22. april 2020

Corona Hjælpepakker - Kultur medier og skoler

Kompensation til højskoler

Puljens formål er at kompensere godkendte folkehøjskoler under Lov om folkehøjskoler for indtil 90 pct. af tabt deltagerbetaling til godkendt kursusaktivitet i perioden fra 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020 som følge af nedlukning i forbindelse med foranstaltninger til forhindring af COVID-19-smitte.


Thomas Krath Jørgensen Chef for rapportering og uddannelse
gxw@sfe.qx 4193 3148Der stilles krav om involvering af en revisor ved tilskud på over 500.000 kr. samt involvering af en ”regnskabskyndig person”, som kan være en revisor, ved tilskud på over 100.000 kr. til og med 500.000 kr.

Der stilles krav om udførelse af forvaltningsrevision!

Nedenstående artikel er opdelt i følgende afsnit:

 1. Hvem kan søge?

 2. Hvad kan man søge kompensation for?

 3. Hvad skal ansøgningen indeholde?

 4. Udbetaling af foreløbig kompensation aconto

 5. Regnskabsaflæggelse og efterregulering

 6. Revisorkrav

 7. Hvornår får en ansøger svar?

 8. Henvisninger

____________________________________________________________

1. Hvem kan søge?

Alle godkendte danske folkehøjskoler under Lov om folkehøjskoler, som modtager statstilskud.

2. Hvad kan man søge kompensation for?
Der ydes kompensation for dokumenteret hel eller delvis tilbagebetaling af allerede modtaget deltagerbetaling og tabt deltagerbetaling for påbegyndte kurser under Lov om folkehøjskoler i forbindelse med, at skolerne har været lukkede gældende fra 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020.

Der ydes kompensation for forventet hel eller delvis tabt deltagerbetaling for igangværende og planlagte kurser under Lov om folkehøjskoler, som har måttet aflyses eller forkortes gældende fra 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020.

3. Hvad skal ansøgningen indeholde?
Ansøgere skal anvende og udfylde alle felter i Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema. I skemaet skal afgives erklæring om, at man opfylder bevillingsbetingelserne.

En budgetskabelon skal vedhæftes det elektroniske ansøgningsskema. Denne skal indeholde følgende informationer:

 • En opgørelse over forventet tabt deltagerbetaling i perioden 9. marts 2020 – 8. juni 2020. Med tabt deltagerbetaling* menes:

  • Deltagerbetaling, som folkehøjskolen helt eller delvist har eller planlægger at tilbagebetale til elever i forbindelse med COVID-19

  • Deltagerbetaling for kursister, som er tilmeldt et igangværende kursus, hvor deltagerbetaling ikke opkræves pga. COVID-19

  • Forventet tabt deltagerbetaling for igangværende og planlagte kurser, som ikke er afviklet eller forkortet pga. COVID-19.

 • En opgørelse over alle de forventede udgifter i perioden d. 9. marts 2020 – d. 8. juni 2020, herunder løn, honorarer, lokaleleje, annoncering, administration, revision (herunder også som afholdt til revision ifm. denne hjælpepakke) samt alle øvrige udgifter. Udgifter afholdt via indtægter fra særskilte offentlige puljer og fonde samt finansielle udgifter skal ikke medregnes.

 • En opgørelse over alle de forventede indtægter i perioden 9. marts 2020 – 8. juni 2020, herunder indtægter fra kommunale tilskud og andre offentlige tilskud, indtægter fra hjælpepakker i forbindelse med COVID-19 samt alle øvrige indtægter. Indtægter fra særskilte offentlige puljer og fonde samt finansielle indtægter skal ikke medregnes.

*) Der kan kun søges kompensation for faktisk deltagerbetaling. Evt. rabat eller lign. på deltagerbetalingen skal fratrækkes det ansøgte beløb.

Ansøgere skal afsøge mulighederne for at søge støtte fra andre kompensationsordninger, før der indsendes ansøgning om tilskud fra denne pulje.

I budgetskabelonen, samt nedenfor, fremgår nærmere vejledning til, hvordan de forventede udgifter og indtægter kan opgøres.

4. Udbetaling af foreløbig kompensation aconto
Foreløbig beregning af kompensation beregnes således:

Forventet tabt deltagerbetaling * 90 pct. = foreløbig kompensation for tabt deltagerbetaling

Der udbetales dog kun op til et beløb, der svarer til de forventede afholdte udgifter i perioden, der er blevet aflyst pga. COVID-19, som ikke allerede er dækket af andre indtægter.

Der udbetales et aconto beløb på 70 pct. af den foreløbigt beregnede kompensation. 30 pct. af den foreløbigt beregnede kompensation tilbageholdes og vil komme til udbetaling, såfremt beregningen af det endelige tilskudsberettigede beløb viser berettigelse hertil.

5. Regnskabsaflæggelse og efterregulering
Ved regnskabsaflæggelse vil Slots- og Kulturstyrelsen beregne det endelige tilskudsberettigede beløb og evt. foretage en efterregulering baseret på den tabte deltagerbetaling og de faktisk afholdte udgifter.

Efterreguleringen kan evt. betyde, at det udbetalte aconto kompensationsbeløb suppleres eller reduceres.

Hvis højskolen er berettiget til de resterende 30 pct. af det beregnede kompensationsbeløb, som ikke blev udbetalt i forbindelse med den foreløbige kompensation, udbetales denne restsum ved efterreguleringen. 

I tilfælde af reduktion, vil Slots- og Kulturstyrelsen anmode om tilbagebetaling af den del af den udbetalte kompensation, der overstiger den efterregulerede kompensation.

Herudover kan Slots- og Kulturstyrelsen kræve helt eller delvis tilbagebetaling af tilskud, såfremt betingelserne for tildeling af kompensation ikke er opfyldt.

Ved regnskabsaflæggelsen skal der indsendes følgende dokumenter i pdf-format:

 • Skolens godkendte årsplan for skoleåret 2019/20.

 • Elevliste for kursusugen, hvor eleverne blev sendt hjem (9. marts 2020 – kalenderuge 11).

 • En opgørelse over det forventede antal deltagere på et kursus eller dokumentation for det faktiske antal tilmeldte til kurset i form af elevliste.

  • Opgørelsen over forventede antal deltagere beregnes ud fra det forventede antal elever i de planlagte antal uger. Ved forventede antal deltagere forstås det antal elever, som skolen med rimelighed kan forvente på det pågældende kursus, enten ud fra en liste over antal tilmeldte elever eller med udgangspunkt i et tilsvarende kursus sidste år. Elevliste eller anden dokumentation for antal elever fra tilsvarende kursus i 2019 vedhæftes som dokumentation.

 • En opgørelse over alle udgifter fra 9. marts 2020 – 8. juni 2020.

  • Skolens udgifter opgøres som de samlede udgifter i 2019 divideret med fire fratrukket 12 % (estimeret besparelse på mad, el, vand og varme under nedlukningen). Udgifter til revision ifm. denne hjælpepakke medregnes. Udgifter afholdt via indtægter fra særskilte offentlige puljer og fonde samt finansielle udgifter skal ikke medregnes.

 • En opgørelse over alle indtægter i perioden 9. marts 2020 – 8. juni 2020.

  • Indtægter i perioden er indtægter fra kommunale tilskud, andre offentlige tilskud, indtægter fra hjælpepakker i forbindelse med COVID-19 mv. samt øvrige indtægter. Indtægter fra særskilte offentlige puljer og fonde samt finansielle indtægter skal ikke medregnes.

Ved regnskabsaflæggelsen opgøres de faktiske udgifter på følgende måde:

Udgifter i perioden 9. marts 2020 – 8. juni 2020
- (skriver minus) Indtægter i perioden 9. marts 2020 – d. 8. juni 2020
= Faktiske udgifter

Kompensation beregnes som 90 pct. af den tabte deltagerbetaling. Den kompensation, der ydes for både den foreløbige og den endelige kompensation for tabt deltagerbetaling, kan endvidere ikke overstige de faktiske afholdte udgifter i perioden, som ikke allerede er dækket af andre indtægter.

Regnskab skal aflægges efter reglerne i Bekendtgørelse om udmøntning af kompensation for tabt deltagerbetaling til folkehøjskoler, den folkeoplysende voksenundervisning og Folkeuniversitetet som følge af Covid-19 og eventuelle øvrige krav, der er angivet i tilsagnsbrevet.

6. Revisorkrav
Tilskud på over 500.000 kr. – skal indsende regnskab, som er revideret af en godkendt revisor.

Tilskud på over 100.000 kr. til og med 500.000 kr. – skal indsende regnskab, som er underskrevet af kompensationsmodtager samt af en ”regnskabskyndig person”, hvilket også kan være en revisor.

Tilskud på 100.000 kr. eller derunder – skal indsende en elektronisk erklæring. I erklæringen skal kompensationsmodtager oplyse regnskabstal samt bekræfte, at tilskuddet et anvendt til formålet.

Bemærk, at der i § 9 er følgende krav: ”Gennemgang eller revision efter § 8, stk. 2 og 3, skal foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.”

Dermed er der krav om udførelse af forvaltningsrevision også kaldet økonomisk-kritisk revision. Kravet om forvaltningsrevision udspringer af behovet for at sikre, at de offentlige midler anvendes på en økonomisk hensigtsmæssig måde, idet der ikke som i den private sektor er en profit-betragtning, som regulerer forbruget af ressourcer.

”§ 3. Ved revisionen efterprøves, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere foretages en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet.”

7. Hvornår får en ansøger svar?
Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgninger hurtigst muligt. Sagsbehandlingstiden vil typisk være 4-5 hverdage, dog max 14 dage.

Hjælpepakken kan søges indtil 22. juni 2020. Ansøgninger behandles løbende. Der kan aflægges regnskab indtil 8. december 2020.

8. Henvisninger
Eksempel på ansøgningsskemaet.

Ansøgning.

Bekendtgørelse om udmøntning af kompensation for tabt deltagerbetaling til folkehøjskoler, den folkeoplysende voksenundervisning og Folkeuniversitetet som følge af Covid-19

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber