20. marts 2023

Fagligt fokus

Nyt udvalg i FSR – danske revisorer skal arbejde for forenklede procedurer på hvidvaskområdet

Den 6. februar 2023 blev dagen, hvor det første møde i FSR – danske revisorers nyoprettede udvalg for forebyggelse af hvidvask og økonomisk kriminalitet (Hvidvaskudvalget) blev afholdt. I denne udgave af Fagligt Fokus dykker vi lidt ned i de arbejdsopgaver, udvalget kommer til at beskæftige sig med i det kommende års tid.


Camilla Hesselby Vicedirektør
pur@sfe.qx 2556 4196Der er de seneste år kommet mere og mere fokus på området for anti-hvidvask, og regelsættet er løbende blevet mere komplekst og kravene til efterlevelse mere omfattende. Nogle af udvalgets vigtigste opgaver vil derfor være hele tiden at holde hvidvaskvejledningen ajour samt at føre en konstruktiv dialog med myndighederne om fortolkningen af det komplekse regelsæt. Herudover vil udvalget bidrage til høringssvar ved ny lovgivning på området for hele tiden at minde lovgiverne om de byrder, nye tiltag kan påføre branchen, og derved forhåbentligt påvirke lovgivningen i en mindre byrdefuld retning.  

Det er i alles interesse, at revisorer ikke bevidst eller ubevidst deltager i hvidvask, da dette vil kunne påvirke branchens omdømme. Derfor er det nødvendigt med regler på området, men det er FSR – danske revisorers opfattelse, at disse regler skal være så klare og simple som muligt og ikke pålægge branchen meningsløst bøvl og bureaukrati. Derfor er en vigtig del af udvalgets arbejde at invitere tilsynsmyndigheden med på nogle af møderne, hvor vi kan gå dem lidt på klingen i forhold til tilsynets gennemførelse, fortolkning af kravene i lovgivningen mv. Som eksempel herpå kan nævnes, at udvalget har efterspurgt mere vejledning fra Erhvervsstyrelsen i, hvordan en revisionsvirksomhed kan forberede sig på et tilsynsbesøg, så det kan gennemføres så smidigt som muligt. Erhvervsstyrelsen har tilkendegivet, at de vil indarbejde et afsnit herom i deres planlagte vejledningsindsats i 2023. På samme måde vil udvalget forsøge at påvirke Erhvervsstyrelsen til at komme med opdaterede vejledninger på de områder, der giver anledning til de største fortolkningsvanskeligheder.

Udvalget har ligeledes inviteret Hvidvasksekretariatet til et udvalgsmøde til en drøftelse af bl.a. den nye nationale risikovurdering, der udkom i januar 2023. Det må alt andet lige være sådan, at en større viden om de godkendte revisorers arbejdsopgaver må føre til en mere korrekt beskrivelse af branchen og derved en mere præcis risikovurdering.

Hvis du vil vide mere om udvalgets arbejde, findes en fuldstændig formålsbeskrivelse på udvalgets hjemmeside. Her finder du også oplysninger om, hvem medlemmerne af udvalget er.

Hvidvaskudvalget (fsr.dk)

Har du spørgsmål om udvalgets arbejde eller forslag til emner, udvalget kunne beskæftige sig med, kan udvalgets sekretær Michael Bo Hansen kontaktes.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber