20. januar 2015

Revision Revision og erklæringsopgaver - Standarder mv - Revision - Erklæringer

Nye standarder for revisors erklæring (ISA 700 mfl.). Standarderne træder i kraft for revisioner, der slutter 15. december 2016 eller senere.

Nye internationale standarder forbedrer revisors rapportering IAASB har udsendt nye såvel som ajourførte standarder vedrørende revisors rapportering. Formålet med de nye og ændrede krav er at forbedre revisors kommunikation med investorer såvel som andre brugere af virksomhedernes regnskaber, herunder at skabe større transparens om revisors arbejde.


Thomas Krath Jørgensen Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor
gxw@sfe.qx 4193 3148Den mest gennemgribende ændring, der alene vedrører børsnoterede virksomheder, er et nyt krav til revisor om i erklæringen at redegøre for de forhold, som revisor har anset som værende de mest betydelige ved revisionen, herunder en redegørelse for, hvordan man i revisionen har forholdt sig i relation til disse forhold. Ud over den forbedrede kommunikation til regnskabsbrugerne forventes det nye krav også at forøge den øverste ledelses, herunder revisionskomitéers, fokus på de oplysninger i regnskabet, revisor omtaler og henviser til i sin erklæring.

For alle virksomheder vil de nye standarder betyde følgende:

  • Konklusionen på revisionen flyttes til forrest i erklæringen, efterfulgt af en beskrivelse af grundlaget for konklusionen.
  • Erklæringens indhold om virksomhedens muligheder for fortsat drift vil blive udvidet og ud over en beskrivelse af ansvarsfordelingen mellem ledelse og revisor indeholde et særligt afsnit under overskriften ”Væsentlig usikkerhed ved virksomhedens fortsatte drift” i de situationer, hvor der er en sådan væsentlig usikkerhed, og denne i øvrigt er oplyst tilfredsstillende i regnskabet. I relation til fortsat drift vil kravene til revisor blive øget i relation til at udfordre noternes tilstrækkelighed under hensyntagen til begrebsrammen, både i de situationer hvor én væsentlig usikkerhed er aktuel og er blevet oplyst i regnskabet, og i de situationer, hvor der er identificeret begivenheder eller betingelser, der har skabt usikkerhed om fortsat drift, men hvor det er fastslået, at den noterede usikkerhed ikke er anset som en væsentlig usikkerhed.
  • Erklæringens beskrivelse af revisors uafhængighed vil blive strammet op, beskrivelsen af revisors ansvar og indholdet i en revision forbedret. Hvad angår beskrivelsen af revisionen, vil denne fremover kunne fremgå som et bilag til revisors erklæring, eller, hvor lov eller anden regulering specifikt tillader dette, ved en henvisning i revisors erklæring til en website hos et passende autoritativt organ.

De nye standarder træder i kraft for revisioner af regnskaber, der slutter 15. december 2016 eller senere.

Implementering i dansk lovgivning af EU’s seneste revisionsdirektiv og de i den relation foretagne ændringer i revisorlov og ikke mindst erklæringsbekendtgørelsen vil have afgørende betydning for den endelige udformning af den fremtidige revisors erklæring om regnskaber, som den fremgår af eksemplerne i ISA 700 (revised), eksempel 1-3.

Nye, reviderede standarder:

ISA 700 (revised), Forming an Opinion and Reporting on Financial Statements

ISA 701, Communicating Key Audit Matters in the Independent Auditors’ report

ISA 260 (revised), Communication with those Charged with Governance

ISA 570 (revised), Going Concern

ISA 705 (Revised), Modifications to the Opinion in the Independent Auditor’s report

ISA 706 (revised), Emphasis of Matter Paragraphs and Other Matter Paragraphs in the Independent Auditor’s Report

Standarder, der kræver tilpasninger:

ISA 210, Agreeing the Terms of Audit Engagements

ISA 220, Quality Control for an Audit of Financial Statements

ISA 230, Audit Documentation

ISA 510, Initial Audit Engagements – Opening Balances

ISA 540, Auditing Accounting Estimates, Including Fair Value Accounting Estimates, and Related Disclosures

ISA 580, Written Representations

ISA 600 Special Considerations –Audits of Group Financial Statements, and Related Disclosures

Standarderne er under oversættelse til dansk og forventes udsendt ultimo 2015.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu