17. august 2020

Revision Revisornævnet - Mangelfuld kvalitetsstyring

Mangelfuld kvalitetsstyring – virksomhedsbøde på 100.000 kr. og strafbortfald for revisor

Kendelser om mangelfuld anvendelse af kvalitetsstyringssystemer sanktioneres med en bøde på 100.000 kr. i førstegangstilfælde. I denne sag var der konstateret væsentlige mangler i revisionen i alle tre kontrolsager, herunder at revisionspåtegningerne var dateret før dokumentationen af udført arbejde. Straffen mod revisor bortfaldt.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxSagerne 24-2019 og 25-2019 blev indbragt af Erhvervsstyrelsen den 29. august 2019 og afgjort ved kendelser af 20. maj 2020. Sagerne vedrørte mangelfuld kvalitetsstyring af sager mod revisor og revisionsvirksomhed med udspring i en kvalitetskontrol og en efterfølgende undersøgelse efter revisorlovens § 37, stk. 3.

I sagen mod revisor forelå der i samtlige tre kontrolsager mangelfuld planlægning, idet der ikke var opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis forud for afgivelse af revisionspåtegningerne. Disse var således dateret før dokumentation af udført arbejde i kvalitetsstyringssystemet. I den ene sag havde revisor endvidere ikke udvist professionel skepsis ved revision af værdiansættelsen af ejendommen i en andelsboligforening. Der var ikke blevet udtaget ekstra kontrolsager, idet revisor havde gjort opmærksom på, at dette ville resultere i konstatering af lignende forhold.

I forbindelse med kvalitetskontrollen havde revisor bl.a. anført:

”…

Jeg har af en tidligere kontrollant fået oplyst, at det kan accepteres, at afslutning af en opgave kan ligge op til 3-4 uger efter datering af revisionspåtegningen. Jeg ændrer fremover min procedure til, at afslutningen af en opgave bliver af samme dato eller før datering af revisionspåtegningen.

…”

”…

Som følge af manglerne i revisionsbevis på foreningens ejendom, har jeg tilmeldt mig kursus i andelsboligforeninger for herved at få de nødvendige værktøjer til at vurdere en valuars arbejde herunder opstille/beregne ejendommens værdi.

…”

Sagen mod revisionsvirksomheden angik, at denne ikke havde sikret, at kvalitetsstyringssystemet var blevet anvendt rettidigt, og at den interne overvågning af enkeltsager var blevet gennemført af en person uden tilstrækkelig og egnet erfaring.

Erhvervsstyrelsen fik medhold i samtlige klagepunkter. Revisionsvirksomheden blev ikendt standardbøden på 100.000 kr., mens sanktionen mod revisor bortfaldt.

Kendelser i 2013 mod revisor og revisionsvirksomhed havde et lignende udfald. Her var revisionsvirksomheden imidlertid blevet sanktioneret for ikke at have et kvalitetsstyringssystem, hvorfor denne kendelse ikke havde gentagelsesvirkning for, at kvalitetsstyringssystemet ikke var blevet anvendt rettidigt. Ved gentagelse ville bøden være blevet udmålt til 150.000 kr.

Sagerne 24-2019 og 25-2019

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu