31. august 2020

Corona Hjælpepakker - Dagpenge og sygedagpenge Historisk

Lempeligere adgang til dagpenge for selvstændige og justering af sygedagpenge

Der gives lempeligere adgang til dagpengesystemet for selvstændige mv., og perioden for den midlertidige forlængelse af retten til sygedagpenge forlænges med en måned.


Thomas Krath Jørgensen Chef for revision og rapportering
gxw@sfe.qx 4193 3148Der gives lempeligere adgang til dagpengesystemet for selvstændige mv., og perioden for den midlertidige forlængelse af retten til sygedagpenge forlænges med en måned.

Det er resultatet af Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti, Konservative og Alternativet om Bedre vilkår til særligt hårdt ramte dele af dansk erhvervs-, idræts- og kulturliv af den 28. august 2020 (herefter Aftalen).

Lempeligere adgang til dagpengesystemet for selvstændige mv.

Ifølge Aftalen indføres der en lempeligere adgang til dagpengesystemet for
selvstændige mv., der er eller var på en midlertidig kompensationsordning for selvstændige mv. i løbet af de seneste to måneder, inden kompensationsordningen udløber/udløb.

Lempelsen gælder selvstændige der har modtaget kompensation fra:

* Kompensationsordning for selvstændige, freelancere mv.

* Kompensationsordning for kombinatører med kombineret A- og B-indkomst

* Kompensationsordningen for sæsonafhængige selvstændige og kunstnere mv.

* Den midlertidige kunststøtteordning.

Ifølge Aftalen kan selvstændige der opfylder ovenstående melde sig ind i dagpengesystemet uden forudgående a-kassemedlemskab frem til og med den 31. oktober 2020 og få ret til dagpenge.

Personer i målgruppen kan blive medlem med tilbagevirkende kraft 12 måneder tilbage i tid og betale kontingent for denne periode. Derudover vil der gælde en forpligtigelse til medlemskab af a-kassen et år fremover.

Derudover vil de almindelige krav i dagpengesystemet i følge Aftalen gælde, herunder beskæftigelseskravet.

For selvstændige vil seneste regnskabsår (2019) kunne medtages til opfyldelse af beskæftigelseskravet, idet de ellers ikke vil have indkomst fra virksomheden i 12 måneder.

På tilsvarende vis vil indkomst fra 2019 ifølge Aftalen kunne medtages til opfyldelse af beskæftigelseskravet for den resterende gruppe af personer omfattet af kompensationsordningerne.

Mulighed for midlertidigt ophør af virksomhed

Det gøres også muligt for virksomheder i tvangslukkede brancher at ophøre midlertidigt frem til og med den 31. oktober 2020, så de kan få dagpenge uden at skulle lukke deres virksomhed og CVR-nummer.

Selvom virksomheden er midlertidigt ophørt, vil det forsat være muligt at søge en række øvrige kompensationsordninger, herunder lønkompensation til ansatte i virksomheden, kompensation for faste omkostninger samt anvende garantiordninger og ordninger på skatteområdet.

Ingen lempelig adgang hvis...

Det vil dog ifølge Aftalen ikke være muligt at opnå den lempeligere adgang til dagpengesystemet, såfremt man benytter sig af muligheden for at modtage kompensation for tabt omsætning eller indkomst i en af kompensationsordningerne beskrevet ovenfor.

Tolkningen af dette fremgår ikke af Aftalen og forståelsen heraf afventer udstedelse af bekendtgørelsen.

Udvidelse af perioden for den midlertidige forlængelse af retten til sygedagpenge

Ifølge Aftalen udvides perioden for den midlertidige forlængelse af retten til sygedagpenge med en måned, således at ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb til og med den 31. oktober 2020.

Udvidelsen vil ifølge Aftalen indebære, at sygedagpengemodtagere kan få forlænget deres sygedagpengeperiode med yderligere én måned, hvis de når revurderingstidspunktet, eller den nugældende forlængelse ophører, i perioden fra og med den 30. september til og med den 31. oktober 2020.

Det er endvidere nævnt i Aftalen, at:

* den midlertidige suspendering af arbejdsgiverperioden på sygedagpenge udløber den 31. december 2020.

* der den 26. august 2020 er indgået  aftale om en forlængelse frem til den 31. december 2020 af sygedagpengeordningen for personer med særlig risiko ved smitte med COVID-19 og deres pårørende.

Aftale mv.

Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti, Konservative og Alternativet om Bedre vilkår til særligt hårdt ramte dele af dansk erhvervs-, idræts- og kulturliv af den 28. august 2020
(link til pdf-fil på Erhvervsministeriets hjemmeside)

Nyhed om Aftalen (link til Erhvervsministeriets hjemmeside)

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber