28. oktober 2014

Revision Kvalitet - Andet

Status over kontrol af obligatorisk efteruddannelse

Erhvervsstyrelsen har netop gjort status over kontrol af 398 godkendte revisorers efteruddannelse for perioden 2009-2011. Kontrollen omfatter de godkendte revisorer, der ikke senest den 1. maj 2012 havde registreret mindst 120 timers efteruddannelse i Revireg samt de revisorer, som Revisortilsynet har oversendt til styrelsen som led i den ordinære kvalitetskontrol. 58 revisorer har fået frataget godkendelsen, 133 revisorer har deponeret godkendelsen som følge af kontrollen, og 25 revisorer har fået påbud om at afholde den resterende del af deres efteruddannelse.


Vibeke Sylvest Chefkonsulent, cand.jur, MPA
ifl@sfe.qx 6070 8791Erhvervsstyrelsens statusnotatet giver svar på en række konkrete fortolkningsspørgsmål, som der ikke tidligere er taget stilling til i den eksisterende vejledning om efteruddannelsen, som vil blive opdateret med eksemplerne fra notatet.  

Af statusnotatet fremgår det, at styrelsen i flere sager har konstateret, at revisors dokumentation for den afholdte efteruddannelse ikke i tilstrækkelig grad har opfyldt kravene i efteruddannelsesbekendtgørelsen, men har i en række af sagerne accepteret, at revisor efterfølgende har indhentet dokumentationen for deltagelse i kurser. Ét af de problemer, der peges på er, at revisor ikke har foretaget en fordeling af de yderligere 60 timers efteruddannelse på de tre fagområder, men i stedet har benævnt dem ”Andet” eller ”Øvrige”. Revisors egen tidsregistrering kan ikke i sig selv benyttes som dokumentation for deltagelse i kurser.

Erhvervsstyrelsen har i flere sager afvist at godkende, at den afholdte efteruddannelse opfyldte kravene til at være afholdt på et passende fagligt niveau (masterniveau). I statusnotatet omtales eksempler på, hvilke kurser og undervisning på videregående uddannelser, som styrelsen har accepteret som værende på masterniveau og hvilke, der ikke opfylder kravene til masterniveau. Eksempelvis kan kurser afholdt på kandidatniveau på universiteter og handelshøjskoler medregnes, forudsat at de relaterer sig til de tre fagområder nævnt i efteruddannelsesbekendtgørelsen, mens kurser på bachelorniveau og HD-kurser ikke opfylder kravet om masterniveau.

Med hensyn til IT-kurser kan disse ikke medregnes, hvis de er for generelle og ikke tilpasset revisorfunktionen, mens IT-kurser, som er målrettet specifikt til revisors udførelse af funktionen som revisor, kan medregnes eksempelvis kurser i brugen af kvalitetsstyringssystemer.

Erhvervsstyrelsen har i en række sager afvist at godkende efteruddannelses, der reelt set var arbejde, som revisor udførte som led i sin arbejdsfunktion, herunder udførelse af den lovpligtige kvalitetskontrol, idet der her er tale om arbejde, som revisor skal udføre som led i sin arbejdsfunktion. En revisor kan heller ikke medregne timer i forbindelse med en sag, hvor revisor selv er indbragt for Revisornævnet.

Revisorer, som enten har fået frataget deres godkendelse, eller som har deponeret godkendelsen som følge af manglende efterlevelse af kravene til efteruddannelse, kan først generhverve godkendelsen igen, hvis de består en særlig prøve, som afholdes af Revisorkommissionen. Revisorerne kan dog tidligst tage denne prøve 3 år efter fratagelsen eller deponering af godkendelsen. 3-års reglen skal forhindre, at revisorer der ikke har opfyldt efteruddannelseskravene umiddelbart ved at bestå en prøve kan beholde deres godkendelse. 

Erhvervsstyrelsen vil allerede i 2015 påbegynde kontrollen af den seneste 3-årige efteruddannelsesperiode, som udløber den 31. december 2014. Styrelsen har tidligere udmeldt, at kontrollen af den nye periode vil blive udvidet, således at der også tages stikprøver blandt de revisorer, der har registreret 120 timer eller mere. 

I den kommende uge modtager alle medlemmer en oversigt over foreningens efteruddannelsestilbud, som er opdateret med en række nye kurser.

Medlemmer, der har brug for hjælp til at vælge de rette kurser, kan rette henvendelse til uddannelsesafdelingen på 7022 1355.

Læs statusnotatet her

Bestil FSR's kursuskatalog her

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu