18. maj 2020

Revision Revisornævnet - Manglende dokumentation - Bøder 30001 til 99999

Stærkt mangelfuld dokumentation i fornyet kvalitetskontrol – bøde på 75.000 kr.

Manglende dokumentation for planlægning samt tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis på adskillige væsentlige og risikofyldte poster sanktioneres hårdt i gentagelsestilfælde. Dette var således udfaldet i en sag, som havde sit udspring i en fornyet kvalitetskontrol.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxSag nr. 18-2019 blev indbragt af Erhvervsstyrelsen den 10. juli 2019 i forlængelse af en fornyet kvalitetskontrol i 2016 og en efterfølgende undersøgelse efter revisorlovens § 37, stk. 3. Kendelsen i form af en bøde på 75.000 kr. under henvisning til gentagelse blev afsagt den 3. marts 2020.

I forbindelse med undersøgelsen havde Erhvervsstyrelsen udsendt høringsbrev den 3. juli 2018, som den indklagede besvarede den 15. september 2018. Den 16. maj 2019 traf Erhvervsstyrelsen afgørelse om indbringelse.

Revisornævnet gav Erhvervsstyrelsen medhold i samtlige klagepunkter, der angik revision af to aktieselskabers regnskaber for 2015, hvor revisionspåtegningerne var afgivet henholdsvis den 17. maj og den 27. maj 2016.

  • I begge sager havde planlægningen været utilstrækkelig, ligesom der ikke var dokumentation for tilstrækkelig involvering af den underskrivende revisor forud for afgivelse af erklæringen.
  • For den ene revision forelå der endvidere ikke dokumentation for tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis vedrørende væsentlige områder, herunder tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder, kapitalandele i tilknyttede virksomheder, igangværende arbejder og omsætning. Og for den anden revision ikke dokumentation vedrørende revision af varelager, debitorer, nettoomsætning, vareforbrug, ansvarlig lånekapital, udskudt skatteaktiv og going concern.

Bøden på 75.000 kr. blev udmålt under henvisning til gentagelse, jf. at samme revisor i kendelse af 24. februar 2016 (sag nr.046-2015) var blevet pålagt en bøde på 50.000 kr. for overtrædelse af god revisorskik som følge af mangelfuld dokumentation for planlægning og udførelse af revisionen i tre erklæringsopgaver.

Sagen er fuld af konkrete eksempler på forhold, som revisor ikke har dokumenteret at have taget stilling til i planlægningen og ikke adresseret med relevante handlinger for at opnå bevis.

Nogle få læringspunkter fra sagen af mere generel karakter fremgår nedenfor:

  • Afkrydsning af handlinger i en revisionsinstruks er ikke dokumentation for, hvordan handlinger konkret blev udført. Instrukser skal vise, hvad der er relevant at foretage ud fra konkrete risiko- og væsentlighedsvurderinger, men ikke hvordan handlingerne blev udført.
  • Efterfølgende redegørelser fra revisor ses der bort fra i nævnet. Det er den foreliggende revisionsdokumentation og kun den, der tæller.
  • Kapitalandele i selskaber uden reviderede regnskaber skal også revideres ved opnåelse af tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. Dette gælder indlysende også i tilfælde, hvor revisor har assisteret med opstillingen af de pågældende underliggende selskabers regnskaber.
  • Der skal foreligge overbevisende dokumentation for indregning af et skatteaktiv, der er baseret på forventninger om udnyttelse af tidligere års skattemæssige underskud.

Sag nr. 18-2019

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu