22. december 2016

Regnskab Årsrapportprisen

Kriterierne til årsrapportprisen 2017 er fastlagt

Årsrapporten er en af de væsentligste kilder til din virksomheds omdømme og troværdighed. De forskellige regnskabsbrugere stiller mange krav, men fællesnævneren er ønsket om overblik og relevant indhold.


Thomas Krath Jørgensen Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor
gxw@sfe.qx 4193 3148FSR – danske revisorer uddeler næste gang årsrapportprisen d. 7. september 2017 i samarbejde med Dansk Industri. Årsrapportprisen er primært for børsnoterede og store virksomheder, som aflægger deres årsregnskaber efter IFRS. dommerkomiteen har nu fastlagt kriterierne for specialpriser og for den samlede årsrapportpris i 2017.

Specialpris 1 - Skatter i årsrapporten

Regnskabsreglerne indeholder bl.a. en række krav til beskrivelsen af skatter i noterne. Herudover er der i de senere år sat mere fokus på virksomhedernes eksterne information om skattebetalingen.  Som følge heraf har flere virksomheder i deres årsrapporter og eventuelt på deres hjemmesider frivilligt medtaget beskrivelser af deres politikker på dette område.

Der lægges i denne specialpris vægt på:

 • Virksomhederne har en velafbalanceret behandling af emnet i forhold til omfanget, væsentlighed og relevans for virksomheden
 • Fremme den gode regnskabsskik for informationer i de lovpligtige noter og den frivillige beskrivelse i ledelsesberetningen af informationer om virksomhedens politikker og strategi for håndtering af skattebetalinger, politikker vedrørende håndtering af transfer pricing problematikker og politikker vedrørende compliance i forhold til lokal skattelovgivning

Beskrivelserne kan f.eks. være placeret i forbindelse med Corporate Governance-redegørelse eller i et særskilt afsnit. Alternativt kan der eventuelt være en kortere beskrivelse i årsrapporten med uddybende rapportering på virksomhedens hjemmeside.

Dommerkomiteen vil tillige lægge vægt på:

 • Den anvendte regnskabspraksis, samt gode og informative noter med uddybende forklaringer på eventuelle særlige forhold og transaktioner, der har påvirket den skattemæssige situation, herunder beskrivelser af overvejelser vedrørende eventuelle skatteaktiver.

Der lægges også vægt på en præsentation og beskrivelse af eventuel usikkerhed ved opgørelsen (bl.a. usikre skattepositioner, uncertain tax positions), såfremt sådanne måtte forekomme.

Specialpris 2 - OCI poster og særlige poster

Regnskabsreglerne kræver, at eksempelvis ændringer i måling af pensionsforpligtelser indgår i anden totalindkomst og ikke i selve resultatopgørelsen. I forbindelse med gennemgang af tidligere års regnskaber er det observeret, at en række virksomheder har væsentlige poster præsenteret i anden totalindkomst (Other Comprehensive Income eller OCI). Der er også observeret en øget brug af ”særlige poster” i resultatopgørelsen.

Med denne specialpris vil der blive sat fokus på:

 • Virksomhedernes uddybende beskrivelse og forklaring af væsentlige poster i OCI og ”særlige poster”
 • Omtalen er placeret hensigtsmæssigt og omtalt i forhold til deres relevans og væsentlighed

 • Væsentlige ændringer i pensioner i forhold til årets resultat vil f.eks. forventes passende omtalt, ligesom andre væsentlige poster i OCI forventes passende omtalt

 • Eventuelle ”særlige poster” i resultatopgørelsen bør have karakter af enten at være usædvanligt store i det pågældende år eller være af engangskarakter, hvilket bør fremgå af omtalen

 • Der vil blive lagt vægt på, at en uddybende beskrivelse er hensigtsmæssigt placeret i forhold til relevans og væsentlighed med forklaring af det forhold, der ligger til grund for den pågældende post

Herudover vil der blive lagt vægt på placeringen i resultatopgørelsen i overensstemmelse med IFRS.

Specialpris 3 - Forventninger til fremtiden

Hovedparten af årsrapportens informationer er af historisk karakter, men anvendes ofte til at analysere fremtidsmulighederne for virksom­heden. Det er vigtigt at have fokus på udviklingstrenden i virksomheden og give tilstrækkeligt med information til, at regnskabsbrugerne på et oplyst grundlag kan vurdere fremtids­udsigterne for virksomheden.

Med denne specialpris vil der blive sat fokus på:

 

 • Virksomhedens beskrivelse af forventningerne til fremtiden. Beskrivelsen bør på en forståelig og lettilgængelig måde give indblik i de strategiske overvejelser og planer, som virksomheden arbejder med, herunder virksomhedens forventede udvikling i forhold til de generelle forventninger i branchen og samfundet som sådan
 •  Det vil være positivt med stillingtagen til en eventuel virkning af forventede væsentlige og radikale ændringer for virksomheden, herunder særlige udfordringer for virksomhedens konkurrenceposition og branchen generelt.

 

Der lægges ligeledes vægt på:

 

 • En god og uddybende beskrivelse af forventningerne til den økonomiske udvikling såvel for det kommende regnskabsår, som på lidt længere sigt i form af prognoser og analyser på den forventede økonomiske udvikling
 • Det vil være positivt med en rød tråd til virksomhedens beskrevne strategi og forretningsmodel. Der vil blive lagt vægt på, om beskrivelserne er relateret til væsentlige hoved- og nøgletal i årsrapporten

 

 

 

 

Beskrivelsen kan ligeledes give en sammenhæng mellem forventningerne til fremtiden i virksomhedens segmenter.

Beskrivelserne bør have et passende, men ikke for langt omfang med omtale af det relevante og væsentlige.

Årsrapportprisen

Dommerkomiteen vil lægge vægt på, at årsrapporten har: 

 

 • En god samlet helhed med fokus på det relevante og væsentlige. I den gode årsrapport er der fortsat arbejdet med at fremme læsbarheden, f.eks. ved anvendelse af illustrationer, opbygning af notesektionerne og tydeliggørelse af den røde tråd mellem beretningen og årsregnskabet
 • Væsentlige forhold og fokusområder behandlet i beretningen bør også afspejle sig i en tilsvarende behandling af disse væsentlige forhold i årsregnskabet
 • Ledelsesberetningen må ikke være unødig lang og skal helst kun have relevant indhold. Den skal være læsevenlig og hurtigt give et overblik over det forløbne år, resultater og anden ”performance” samt andre målepunkter, som virksomheden måler sig selv på. Det vil være godt, hvis den er indledt med et sammendrag ”på 10 minutter” ligesom dommerkomiteen gerne ser en passende beskrivelse af virksomhedens forretningsmodel
 • Der bør være en tydelig sammenhæng mellem signifikant indhold i CEO/Chairman-letter og den resterende årsrapport
 • De særligt lovkrævede beretninger skal være korte og direkte dække kravene (og det er fint, hvis der er brugt et link til hjemmesiden, hvor den fulde beretning i givet fald kan være placeret, og den skal også være let at finde)

 

 

 

 

 Dommerkomiteen vil også lægge vægt på:

 

 • Noterne er let tilgængelige og velskrevne, samt selvfølgelig overholder IFRS. Dommerkomiteen ser gerne, at noterne er struktureret, så de er samlet i relevante grupper efter væsentlighed. Der må i tilknytning hertil gerne være både relevant anvendt praksis, beskrivelse af skøn og vurderinger samt kommentarer til tallene, understøttet af relevante grafer og tabeller
 • Anvendt regnskabspraksis skal helst være kort og specifikt tilpasset virksomhedens forhold. Kun de vigtigste elementer af anvendt regnskabspraksis bør fremgå i den første note, mens øvrige beskrivelser er placeret i de relevante noter eller til sidst i rapporten                

 

Dommerkomiteen ser positivt på og vil belønne forsøg og tiltag til at udvikle og forbedre dansk praksis, herunder med inspiration fra udlandet.

 

Praktisk information
 

 

Tid:
Torsdag den 7. september 2017
kl. 13.30 - 17.00

Sted:
DI, Industriens Hus
H.C. Andersens Boulevard 18, 1787 København K

Pris:
Deltagelse i seminaret er gratis.

Tilmelding:
Følger snarrest.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu