02. december 2019

Revision Dilemmaer - Etisk dilemma

Novembers dilemma - Opfølgning: Var der noget om snakken?

I det etiske dilemma var udfordringen, om en rådgiver kan ignorere mulig ny viden – noget, der ”høres i byen” – i en rådgivningssituation, eller om forholdet bør undersøges nærmere.


Thomas Krath Jørgensen Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor
gxw@sfe.qx 4193 3148Af Klaus Okholm, formand for FSR – danske revisorers Skatteudvalg, statsaut. revisor, samt Jesper Hansen, formand for FSR – danske revisorers Etikudvalg, statsaut. revisor.

FSR – danske revisorer udfordrer hver anden måned foreningens medlemmer ved at opstille et virkelighedsnært etisk dilemma. Herunder kan du læse opsamlingen på og diskussionen af et tidligere bragt etisk dilemma.

I det etiske dilemma var udfordringen, om en rådgiver kan ignorere mulig ny viden – noget, der ”høres i byen” – i en rådgivningssituation, eller om forholdet bør undersøges nærmere. Det etiske dilemma var følgende:

Tidligere i år blev Knuds kone sygdomsramt, og han har besluttet, at KJ A/S skal overdrages til børnene. Samtidig understreger Knud over for dig, at generationsskiftet skal gøres så billigt i skat som overhovedet muligt.

Du har rådgivet mange af dine kunder om generationsskifte, og du har helt styr på skattereglerne på området. Du foreslår Knud at lave en opdeling af aktierne i A- og B-aktier med forlods udbytteret og stemmeret på A-aktien. Knud skal modtage A-aktien, og børnene skal dele B-aktierne ligeligt.

Efter dit seneste møde med Knud deltager du i et arrangement i din erfa-gruppe, hvor en kollega omtaler en sag, hvor skattemyndighederne stiller spørgsmålstegn ved en lignende aktie-konstruktion. Både i Skatteankestyrelsen og i landsretten fik skatteyderen medhold, men sagen er nu gået videre til Højesteret.

Du mener, at myndighederne - som altid - tager de helt forkerte sager op, hvilket også fremgår tydeligt af denne sag, hvor skatteyderen i første omgang har vundet over myndighederne. Derfor lyttede du ikke ordentligt efter, da sagen blev omtalt på erfa-mødet.

På trods af din erfaring bliver du alligevel i tvivl, om du bør undersøge nærmere, hvad den omtalte sag på erfa-mødet gik ud på, og om den har betydning for din rådgivning af Knud. Du skal tage stilling til, hvilken af nedenstående svarmuligheder du anser for mest hensigtsmæssig.

 

Medlemmerne (herefter ”respondenterne”) blev bedt om at afkrydse den af de fire oplistede svarmuligheder, som de mest sandsynligt ville vælge. Nedenfor fremgår det, hvordan de 50 respondenters dilemmasvar fordeler sig.
 

1)  Du ved rigeligt om generationsskifte og rådgiver på den baggrund Knud ud fra din erfaring. Skattemyndighederne kontrollerer jo alligevel kun så få sager, at transaktionen aldrig bliver opdaget.  1
2) Du ved rigeligt om generationsskifte og rådgiver ud fra tidligere sager. Du tilføjer dog over for Knud, at der kan være lidt usikkerhed om de skattemæssige konsekvenser, men det skal han ikke bekymre sig om.  0
3) Du er ikke i tvivl om, at du kender tilstrækkeligt til området, men kontakter alligevel din kollega, som udtalte sig på erfa-mødet.  17
4) Man kan altid blive klogere, og derfor går du i gang med selv at undersøge området og bliver klogere på, om der er sket ændringer på området, som kan få indvirkning på din rådgivning.  32

 

Problemstillingen her er, om rådgiver blot kan gøre, ”som rådgiver plejer”, eller om rådgiver bør gøre mere.

Svarene viser, at der måske ikke var tale om en egentlig problemstilling eller etisk dilemma, idet der er bred enighed om, at det er nødvendigt at undersøge forholdet nærmere – ved at kontakte kollegaen, som udtalte sig på erfa-mødet, eller ved at undersøge området på egen hånd. Ny lovgivning er altid relevant at sætte sig ind i, før der ydes rådgivning.

Denne indstilling er helt i tråd med de skatteetiske anbefalinger, som FSR – danske revisorer annoncerede i september 2019 (se figur 1).

Revisor- og rådgivningsbranchen skal holde fanen højt og levere en høj standard, som helt grundlæggende er baseret på gældende relevant lovgivning. FSR – danske revisorer ønsker, at skatteyderne skal vide, at de kan gå til et godkendt revisionsfirma og medlem af foreningen og få den bedst mulige skatterådgivning, som opfylder de skatteetiske anbefalinger.

En rådgivning til Knud om overdragelse af KJ A/S til børnene skal fremskaffe et lovligt relevant beslutningsgrundlag for Knud. Herefter er det op til Knud selv at træffe beslutning om udmøntning af rådgivningen.

Det bemærkes, at blot én respondent svarer, at rådgiveren ikke skal undersøge forholdet nærmere også i lyset af, at skattemyndighederne kun kontrollerer få sager, og sagen dermed aldrig opdages. Dette er en ufarbar vej at bevæge sig på og ikke i tråd med, hvad vi i branchen ønsker at stå for.

Figur 1 – FSR – danske revisorers skatteetiske anbefalinger, september 2019

Formålet med anbefalingerne er at skabe klare rammer for revisorernes skatterådgivning og herunder sikre en fortsat høj etisk standard i den skatterådgivning, som medlemmerne yder til borgere og erhvervsliv.

De skatteetiske anbefalinger er følgende:

  1. Rådgiver skal agere efter, at offentligheden skal have tillid til branchen. Rådgiver kan således aldrig medvirke til, at Danmark eller andre lande unddrages den korrekte skat.
  2. Skatterådgivning skal ske i forhold til de konkrete og faktiske omstændigheder.
  3. Skatterådgivning kan også ydes på generel basis og uden konkret viden om den påtænkte anvendelse af rådgivningen, men det kræver, at rådgiver udviser den fornødne omhu for at undgå misbrug af rådgivningen.
  4. Rådgiver skal være særligt agtpågivende i de situationer, hvor kunden anmoder om skatterådgivning, der kan betragtes som aggressiv. Rådgiver skal informere kunden om reglerne i skattelovgivningen og yde faktuelt baseret skatterådgivning om, hvilke muligheder skattelovgivningen indebærer.
  5. Bliver rådgiveren opmærksom på forhold, som giver anledning til mistro eller ikke stemmer overens med de oplyste fakta, skal rådgiver afklare disse. Kan afvigelserne ikke afklares, skal rådgiver vurdere, om rådgivningen skal stoppes.
  6. Skatterådgivning kan ikke baseres på, at forhold holdes skjult, eller oplysninger ikke opdages.
  7. Såfremt rådgivningen er på et område, hvor det vurderes, at der er en særlig tvivl eller usikkerhed om den skatteretlige vurdering, og den ikke afklares, skal rådgivningen indeholde en bemærkning om dette.
  8. Rådgiver skal efter omstændighederne orientere kunden, om der er særlig risiko for negativ omtale for kunden, og drøfte dette med kunden.

 

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu