06. april 2020

Corona Hjælpepakker - EKF Historisk

Ny likviditetskaution til små og mellemstore eksportvirksomheder med omsætningstab som følge af coronakrisen

Nyt garantiprodukt fra EKF er særligt målrettet små coronaramte eksportvirksomheder.


Thomas Krath Jørgensen Chef for revision og rapportering
gxw@sfe.qx 4193 3148Danmarks grænser er åbne for transport af varer, og dermed er selve de fysiske rammer for eksport til stede. Men for den enkelte eksportvirksomhed er det afgørende, at der er sikkerhed for, at omsætningsnedgangen ikke rammer virksomhedens likviditet i et for stort omfang.

EKF Danmarks Eksportkredit har derfor lanceret en ny likviditetskaution, der skal hjælpe små og mellemstore eksportvirksomheder. Likviditetskautionen skal bakke op om de eksportører, som havner i likviditetsproblemer under coronakrisen, fordi indtægterne fra udlandet går ned, mens der stadig er udgifter til løn og leverandører i Danmark og andre steder.

Anvendelsesområde
EKF kan kun stille garanti for lån og driftskreditter, hvis virksomhedens eksport i 2019 udgjorde mindst 10 procent af virksomhedens omsætning eller, hvis virksomheden er underleverandør til en anden virksomhed, hvis eksport udgjorde mindst 10 procent af denne virksomheds omsætning i 2019.

Virksomheden skal være registreret i CVR og skal være omfattet af EU’s definition små- eller mellemstore virksomheder.

Garantistillelsen
EKF kan efter ansøgning give banker m.v. garanti for nye lån og driftskreditter, som banken vil yde til en virksomhed, der har lidt eller forventer at lide et omsætningstab på minimum 30 procent som følge af coronavirus i hele eller dele af perioden fra den 1. marts 2020 til og med den 30. september 2020.

Garantien gives til bankerne til dækning for lån:

  • Til kreditværdige virksomheder.
  • Til virksomheder med en længde på minimum 14 dage
  • Og driftskreditter beregnet på baggrund af realiserede og forventede fremtidigt omsætningstab
  • I perioden mellem 1. marts og 30. september 2020.

Garantien fra EKF dækker maksimalt 80 procent af udlånet fra banken m.v. til virksomheden.  Der kan i udgangspunktet kun stilles garanti for lån og driftskreditter til virksomheder, hvor det realiserede og forventede omsætningstab på ansøgningstidspunktet udgør minimum 30 procent af omsætningen i referenceperioden i 2019.

Der kan ikke ydes garanti til virksomheder, der pr. 31. december 2019 var kriseramt i henhold til EU’s definition herom. Virksomheder, der har fået en lignende garanti fra Vækstfonden, kan heller ikke opnå en garanti fra EKF. Der ydes ej heller garanti til afdrag på anden gæld hos den långivende bank m.v.

Der kan stilles garanti for lån eller driftskredit til samme virksomhed flere gange, dog kan der ikke stilles garanti for lån til dækning af omsætningstab, der vedrører hele eller dele af samme periode, mere end én gang.

Garantien nedskrives over lånets løbetid og følger bankens tilbagebetalingsprofil.

Der er begrænsninger på garantistillelsens størrelse i forhold til:

  • Virksomhedens løbende likviditetsbehov de næste 18 måneder
  • Virksomhedens årlige lønudgifter
  • Virksomhedens omsætning
  • Virksomhedens forventede omsætningstab

Ansøgning, afgørelse og vilkår
Ansøgningen indgives til EKF af den långivende bank m.v. Og banken skal forinden have foretaget en kreditvurdering efter bankens almindelige regler herfor. EKF træffer herefter afgørelse om garantistillelsen.

Garantien kan højst have en løbetid på seks år. EKF opkræver som betaling for garantistillelse en årlig risikopræmie, der udgør mellem 0,25 procent og 1 procent Risikopræmien opkræves forud for et år ad gangen.

Flere informationer om garantiordningen

Læs bekendtgørelsens hos Retsinformation.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber