12. september 2014

Revision Kvalitet - Andet

Redegørelse 2013 fra Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder er blevet offentliggjort

Redegørelsen har særligt fokus på kontrol af revisorernes overholdelse af kravene om obligatorisk efteruddannelse. Kontrollen af den efteruddannelsesperiode, som afsluttes ultimo 2014, udvides i 2015.


Vibeke Sylvest Chefkonsulent, cand.jur, MPA
ifl@sfe.qx 6070 8791Erhvervsstyrelsen kan i henhold til revisorlovens § 37 iværksætte og gennemføre en undersøgelse, hvis styrelsen vurderer, at der er en risiko for, at en revisor eller en revisionsvirksomhed har overtrådt eller vil overtræde bestemmelser i revisorlovgivningen.

Erhvervsstyrelsen har i 2013 afgjort 12 sager, og 9 af disse er indbragt for Revisornævnet.

I de afgjorte sager vedrørte de fleste af de konstaterede overtrædelser bestemmelserne om god revisorskik, hvilket her vil sige, at revisors dokumentation ikke har været tilstrækkelig til at dokumentere den afgivne erklæring. I lighed med tidligere år har styrelsen også i 2013 konstateret flere overtrædelser af uafhængighedsbestemmelserne, som styrelsen ser meget alvorligt på, da uafhængighed er afgørende for revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant. 9 af de afgjorte sager resulterede i, at enten revisor eller revisionsvirksomheden blev indbragt for Revisornævnet, mens 3 førte til, at revisor eller revisionsvirksomheden fik en påtale og eventuelt påbud om at stoppe overtrædelsen.

Revisornævnet har i 2013 afgjort 25 af de af styrelsen indbragte sager fra Det offentlige tilsyn. Revisornævnet har givet styrelsen medhold i 22 af sagerne.

I 2013 har styrelsen også påbegyndt kontrollen af, om revisorerne har overholdt efteruddannelseskravene for den første efteruddannelsesperiode (1. januar 2009 til 31.december 2011). Styrelsen havde pr. 31. december 2013 iværksat 256 sager, heraf var 135 afgjort pr. 31. december 2013. I disse sager har 107 revisorer valgt at deponere deres godkendelse, 8 har fået påbud om at tage den manglende efteruddannelse, 19 sager er lukket af andre grunde, mens styrelsen i 1 sag godkendte den afholdte efteruddannelse. De resterende sager er ikke afgjort pr. 31. december 2013.

Den foretagne kontrol har været målrettet de revisorer, der har registreret mindre end 120 timers efteruddannelse.

I forbindelse med kontrollen foretager styrelsen en stikprøvevis kontrol af, om den enkelte revisors efteruddannelse lever op til revisorlovgivningens bestemmelser om, at efteruddannelsen skal være på et tilstrækkeligt højt niveau og inden for revisors fagområder, samt om dokumentationen herfor lever op til lovgivningens krav.

Erhvervsstyrelsen udtrykker i redegørelsen, at det er betænkeligt, at så mange revisorer ikke har registreret deres efteruddannelse i Revireg inden for tidsfristen og i øvrigt har vanskeligt ved at dokumentere deres efteruddannelse. De 107 revisorer, der har valgt at deponere deres godkendelse efter styrelsens henvendelse, vil først kunne generhverve godkendelsen, hvis de består en særlig prøve, som afholdes af Revisorkommissionen, og prøven vil først kunne tages efter en periode på minimum 3 år uden godkendelse.

Styrelsen vil senere på året offentliggøre et notat om resultatet af styrelsens kontrol af den første efteruddannelsesperiode, der løb fra 1. januar 2009 til 31. december 2011.

Styrelsen vil fortsat have fokus på revisors efteruddannelse og vil i 2015 påbegynde kontrollen af den efteruddannelsesperiode, der afsluttes den 31. december 2014. Kontrollen af den nye efteruddannelsesperiode vil blive udvidet, således at der også tages stikprøver blandt de revisorer, der har registreret 120 timer eller mere.

Læs styrelsens pressemeddelelse og redegørelse her

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu