15. august 2017

Revision Revisornævnet - Forkerte erklæringer - Mangelfuld kvalitetsstyring

Manglende grundlag for udøvelse af regnskabsmæssigt skøn

Revisornævnet har i nedennævnte sag sanktioneret revisor med en bøde på kr. 40.000, fordi revisor ikke i revisionspåtegningen har taget forbehold for manglende oplysning i årsregnskabet om indregning og måling af udskudt skatteaktiv. Nævnet anser den manglende oplysning som væsentlig, i det der er tale om ændring af regnskabsmæssigt skøn.


Vibeke Sylvest Chefkonsulent, cand.jur, MPA
ifl@sfe.qx 6070 8791Sag nr. 52/2016 blev indbragt for Revisornævnet den 22. februar 2016 af Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen, på baggrund af en kvalitetskontrol i 2014.

Revisor har den 27. maj 2014 afgivet en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger på årsregnskabet 2013 for et aktieselskab i regnskabsklasse B.

I sagen har selskabets ledelse i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for år 2013 over for revisor, omtalt, at en tidligere værdiansættelse af et udskudt skatteaktiv på kr. 0 ikke længere var retvisende, grundet selskabets positive resultater i regnskabsårene 2010-2013. Skatteaktivet er af revisor værdiansat til kr. 2.810.326 (kurs 76) ud fra en ”forsigtig og konservativ” prognose på 18 år med en fast indtjening på kr. 1.000.000. Det regnskabsmæssige skøn, som værdiansættelsen af skatteaktivet er udtryk for, er herefter indregnet i balancen ultimo 2013.

I ledelsesberetningen begrundes indregningen af skatteaktivet i balancen med, at en indregning over resultatopgørelsen vil vise et for stort resultat.

Revisornævnet har på trods af omtalen i ledelsesberetningen ikke fundet tilstrækkelig dokumentation for, at revisor har forholdt sig til indregning og måling af skatteaktivet, ligesom det heller ikke er bevist, at revisor har taget stilling til ledelsens valg af regnskabspraksis herunder førnævnte ændring af det regnskabsmæssige skøn. I forlængelse heraf anser Revisornævnet det som en mangel ved revisionen, at effekten af ændringen af det regnskabsmæssige skøn er indregnet i balancen fremfor resultatopgørelsen.

Udover ovenstående finder Revisornævnet det kritisabelt, at der i det omtalte årsregnskab ikke er redegjort tilstrækkeligt for væsentlig aktiviteter herunder en stadig gældende renteswap fra 2009 og en kautionsforpligtelse overfor et søsterselskab på kr. 500.000.

Ved kendelse af 21. februar 2017 har Revisornævnet vurderet forseelserne som værende af så alvorlig karakter, at sagen, som er en førstegangsforseelse, ikke kan afgøres med en advarsel.  Revisornævnet har derfor sanktioneret revisor med en bøde på kr. 40.000 for overtrædelse af revisorlovens § 16 og erklæringsbekendtgørelsen § 6. 

Sag nr. 52/2016

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu