05. april 2020

Corona Hjælpepakker - Rejsegarantifonden

Rejsegarantifonden styrkes – garantiordning for rejseudbydere under coronakrisen - opdateret 1. april

Nyt om ikrafttrædelse og præcisering af anvendelsesområde.Rejsegarantifondens formål udvides til også at dække ekstraordinære kriser og ikke kun konkurser.


Thomas Krath Jørgensen Chef for rapportering og uddannelse
gxw@sfe.qx 4193 3148Artiklen er en opdateret version af artiklen af den 27. marts 2020

Artiklen opdateret med nyt om ikrafttrædelse og anvendelsesområde. 

Spredningen af coronavirus har indtil videre medført massive aflysninger af planlagte pakkerejser bl.a. som følge af rejserestriktioner. Det har alvorlige konsekvenser for rejsebranchen, idet selskaberne som følge af EU-direktivet om pakkerejser skal refundere forbrugerne for aflyste pakkerejser inden for 14 dage.  

Rejseudbydere står dermed tilbage med store udgifter til tilbagebetaling til rejsende for aflyste pakkerejser samtidig med, at de oplever et markant fald i salgsindtægter som følge af, at danskerne ikke længere bestiller ferierejser.

For at hjælpe rejseudbyderne igennem krisen er loven om rejsegarantifond ændret og de seneste ændringer er trådt i kraft pr. 1. april 2020.

Kompensationsperiode

Rejsegarantifonden kan yde kompensation for rejseudbyderes tilbagebetalingsomkostninger forbundet med aflyste rejser i forbindelse med COVID-19 i perioden fra lidt før den 13. marts frem til 13. april 2020.

Der kan ikke sættes en præcis startdato på, da loven også omfatter verdensomspændende begivenheder (eksempelvis COVID-19), førend de blev en sådan begivenhed.

Hvilke rejseudbydere kan få kompensation?

Rejsegarantifonden kan kompensere rejsende, der har købt en pakkerejse hos en rejseudbyder (alle betingelser skal være opfyldt): 

* Der er registreret i Rejsegarantifonden,
* Der har valgt at bruge den danske rejsegarantiordning,
* Der ikke er gået konkurs,
* Der er påvirket af ekstraordinære omstændigheder.

Det er Erhvervsministeren der fastsætter hvilke ekstraordinære situationer der kan dækkes samt perioden der dækkes. I lovforslaget anføres det herom, at ”det er hensigten, at erhvervsministeren vil sætte ordningen i kraft samtidig med lovens ikrafttrædelse, og at ordningen vil finde anvendelse på pakkerejser, der er annulleret eller afbestilt som følge af Udenrigsministeriets rejsevejledning.”

Hvordan udløses godtgørelsen?

I praksis indtræder Rejsegarantifonden i den rejsendes oprindelige krav for pakkerejsen mod rejseudbyderen i det tilfælde, hvor der er ydet godtgørelse og refusion. Det gælder uanset, om det er den rejsende, der har aflyst pakkerejsen eller, om det er rejseudbyderen, der annulleret rejsen. 

Hvem modtager godtgørelsen?

Det er den rejsende, der vil få refunderet beløbet af Rejsegarantifonden medmindre rejseudbyderen allerede har tilbagebetalt beløbet til den rejsende. I så fald er det rejseudbyderen der får refunderet beløbet i Rejsegarantifonden

Kontrol med ordningen

Rejsegarantifonden kan af enhver forlange alle oplysninger, som skønnes nødvendige for at sikre dokumentation for godtgørelser eller refusion for annullerede pakkerejser.

Det indebærer, at Rejsegarantifonden eksempelvis kan kræve, at hver enkelt rejseudbyder skal sende en oversigt til Rejsegarantifonden med de specifikke krav, som selskabet vil gøre gældende over for Rejsegarantifonden. Denne oversigt skal være forsynet med en erklæring om udførte arbejdshandlinger fra rejseudbyderens revisor.

Der skal i den forbindelse indsendes en oversigt med oplysninger om de pakkerejser, som er blevet annulleret eller afbestilt i den pågældende periode, og som rejseudbyderen endnu ikke har tilbagebetalt til den rejsende. 

Rejsegarantifonden kan stille krav til rejseudbyderen om indholdet af oversigten og til den erklæring, rejseudbyderens revisor skal anføre vedrørende oversigten. Indholdet af denne revisorerklæring og oversigten er endnu ikke offentlig tilgængelig.

Ydermere vil Rejsegarantifonden kunne kræve, at der skal indsendes en oversigt med oplysninger om de pakkerejser, som er blevet annulleret eller afbestilt i den pågældende periode, og som rejseudbyderen allerede har tilbageført til den rejsende eller har udstedt fx et tilgodebevis for. 

Rejsegarantifonden kan stille krav til rejseudbyderen om indholdet af oversigten og til den erklæring, rejseudbyderens revisor skal anføre vedrørende oversigten. Indholdet af revisorerklæringen og oversigten er endnu ikke offentlig tilgængelig.

Der arbejdes på at udvikle et paradigme, som revisor kan anvende til formålet.

Særligt om tilbagebetaling fra rejsebranchen

Det er staten, der står bag Rejsegarantifonden og udbetalingen af midlerne til de rejsende. Men statens garanti er i lovforslaget at betragte som et udlæg. Over de kommende år vil rejsebranchen skulle betale udlægget tilbage til Rejsegarantifonden og dermed også statskassen.

For at undgå, at en rejseudbyder bruger ordningen nu, og senere hen fx framelder sig den danske rejsegarantiordning og tilmelder sig et andet lands lignende ordning – og dermed undviger tilbagebetalingen – er det besluttet, at der i visse situationer kan ske øjeblikkeligt forfald af Rejsegarantifondens (statens) tilgodehavende hos den enkelte rejseudbyder.

Omvendt vil enhver rejseudbyder som følge af lovforslaget på forlangende kunne anmode Rejsegarantifonden om oplysninger om størrelsen og sammensætning af Rejsegarantifondens krav. Det vil fx være relevant at anmode om en sådan opgørelse i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet, herunder revision heraf, da kravet er at betragte som en regnskabsmæssig eventualforpligtelse, der vil forfalde, når givne betingelser er opfyldt.

Flere informationer om garantiordningen

Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Udvidet dækningsområde for Rejsegarantifonden i ekstraordinære situationer) (Link til retsinformation)

Hvad er en pakkerejse? (Link til Rejsegarantifonden) 

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber