06. maj 2019

Skat Skat - Lovgivning/regler

Revisorerklæring skal fremme investeringer i opstartsselskaber

Fysiske personer kan med virkning fra 1. januar 2019 få et ligningsmæssigt fradrag i den skattepligtige indkomst ved investeringer i unoterede selskaber. Investorfradragsloven kræver i den forbindelse en erklæring fra revisor.


Jan Brødsgaard Fagkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 3369 1060


Louise Egede Olesen Chefkonsulent
yrb@sfe.qx 2132 1838Mange unoterede små og mellemstore virksomheder, der befinder sig i en opstarts- eller vækstfase, har svært ved at skaffe risikovillig kapital. Folketinget vedtog derfor investorfradragsloven, der skal styrke incitamentet til at investere i disse virksomheder.

For fysiske personer kan investorfradragsloven være relevant i tre situationer:

 • Stiftelse af et nyt selskab

 • Erhvervelse af kapitalandele i et skuffeselskab, der er kontant stiftet

 • Kapitalforhøjelse i et eksisterende selskab.

Investorfradragsloven bryder med det generelle udgangspunkt i statsskattelovens § 6, hvor kapitalindskud i private selskaber er formue- og etableringsudgifter, som ikke er fradragsberettigede. Fysiske personer kan fradrage 59 % af investeringen op til 400.000 kr. per indkomstår (800.000 kr. fra år 2023) som et ligningsmæssigt fradrag i den skattepligtige indkomst, når der foretages en direkte investering. Med en skatteværdi af det ligningsmæssige fradrag på 25,6 pct. er skatterabatten således 60.416 kr. ved en investering på 400.000 kr.

For indirekte erhvervelse af aktier eller anparter gennem en investorfradragsfond kan fradraget beregnes af op til 125.000 kr. (250.000 kr. fra år 2023). Sådanne fonde omtales ikke nærmere i nærværende artikel.

Selskaber kan ikke anvende ordningen til at opnå investorfradrag.

Revisors erklæring med høj grad af sikkerhed
Revisor har en afgørende rolle for, at investor kan få fradrag efter det nye regelsæt. Revisor skal afgive en erklæring med høj grad af sikkerhed (ISAE 3000) om, at målselskabet, det vil sige selskabet, der modtager kapitalindskuddet, opfylder betingelserne i investorfradragslovens §§ 3 og 4:

 • Målselskabet er fuldt skattepligtigt til Danmark eller har et fast driftssted i Danmark.

 • Målselskabet befinder sig i en opstarts- eller vækstfase. Heri ligger, at selskabet ikke har været aktiv på markedet i mere end syv år.

 • Målselskabet må ikke anses for pengetankselskab. Opfyldelse af betingelsen beror på en vurdering af aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 1, nr. 3. 

 • Målselskabet skal have under 250 medarbejdere ansat og en omsætning på under 50 millioner euro samt en balancesum på under 43 millioner euro.

 • Målselskabets aktier må ikke være optaget på et reguleret marked.

 • Målselskabet har ikke i de seneste tre år foretaget udlodninger eller ydet vederlag ved opkøb af egne aktier eller tilskud omfattet af selskabsskattelovens § 31 D, der samlet overstiger selskabets regnskabsmæssige resultat efter skat i de seneste 3 regnskabsår.

 • Målselskabet må ikke være kriseramt, jf. EU-Kommissionens meddelelse (2014/C 249/01).

 • Målselskabet har ikke undladt at efterkomme et krav om tilbagebetaling af støtte, som EU-Kommissionen ved en tidligere afgørelse har erklæret ulovlig og uforenelig med det indre marked.

 • Målselskabet har højst modtaget kapitalindskud svarende til 15 millioner euro.

Revisors erklæring skal indsendes til Erhvervsstyrelen inden for to uger efter erhvervelsen af kapitalandele eller i forbindelse med anmeldelsen af stiftelsen eller kapitalforhøjelsen. Erklæringen må ikke være afgivet mere end to uger før erhvervelsen af kapitalandele, underskrift på stiftelsesdokumentet eller afholdelsen af den generalforsamling, hvor kapitalindskuddet vedtages.

Investor kan tillægge revisors honorar for erklæringen i aktiernes anskaffelsessum.

Grundlæggende fradragsbetingelser
Revisors erklæring vedrører målselskabets forhold. Investors fradragsmulighed er dog først og fremmest betinget af en række grundlæggende krav til selve investeringen. Investor kan kun opnå fradrag ved direkte ejerskab. Det betyder, at investeringen ikke kan ske gennem et holdingselskab. Herudover er det et krav, at indskuddet er kontant – apportindskud kan ikke fradrages.

Investor kan ikke opnå fradrag ved at investere i virksomheder, som ejes eller har været ejet af investor direkte eller indirekte eller af nærtstående til denne inden for nærværende indkomstår eller de to forudgående indkomstår. Der kan dog foretages opfølgende investeringer.

Private investorer skal være opmærksomme på, at der kan ske genbeskatning, hvis investorfradragsbetingelserne ikke er opfyldt, herunder hvis investor sælger de erhvervede kapitalandele i de første tre år efter investeringen.

Investor skal skriftligt oplyse målselskabet om, at investor vil foretage investorfradrag af sin investering, mens målselskabet skal indberette en række oplysninger om investorerne til skattemyndighederne.

Investorfradragsloven kan ses her

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu