11. marts 2022

Ukraine Revision

Revisionsmæssige overvejelser som følge af krigen i Ukraine

Krigen i Ukraine påvirker ikke kun de implicerede lande, men går langt ud over landegrænserne. Revisorerne skal fortsat iagttage standarderne, genbesøge deres risikovurdering med videre samt overveje øvrige handlinger i forhold til de indvirkninger, krigen kan have på kundeforholdet samt revisionsopgaven.


Thomas Krath Jørgensen Chef for rapportering og uddannelse
gxw@sfe.qx 4193 3148


Heidi Roger Martens Fagkonsulent, cand.merc.aud.
uez@sfe.qx 4193 3165Krigen i Ukraine påvirker ikke kun de implicerede lande, men går langt ud over landegrænserne. Revisorerne, der reviderer virksomheder med tilknytning til de implicerede lande, skal overveje, hvilke indvirkninger det kan have på kundeforholdet samt revisionsopgaven.

Revisionsstandarder skal anvendes fuldt ud

Krigen i Ukraine gør ikke, at revisionsstandarderne ikke skal anvendes fuldt ud, uanset det pres der kan opstå grundet en kombination af usikkerheder og tidsmæssige udfordringer.

I tillæg hertil bør revisor træde et skridt tilbage og overveje behovet for yderligere revisionshandlinger for at imødegå særlige revisionsmæssige udfordringer, som krigen forårsager for virksomheden og dens rapportering.

Risikovurderingerne skal genbesøges

Afhængig af omstændighederne og virksomhedens forretningskoncept bør revisor overveje at genbesøge og opdatere sin risikovurdering grundet eventuelle nye væsentlige risici eksempelvis relateret til virksomhedens likviditet.

Da indvirkningerne fra krigen i Ukraine kan ændre sig kontinuerligt, er det nødvendigt løbende at genoverveje risici samt deres eventuelle indvirkning.

Find mere vejledning i ISA 315 (ajourført) Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation igennem forståelse af virksomheden og dens omgivelser. Find standarden. ISA’en gælder for revision af regnskaber for perioder, der slutter den 15. december 2013 eller senere.

Mht. revision af regnskaber for perioder, der starter den 15. december 2021 eller senere, skal anvendes ISA 315 (Revised 2019) and Conforming and Consequential Amendments to Other International Standards arising from ISA 315 (Revised 2019). Find standarden.

Læs mere om ISA 315 (Revised 2019).

Indhentning af revisionsbevis

Revisor bør overveje, hvordan revisor skal indhente tilstrækkeligt og passende revisionsbevis.

Revisor bør overveje, om det er nødvendigt at ændre tilgangen til revisionen og anvende alternative handlinger. Dette kan specielt være nødvendigt ved revision af koncerner, hvor adgang til komponenter (fx datterselskaber) er begrænset og kan resultere i en begrænsning af koncernens rapporteringsmuligheder. 

En sådan begrænsning kan afstedkomme et behov for at modificere revisors erklæring. 

Find flere detaljer i ISA 500 Revisionsbevis. Find standarden

Revisors vurdering af going concern

Going corcern vil uden tvivl være et nøglefokus for mange igangværende og kommende revisioner. Specielt fordi der er usikkerhed om den globale økonomi og de umiddelbare udsigter for økonomien for mange virksomheder med direkte eksponering til Ukraine, Rusland og Hviderusland. 

Eksempelvis bør ledelsens vurdering af going concern sandsynligvis indeholde:

  • opdateret forecast og passende følsomhedsanalyser baseret på de identificerede risikofaktorer og mulige udfaldsrum
  • gennemgang af forventet overholdelse af aftaler ved forskellige scenarier
  • ændringer i ledelsens planer for fremtidige handlinger
  • øvrige relevante oplysninger.

Derudover skal ledelsens vurderinger dokumenteres skriftligt over for revisor.

Der skal fortsat revideres, jf. standarden ISA 570 Fortsat drift (Going concern). Find standarden.

Læs mere om going concern i regnskabet

Professionel dømmekraft og skepsis er essentielt

Revisor bør overveje ledelsens vanskeligheder ved at forberede fremtidige fremskrivninger og erkende den meget usikre og kontinuerlige udvikling af situationen. I så tilfælde kan fremskrivninger ændres væsentligt inden for kort tid. Det er essentielt for revisorerne at benytte deres professionelle dømmekraft og skepsis. 

Revisorer bør udvise forsigtighed for at sikre, at enhver fremskrivning afspejler situationen, når og hvis revisor afgiver sin erklæring. 

Find flere detaljer i ISA 560 Efterfølgende begivenheder. Find standarden.

Læs mere om regulerende og ikke-regulerende begivender i regnskabet.

Overvej, om ledelsens vurderinger er passende

Revisor bør overveje, om ledelsens vurdering af indvirkninger fra krigen i Ukraine er passende. 

Revisor bør sikre, at ledelsens vurdering på passende vis beskriver virksomhedens fremtidsudsigter, og hvordan regnskabsbrugerne kan blive påvirket. Dette bør ske samtidig med, at den høje grad af usikkerhed anerkendes. 

Revisor bør ligeledes overveje sit ansvar i relation til anden information præsenteret af ledelsen i årsrapporten.

Dette forhold behandles i ISA 720 Revisors ansvar i forbindelse med Andre Oplysninger. Find standarden

Overvej behovet for fremhævelser mv. i revisors erklæring

Revisor kan få behov for at modificere sin erklæring. 

Konsekvenserne for revisors erklæring kan eksempelvis være:

  • for PIE-virksomheder kan det være nødvendigt med yderligere beskrivelse af key audit matter (KAM) relateret til yderligere revisionsarbejde udført som en følge af krigen i Ukraine. Det kan være nødvendigt eksempelvis for at beskrive tilgangen til koncernrevision for at forklare, at der ingen væsentlig usikkerhed er, eller der ikke er nogen usikkerhed om fortsat drift. 
  • en fremhævelse af et forhold, eksempelvis for at gøre regnskabsbruger opmærksom på en væsentlig efterfølgende begivenhed, som er oplyst i årsregnskabet, eller en væsentlig usikkerhed opstået som en følge af krigen i Ukraine. 
  • en væsentlig usikkerhed i relation til et afsnit om fortsat drift.
  • en konklusion med forbehold eller afkræftende konklusion, eksempelvis grundet begrænsninger i revisors arbejde, revisionsbevis der ikke er tilstrækkeligt eller passende eller antagelser omhandlende fortsat drift i årsregnskabet, der ikke er realistisk.
  • en konklusion med forbehold eller en manglende konklusion grundet begrænsning i scope, når det ikke har været muligt at opnå tilstrækkeligt og passende revisionsbevis. Eksempelvis når lageroptælling ikke kunne overværes personligt. 

Overvej det fortsatte engagement med virksomheden 

Hvis revisor bliver opmærksom på, at den virksomhed som revisor reviderer, er forbundet til personer eller virksomheder, der er oplistet på den danske eller EU’s sanktionsliste, skal revisor revurdere fortsættelsen af eller accept af revisionsopgaven. 

Se vores nyhed Hvornår kan jeg fratræde hvervet som revisor? 


Denne artikel er baseret på en publikation fra den europæiske revisorforening ACE ”War in Ukraine – what European accountants need to know” publiceret den 9. marts 2022. Læs publikationen her (på engelsk)

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber