22. april 2020

Corona Hjælpepakker - Kultur medier og skoler Historisk

Midlertidig kunststøtteordning

Kulturministeriet støtter professionelle kunstnere med kompensation for tabt indtægt på deres kunstneriske virke. Ordningen vil dække perioden fra den 9. marts til og med den 8. juni 2020.


Thomas Krath Jørgensen Chef for rapportering og uddannelse
gxw@sfe.qx 4193 3148Støtten kan udgøre op til 75 % af det sandsynliggjorte indtægtstab i kunstnerisk virke, dog maksimalt 23.000 kr. per måned.

Retten til støtte bortfalder, og hele den udbetalte støtte skal betales tilbage, hvis kunstnerens personlige indkomst ved udgangen af 2020 overstiger 800.000 kr.

Ordningen er åben for ansøgninger den 27. april.

Det er pt. uafklaret, om der stilles krav om revisorinvolvering. Der henvises i aftaleteksten til en bekendtgørelse, hvori der under visse betingelser er krav om revisorinvolvering.

Nedenstående artikel er opdelt i følgende afsnit:

____________________________________________________________

1. Hvem kan søge?

Professionelle kunstnere med en væsentlig tilknytning til den danske kunstscene inden for arkitektur, billedkunst, film, litteratur, kunsthåndværk og design, musik, scenekunst og andre kunstområder, som kan sidestilles med nævnte kunstområder.

For at søge puljen skal man:

 • kunne dokumentere en årlig samlet A- og B-indkomst samt skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mellem 100.000 kr. og 800.000 kr. fra kunstnerisk virke, svarende til mindst 8.333 kr. og maksimalt 66.667 kr. månedligt i gennemsnit fra det kunstneriske virke. Indkomsten skal dokumenteres for minimum et ud af de seneste tre år med udgangspunkt i årsopgørelser fra 2017, 2018 og 2019.

Hvis man er nyuddannet inden for en SU-berettiget kunstnerisk uddannelse inden for de seneste 3 år, kan man indsende årsopgørelse fra et år.

Det er krav for at søge ordningen, at man har et CPR-nummer.

Derudover skal man:

 • kunne sandsynliggøre en tabt indtægt for professionelt kunstnerisk virke i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020, begrundet i konsekvens af COVID-19.

  • Den tabte indtægt skal minimum udgøre 30 % af den samlede A- og B-indkomst samt skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed fra din kunstneriske indtægt for perioden.

 • understøtte sin ansøgning med en tro- og love-erklæring på, at man lever op til alle kravene, herunder at man ikke har søgt eller modtaget kompensation fra regeringens øvrige hjælpepakker. Og at man ikke har ret til andre offentlige ydelser, herunder f.eks. dagpenge, dog undtaget efterløn, folkepension og supplerende dagpenge. Supplerende dagpenge modregnes i kompensationsbeløbet.

Man kan søge kompensation for tabt indtægt på baggrund af professionelt kunstnerisk virke. Dette kan være i form af:

 • Manglende salg af værker, bøger mv.

 • Aflyste koncerter, optrædener og forestillinger mv.

 • Aflyste workshops, undervisning og foredrag mv.

 • Anden tabt indtægt på baggrund af professionelt kunstnerisk virke som en direkte konsekvens af COVID-19.

2. Hvem kan ikke søge?

Følgende personer kan ikke søge om kompensation via denne hjælpepakke:

 • Kunstnere, der har søgt eller modtaget kompensation fra regeringens øvrige hjælpepakker. Hvis man har ansøgt en anden hjælpepakke, kan denne tilbagekaldes, og herefter kan man søge denne midlertidige kunststøtteordning i stedet. Hvis man allerede har modtaget kompensation fra anden statslig COVID-19-hjælpepakke, skal denne tilbagebetales, inden man søger denne ordning.

 • Studerende under uddannelse på en SU-berettiget uddannelse.

 • Offentlige institutioner, udstillingssteder, foreninger, virksomheder mv.

 • Personer, der har ret til andre offentlige ydelser. Dog undtaget efterløn, folkepension og supplerende dagpenge. Supplerende dagpenge modregnes i kompensationsbeløbet.

3. Hvad kan der ikke søges tilskud til?

Der kan ikke søges tilskud til:

 • Udgifter, som forsikring dækker.

 • Udgifter, der dækkes af anden offentlig støtte, herunder regeringens i forvejen oprettede tværgående økonomiske hjælpepakker og arbejdsløshedsunderstøttelse.

4. Vurdering af ansøgning

Vurderingen af ansøgningen sker ud fra følgende:

 • Dokumentation for indtægter for det professionelle kunstneriske virke for minimum ét ud af de seneste tre år (2017, 2018 og 2019).

 • Sandsynliggjort tabt indtægt fra professionelt kunstnerisk virke som konsekvens af COVID-19 for perioden fra 9. marts til og med 8. juni 2020.

Ansøgere, der oplever minimum 30 % fald i deres indtægt i perioden fra 9. marts til og med 8. juni 2020, kan modtage støtten.

Alle ansøgninger vil blive gennemgået for, om de lever op til kravene. Der vil blive lavet kontrol via registersamkørsel i 2021.

5. Hvad skal ansøgningen indeholde?

Følgende bilag skal vedhæftes:

 • Dokumentation for gennemsnitlig årsindtægt på baggrund af det professionelle kunstneriske virke i A- og B-indkomst samt skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mellem 100.000 kr. og 800.000 kr. for minimum ét ud af de seneste tre år, med udgangspunkt i årsopgørelse fra 2017, 2018 og 2019.

 • Sandsynliggørelse af tabt indtægt på kunstnerisk virke for perioden 9. marts – 8. juni 2020. Herunder kontrakter, aftaler og andre skriftlige beviser, der vidner om et økonomisk tab for den gældende periode.

 • CV (max én side á 2.400 anslag).

 • Tro- og love-erklæring på alle oplysninger, herunder at man ikke har søgt eller modtaget kompensation fra regeringens øvrige hjælpepakker og ikke har ret til andre offentlige ydelser, herunder fx dagpenge. Dog undtaget efterløn, folkepension og supplerende dagpenge. Supplerende dagpenge modregnes i kompensationsbeløbet.

Ansøgningsfristen er 15. maj 2020 kl. 23:59.

6. Hvornår får man svar?

Senest 3 uger efter, ansøgningen er indsendt, modtages svar via e-mail.

Når man har indsendt sin elektroniske ansøgning, modtager man en kvitteringsmail. Heraf fremgår et ansøgningsnummer, som skal oplyses, hvis man henvender sig til styrelsen.

7. Hvis man får tilsagn

Skal man senest den 15. marts 2021 indsende tro- og love-erklæring om, at der ikke har været ændringer i de forhold, der er oplyst i ansøgningen om støtten.

Blandt de modtagne tro- og love-erklæringer laver Slots- og Kulturstyrelsen risikobaseret kontrol, herunder registersamkørsel.

Retten til støtte bortfalder, og hele den udbetalte støtte skal betales tilbage, hvis kunstnerens personlige indkomst ved udgangen af 2020 overstiger 800.000 kr.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber