27. januar 2020

Revision Hvidvask og terrorfinansiering - Høringssvar

Udvidelse af revisorloven, nyt hvidvaskgebyr og ny bekendtgørelse om kvalitetskontrollen

Læs de vigtigste budskaber i de høringssvar, som FSR – danske revisorer her først på året har sendt vedrørende udkast til nye regler på revisorområdet.


Vibeke Sylvest Chefkonsulent, cand.jur, MPA
ifl@sfe.qx 6070 8791FSR – danske revisorer har afgivet høringssvar på tre vigtige områder. Det drejer sig for det første om den såkaldte ”kontrolpakke”, som indeholder forslag til ændringer i en række love, primært årsregnskabsloven, selskabslovene og revisorloven. For det andet om en hjemmel til at opkræve gebyr for hvidvasktilsynet med revisorerne. Og for det tredje om en ny bekendtgørelse om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder.

Kontrolpakken og hvidvaskgebyret
FSR – danske revisorer anser sig selv som en del af løsningen i kampen mod misbrug af det danske selskabssystem, herunder årsregnskaberne. Branchen har investeret massivt i systemløsninger og kontrolprocedurer, der skal sikre, at branchen kan honorere de krav, der er til blandt andet risikovurdering, undersøgelses- og underretningspligt. Revisionsbranchen betaler desuden betydelige beløb for kvalitetskontrollen med revisorbranchen. Vi vedkender os vores del af samfundskontrakten og tager som branche vores ansvar for at bekæmpe svindel og økonomisk kriminalitet.

Vi støtter derfor som udgangspunkt de foreslåede ændringer vedrørende selskabs- og årsregnskabslovene og en del af forslagene vedrørende revisorloven. Vi er imidlertid uforstående over for forslagets udvidelse af revisorloven til rådgivningsopgaver vedrørende hvidvask, da der ikke er regler for revisors rådgivning i lovgivningen i dag og derfor heller ingen krav eller normer herfor. Forslaget virker helt ubegrundet ift. antihvidvask-indsatsen, idet myndighederne ikke forventer mange hvidvasksager, der involverer godkendte revisorer.

Derudover er der en række retssikkerhedsmæssige betænkeligheder i forslaget. Forslaget mangler fokus på selskabernes ledelse og ejere og på, at den offentlige kontrolindsats rettes mod de virksomheder, hvor risikoen for mange fejl eller snyd er størst. Disse er i øvrigt typisk klart overrepræsenteret i de virksomheder, der ikke benytter en godkendt revisor. Ligeså mangler der en markant stærkere kontrol målrettet de tusindvis af rådgivere, bogholdere mv., som ikke er godkendte revisorer, og som oftest optræder med fejl og mangler i myndighedernes kontrolindsats.

Vedrørende hvidvaskgebyret er vi skeptiske i forhold til, at der pålægges revisorbranchen et gebyr af den størrelse, som der med lovforslaget lægges op til. Foreningens skepsis er begrundet i, at indsatsen rettes mod de forkerte, at gebyrets størrelse er uforholdsmæssigt højt i forhold til lignende tilsyn, samt at der mangler retssikkerhed for gennemførelsen af tilsynet.

I forbindelse med det nye hvidvaskgebyr har foreningen foreslået at udvide beskyttelsen i revisorlovens § 13 til også at omfatte, at ordene ”revision” og ”revisor” samt sammensætninger hermed kun må indgå i navnet på godkendte revisionsvirksomheder. Tilstedeværelsen af betegnelserne ”revisor” og ”revision” i virksomhedsnavne, hvor der ikke er tale om godkendte revisionsvirksomheder, er nemlig problematisk, fordi kunderne tror, at de har engageret sig med en godkendt revisionsvirksomhed/revisor. En udvidelse af beskyttelsen af revisortitlen vil undgå vildledning af virksomhederne/kunderne og forbedre forbrugerbeskyttelsen.

Ny bekendtgørelse om kvalitetskontrol
Den nye bekendtgørelse om kvalitetskontrol er først og fremmest en opdatering i forhold til hvidvasklovgivningen. Foreningen er enige i de foreslåede ændringer af bekendtgørelsen.

Foreningen har samtidig benyttet lejligheden til at påpege en række andre områder i bekendtgørelsen, hvor vi finder, at der er behov for ændringer. Det drejer sig først og fremmest om de temabaserede kvalitetskontroller, som Erhvervsstyrelsen er begyndt at udføre. Her finder foreningen, at sådanne kontroller bør have deres egen hjemmel i bekendtgørelsen. Vi foreslår samtidig, at det klart skal fremgå, at procedurerne, der gælder for den almindelige kvalitetskontrol, også gælder for den temabaserede kontrol. I fald der skal gælde andre procedurer for den temabaserede kvalitetskontrol, bør dette udtrykkeligt nævnes og beskrives, specielt i forhold til afrapporteringen på disse kontroller.

Herudover har vi angivet, at en række forslag fra foreningens handlingsplan ”Når kvalitet tæller” fra foråret 2019, som ikke allerede er medtaget i udkastet til den nye bekendtgørelse, bør indgå. Det gælder f.eks. åbenhed om, hvilke revisionsvirksomheder der er udtaget til kvalitetskontrol, og åbenhed om årsagen til udvælgelse.

Endelig har foreningen påpeget behov for en række konkrete mindre ændringer af ordlyden i bekendtgørelsen.

Du finder foreningens høringssvar her:

Kontrolpakken

Hvidvaskgebyret

Kvalitetskontrolbekendtgørelsen

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu