Hvad kan man søge kompensation for?

Der ydes kompensation for forventet tabt deltagerbetaling for alle påbegyndte eller planlagte kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven i perioden 9. marts 2020 – 8. juni 2020.

3. Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgere skal anvende og udfylde alle felter i Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema. I skemaet skal afgives erklæring om, at man opfylder bevillingsbetingelserne.

En budgetskabelon skal vedhæftes det elektroniske ansøgningsskema. Denne skal indeholde følgende informationer:

 • Budgetskabelonen skal indeholde en opgørelse over forventet tabt deltagerbetaling til kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven, der vedrører perioden 9. marts 2020 – 8. juni 2020.

  • Hvordan estimeres forventet tabt deltagerbetaling? Med tabt deltagerbetaling menes deltagerbetaling, der knytter sig til kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven. Det kan være tabt deltagerbetaling, som er betalt tilbage til kursisten, eller tabt deltagerbetaling, som er tabt, pga. at kursisten er blevet flyttet til et hold, som foregår efter d. 8. juni. 2020. Det kan også være tabt deltagerbetaling for kursister, som har meldt sig til en aktivitet, hvor deltagerbetaling ikke er gennemført pga. COVID-19, samt tabt budgetteret deltagerbetaling fra kursister til planlagte aktiviteter, som ikke er afviklet pga. COVID-19.

 • Budgetskabelonen skal indeholde en opgørelse over forventede faktiske udgifter i forbindelse med kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven, som er aflyst pga. COVID-19 i perioden 9. marts 2020 – 8. juni 2020.

  • Hvordan estimeres forventede faktiske udgifter? Forventede faktiske udgifter er udgifter, som knytter sig til alle kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven, der er blevet aflyst som følge af COVID-19, herunder løn, honorarer, lokaleleje, kommunikation, administration, revision mv.

 • Alle forventede indtægter i perioden, som vedrører kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven, herunder indtægter fra kommunale tilskud og andre offentlige tilskud, tilskud fra fonde samt indtægter fra hjælpepakker i forbindelse med COVID-19 mv.

4. Udbetaling af foreløbig kompensation aconto

Foreløbig beregning af kompensation beregnes således:

Forventet tabt deltagerbetaling * 90 pct. = foreløbig kompensation for tabt deltagerbetaling

Der udbetales dog kun op til et beløb, der svarer til de forventede afholdte udgifter i perioden, som er knyttet til kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven, der er blevet aflyst pga. COVID-19 – og som ikke forventes dækket af indtægter fra andre offentlige tilskud, hjælpepakker eller lignende.

Der udbetales et aconto beløb på 70 pct. af den foreløbigt beregnede kompensation. 30 pct. af den foreløbigt beregnede kompensation tilbageholdes og vil komme til udbetaling, såfremt beregningen af det endelige tilskudsberettigede beløb viser berettigelse hertil.

5. Regnskabsaflæggelse og efterregulering

Ved regnskabsaflæggelse vil Slots- og Kulturstyrelsen beregne det endelige tilskudsberettigede beløb og evt. foretage en efterregulering baseret på den tabte deltagerbetaling og de faktisk afholdte udgifter.

Efterreguleringen kan evt. betyde, at det udbetalte aconto kompensationsbeløb suppleres eller reduceres.

Hvis Folkeuniversitetet er berettiget til de resterende 30 pct. af det beregnede kompensationsbeløb, som ikke blev udbetalt i forbindelse med den foreløbige kompensation, udbetales denne restsum ved efterreguleringen. 

I tilfælde af reduktion, vil Slots- og Kulturstyrelsen anmode om tilbagebetaling af den del af den udbetalte kompensation, der overstiger den efterregulerede kompensation.

Herudover kan Slots- og Kulturstyrelsen kræve helt eller delvis tilbagebetaling af tilskud, såfremt betingelserne for tildeling af kompensation ikke er opfyldt.

Ved regnskabsaflæggelsen opgøres den tabte deltagerbetaling på følgende måde:

Deltagerbetaling der vedrører perioden 9. marts 2019 – 8. juni 2019 (referenceperioden)

- (skriver minus) deltagerbetaling, der vedrører perioden 9. marts 2020 – 8. juni 2020

Kompensation beregnes som 90 pct. af den tabte deltagerbetaling. Den kompensation, der ydes for både den foreløbige og den endelige kompensation for forventet tabt deltagerbetaling, kan ikke overstige de faktiske udgifter, som er knyttet til kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven, der er blevet aflyst pga. COVID-19, som ikke allerede er dækket af andre indtægter.

Faktiske udgifter skal opgøres på følgende måde:

Dokumenterbare udgifter der vedrører perioden 9. marts 2020 – 8. juni 2020

- (skriver minus) andre dokumenterbare indtægter, der vedrører perioden 9. marts 2020 – 8. juni 2020

= faktiske udgifter

 

Dokumenterbare udgifter er summen af de udgifter til kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven, som kan dokumenteres at have haft og vedrører perioden 9. marts 2020 – 8. juni 2020. Udgifterne skal knytte sig til alle kurser og aktiviteter, der er blevet aflyst som følge af COVID-19, herunder løn, honorarer, lokaleleje, kommunikation, administration, revision mv.

Dokumenterbare indtægter, er summen af indtægter fra kommunale tilskud og andre offentlige tilskud, tilskud fra fonde samt indtægter fra hjælpepakker i forbindelse med COVID-19 mv., som vedrører kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven, og som vedrører perioden 9. marts 2020 – 8. juni 2020.

Regnskab skal aflægges efter reglerne i Bekendtgørelse om udmøntning af kompensation for tabt deltagerbetaling til folkehøjskoler, den folkeoplysende voksenundervisning og Folkeuniversitetet som følge af Covid-19 og eventuelle øvrige krav, der er angivet i tilsagnsbrevet.

6. Revisorkrav

Tilskud på over 500.000 kr. – skal indsende regnskab, som er revideret af en godkendt revisor.

Tilskud på over 100.000 kr. til og med 500.000 kr. – skal indsende regnskab, som er underskrevet af kompensationsmodtager samt af en ”regnskabskyndig person”, hvilket også kan være en revisor.

Tilskud på 100.000 kr. eller derunder – skal indsende en elektronisk erklæring. I erklæringen skal kompensationsmodtager oplyse regnskabstal samt bekræfte, at tilskuddet et anvendt til formålet.

Bemærk, at der i § 9 er følgende krav: ”Gennemgang eller revision efter § 8, stk. 2 og 3, skal foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.”

Dermed er der krav om udførelse af forvaltningsrevision, også kaldet økonomisk-kritisk revision. Kravet om forvaltningsrevision udspringer af behovet for at sikre, at de offentlige midler anvendes på en økonomisk hensigtsmæssig måde, idet der ikke som i den private sektor er en profit-betragtning, som regulerer forbruget af ressourcer.

”§ 3. Ved revisionen efterprøves, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere foretages en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet.”

7. Hvornår får en ansøger svar?
Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgninger hurtigst muligt. Sagsbehandlingstiden vil typisk være 4-5 hverdage, dog max 14 dage.

Hjælpepakken kan søges indtil 22. juni 2020. Ansøgninger behandles løbende. Der kan aflægges regnskab indtil 8. december 2020.

8. Henvisninger
Eksempel på ansøgningsskemaet.

Ansøgning.

Bekendtgørelse om udmøntning af kompensation for tabt deltagerbetaling til folkehøjskoler, den folkeoplysende voksenundervisning og Folkeuniversitetet som følge af Covid-19

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber