26. august 2020

Revision Revisornævnet - Uafhængighed - Bøder over 100000

Registerundersøgelse – normalbødeloft, 300.000 kr., anvendes ved syv uafhængighedsforseelser

Den normale sanktion for en førstegangsforseelse er en bøde på 100.000 kr. I denne sag forelå der imidlertid en ”særdeles skærpende” omstændighed i form af antallet af forseelser (syv i relation til samme forretningsmæssige forbindelse). Det kan også have spillet ind, at revisor fremlagde ”dokumentation” for, at han angiveligt ikke sad i ledelsen og var medejer af det selskab, der udgjorde den forretningsmæssige forbindelse. Denne angivelige ”dokumentation” så nævnet bort fra.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxSag nr. 41-2019 blev indbragt af Erhvervsstyrelsen 26. november 2019 i forlængelse af en undersøgelse, der var blevet indledt 16. maj 2019. I kendelsen af 24. juni 2020 blev revisor sanktioneret med en bøde helt oppe i normalloftet på 300.000 kr. på grund af tilsidesættelse af habilitetsreglerne i syv selskaber, hvor antallet blev anset som ”en særdeles skærpende omstændighed”. I den forbindelse henvistes der til kendelserne af 13. december 2018 i sagerne nr. 15/2018 og 16/2018, hvor to revisorer var blevet ikendt bøder på henholdsvis 300 og 500 t.kr. samt betinget frakendelse af godkendelsen i henholdsvis tre og fem år.

Uafhængighedsforseelsen bestod i alle tilfælde i, at revisor havde haft en forretningsmæssig forbindelse uden for sin normale virksomhed ved at være direktør i samt 50% ejer af et anpartsselskab sammen med en person, der sad i ledelsen og indirekte var (med)ejer af de syv selskaber, hvis regnskaber revisor reviderede. Revisionspåtegningerne var afgivet 4. juni 2018 om et 2017-regnskab samt i seks tilfælde 15. maj 2019 om seks 2018-regnskaber.

Sanktionens niveau var måske også påvirket af, at nævnet ikke kunne kontrollere validiteten af den dokumentation, som revisor fremlagde under sagen om, at kapitalandelene i anpartsselskabet angiveligt var afstået den 18. juni 2016, hvor revisor også skulle være udtrådt af selskabets ledelse.

Nævnet så dermed bort fra den fremlagte ejerbog og den ændrede vedtægt og lagde i stedet vægt på, at revisors udtræden af det fælles anpartsselskabs ledelse først var blevet registreret den 9. juli 2019 (og dermed efter annonceringen af undersøgelsen). Hertil havde revisor medunderskrevet ledelsespåtegninger i årsrapporterne for 2016, 2017 og 2018, ligesom det fremgik af general-forsamlingsreferatet i anpartsselskabet fra 18. juni 2016, at direktionen, og dermed revisor, var blevet genvalgt.

Sag nr. 41-2019

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu