25. august 2020

Revision Kvalitet - Kvalitetskontrol

Ny tilsynsplan afslører et paradigmeskift i tilsynet med godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Erhvervsstyrelsen har netop offentliggjort sin nye tilsynsplan, som vil betyde ændringer for både udtagelsen til kvalitetskontrol og måden, kvalitetskontrollen gennemføres på.


Vibeke Sylvest Chefkonsulent, cand.jur, MPA
ifl@sfe.qx 6070 8791”Tilsynsplan fra 2020 for Erhvervsstyrelsens tilsyn med godkendte revisorer og revisionsvirksomheder” erstatter Erhvervsstyrelsens strategi for det offentlige tilsyn 2017-2019. Den nye tilsynsindsats af de ca. 1.350 godkendte revisionsvirksomheder og ca. 3.250 godkendte revisorer i Danmark vil fremover i større omfang blive målrettet efter, hvad brugerne af revisors erklæringer forventes at tillægge betydning.

Tilsynet vil blive tilrettelagt på baggrund af en risikobaseret, datadrevet udvælgelse af revisionsvirksomheder og revisorer, og tilsynsindsatsen vil være målrettet og differentieret i forhold til de enkelte revisionsvirksomheders risikoprofil. Formålet er at opnå den bedste effekt af indsatsen med de ressourcer, der er til stede. Der vil være øget fokus på erklæringsopgaver, hvor betydningen af potentielle væsentlige fejl og mangler vurderes at være størst for samfundsøkonomien og over for tredjemand. 

Paradigmeskiftet betyder bl.a., at stikprøven tilpasses den enkelte revisionsvirksomhed på baggrund af antallet og omfanget af erklæringsopgaver, samt hvorvidt revisionsvirksomheden har en velfungerende overvågnings- og evalueringsproces tilpasset revisionsvirksomhedens aktiviteter.

Metoden for udtagelse af konkrete erklæringsopgaver ændres således, at udvælgelsen sker på baggrund af en procentsats af afgivne erklæringer det seneste år, således at stikprøven tilpasses antallet af afgivne erklæringer med sikkerhed gennem revisionsvirksomheden. Dette er i modsætning til tidligere, hvor stikprøven blev udtaget på baggrund af antallet af underskriftsberettigede revisorer.

Desuden ændres metoden for, hvorledes stikprøven opgøres, ved at tillægge revisionsvirksomhedens overvågning og evaluering af kvalitetsstyringssystem og erklæringsopgaver større vægt i forbindelse med kvalitetskontrollen. Såfremt revisionsvirksomhedens overvågnings- og evalueringsproces vurderes at være tilfredsstillende, kan Erhvervsstyrelsen ud fra nogle fastlagte kriterier bero sig på revisionsvirksomhedens overvågning og evaluering af erklæringsopgaver og lade disse indgå i stikprøven til brug for vurderingen af, hvorledes kvalitetsstyringssystemet anvendes i revisionsvirksomheden.

Endvidere vil Erhvervsstyrelsen sikre åbenhed om tilsynsindsatsen, tilgangen og arbejdsmetoderne bl.a. gennem en åben og kontinuerlig dialog med revisionsbranchen.

Der vil i højere grad blive gennemført temabaserede kvalitetskontroller, ligesom styrelsen oftere vil gøre brug af muligheden for at iværksætte undersøgelser - frem for kvalitetskontrol - i situationer, hvor dette vurderes at være mest hensigtsmæssigt.

Erhvervsstyrelsen angiver, at tilsynsplanen gælder fra 2020. I og med, at der ikke er angivet noget tidsinterval som med den tidligere tilsynsstrategi, må tilsynsplanen gælde, indtil en ny tilsynsplan evt. foreligger.

Foreningen finder, at der er tale om positive ændringer, og hilser den nye tilsynsplan og paradigme velkommen.

Foreningen håber, at Erhvervsstyrelsens øgede åbenhed også indebærer åbenhed om, hvilke revisionsvirksomheder der i et givent år er udtaget til kvalitetskontrol. Foreningen har brug for oplysning herom for at kunne hjælpe medlemsvirksomhederne med at optimere kvaliteten. En del af de revisionsvirksomheder, der udtages til kvalitetskontrol, udtages rent stikprøvemæssigt, og en udtagelse behøver derfor ikke at indikere, at der er noget galt i virksomheden, og er som følge heraf ikke fortrolig.

Foreningen havde endvidere gerne set, at Erhvervsstyrelsen i tilsynsplanen havde adresseret tidsaspektet i gennemførelsen og afslutningen af kvalitetskontrollerne og undersøgelserne. I praksis oplever mange revisorer og revisionsvirksomheder, at der ofte går endda meget lang tid, fra en kvalitetskontrol udføres, til Erhvervsstyrelsen færdigbehandler og afslutter sagen.

Du finder Erhvervsstyrelsens ”Tilsynsplan fra 2020 for Erhvervsstyrelsens tilsyn med godkendte revisorer og revisionsvirksomheder” her.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu