07. juni 2019

Revision Kvalitet - Retningslinjer

Revisors pligt til fremlæggelse af dokumenter i retssager (edition)

Revisorer efterlyser ofte vejledning om, hvordan de skal forholde sig, når myndigheder, domstole og andre revisorer m.v. udbeder sig oplysninger med konkret hjemmel. Dette er baggrunden for udarbejdelsen af et generelt notat herom. Her præsenteres notatets afsnit 10 om revisorers pligt til fremlæggelse af dokumenter i retssager.


Vibeke Sylvest Chefkonsulent, cand.jur, MPA
ifl@sfe.qx 6070 8791FSR - danske revisorers Etikudvalg har i et nærmere afgrænset samarbejde med advokaterne Jakob Lentz og Amalie Kjær Hassager, Bruun & Hjejle, udarbejdet vedhæftede notat om ”Revisors anmeldelses-/underretningspligter om klienters forhold m.v. kontra tavshedspligt i dansk lovgivning”.

Notatet skal tjene som et opslagsværk, som revisorer kan konferere med, når de bliver mødt med særlige anmeldelses-/underretningspligter. Notatet er en introduktion til de forskellige udfordrende områder som pejlemærker over, hvilke regler der gælder; men i konkrete sager kan der hyppigt være behov for konkret rådgivning, herunder af juridisk karakter.

Her fokuseres der på revisorers pligt til fremlæggelse af dokumenter i retssager, som er behandlet i notatets afsnit 10, og som er udarbejdet af de to advokater.

I civile sager skelnes der mellem partsedition og tredjemandsedition.

Ved førstnævnte, hvor revisor, som navnet antyder, er part i sagen, kan der ikke gives et egentligt påbud om fremlæggelse. Til gengæld er konsekvensen af ikke at efterkomme domstolen, at modpartens forklaring alt andet lige kan komme til at vægte tungere og dermed blive lagt til grund ved afgørelsen.

Ved sidstnævnte, der er et subsidiært retsmiddel til partsedition, gælder de samme regler som for edition i straffesager.

I straffesager og ved tvangsfuldbyrdelse af straffedomme er der pligt til at efterkomme domstolens afgørelse. Denne kan dog være fremkommet under hensyntagen til analog anvendelse af vidnefritagelsesreglerne, det vil sige under overvejelse af, om imødekommelse efter rettens afgørelse vil udsætte revisor eller dennes nærmeste pårørende for straf, tab af velfærd eller anden væsentlig skade. Derimod er det nok ikke så sandsynligt i straffesager, at vidneudelukkelsesreglerne kan komme i spil. Jf. generelt om vidnereglerne i notatets afsnit 9 om revisorers vidnepligt.

Det skal fremhæves, at anmodninger om edition skal være konkrete. En anmodning om, at revisors samlede arbejdspapirer fremlægges, vil således blive afvist. Det er ikke i dansk ret muligt at benytte editionsreglerne til brug for en ”undersøgelsesmæssigt præget gennemgang” af modpartens sagsmateriale, sådan som det er det efter reglerne om ”discovery” i amerikansk retspleje.
 

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu