25. maj 2020

Revision Revisornævnet - Manglende dokumentation - Bøder 30001 til 99999

Yderligere handlinger/forbehold i udvidet gennemgang og manglende forbehold i revision

I udvidet gennemgang skal revisor foretage yderligere handlinger ud over grundlæggende analyser og forespørgsler, når der er mistanke om, at der kan foreligge væsentlige fejl. Dette havde revisor ikke levet op til i denne sag. Hertil manglede der et forbehold i en revisionspåtegning. Bøden udmåltes til 40.000 kr., bl.a. under henvisning til gentagelse.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxSag nr. 14-2019 blev indbragt af Erhvervsstyrelsen den 12. juli 2019, og kendelsen i form af en bøde på 40.000 kr. blev afsagt den 3. marts 2020.

Som så ofte havde sagen baggrund i en kvalitetskontrol, aktuelt i 2016, hvor indklagede havde kommenteret kvalitetskontrollantens konklusioner den 31. december 2016. Kvalitetskontrollen blev fulgt op af en undersøgelse efter revisorlovens § 37, stk. 3. Den 26. marts 2018 sendte Erhvervsstyrelsen høringsbrev, som blev besvaret 31. august 2018. Herefter traf Erhvervsstyrelsen afgørelse om indbringelse af revisor den 25. oktober 2018.

Der gik således mere end tre år fra kvalitetskontrol til afgørelse af sagen i Revisornævnet.

Revisornævnet gav Erhvervsstyrelsen medhold i de to klagepunkter:

 • Revisorlovens § 23, stk. 1, samt god revisorskik, jf. revisorlovens §16, stk. 1, var overtrådt ved afgivelse af erklæring den 22. juni 2016 om udvidet gennemgang af et årsregnskab for 2015 for et anpartsselskab, idet der ikke var foretaget tilstrækkelig dokumenterede handlinger, for så vidt angår værdiansættelse af grunde og bygninger samt tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder.

  Grunde og bygninger udgjorde 6.839 t.kr., ca. 13 % af en balancesum på 51.948 t.kr. Kritikken vedrørte, at det ikke var dokumenteret, om selskabet havde reguleret til dagsværdi løbende, som årsregnskabsloven kræver, når der opskrives til dagsværdi efter årsregnskabslovens § 41. Hertil var det ikke dokumenteret, at hele den tidligere opskrivning på 3.540 t.kr. vedrørte grunden, som der i sagens natur ikke blev afskrevet på.

  Tilgodehavendet hos et fransk datterselskab beløb sig til 32.732 t.kr., eller ca. 63 % af balancesummen. Datterselskabet ejede en ejendom i Cannes og et slot. Problemet var, at det franske datterselskabs seneste regnskab udviste et underskud på -43.254 t.kr., men ifølge et gammelt regnskab pr. 31.12. 2013. Undladelse af nedskrivning kunne naturligvis ikke begrundes i det gamle regnskab, men anførtes som unødvendig under henvisning til, at ejendommen i Cannes var sat til salg for 11.900.000 EURO. Dette var dog kun en indikation herom.

  Revisor havde henholdt sig til forespørgsler og analyser. Ved begge forhold fandt nævnet, at disse ikke var tilstrækkelige til, ”at revisor kunne drage den angivne konklusion om årsregnskabet, hvorfor indklagede burde have iværksat yderligere supplerende handlinger eller modificeret sin konklusion”. Implicit henvistes der således til det generelle krav om yderligere handlinger i udvidet gennemgang, når der er mistanke om, at der kan foreligge væsentlige fejl. Om tilgodehavendet i datterselskabet henviste nævnet særligt til, at erklæringen ikke kunne baseres på en to år gammel opgørelse af egenkapitalen i det franske datterselskab.
   
 • Dagældende erklæringsbekendtgørelses § 6, stk. 2, nr. 1, var overtrådt ved afgivelse af revisionspåtegning den 13. juni 2016 på årsregnskabet for et aktieselskab for 2015, idet der ikke var taget forbehold for overtrædelse af årsregnskabsloven som følge af, at kursregulering af primokapital i datterselskabet fejlagtigt var indregnet i resultatopgørelsen.

  Datterselskabet i Rusland producerede svin. Indklagede erkendte fejlen, der som følge af den stærkt svingende rubelkurs havde resulteret i et væsentligt forkert årsresultat.

Bøden på 40.000 kr. udmåltes under hensyntagen til gentagelse, idet revisor i kendelse af 5. november 2012 (sag nr. 79/2010) blev fundet skyldig i overtrædelse af god revisorskik som følge af manglende dokumentation for planlægning m.m. Den personligt forskyldte straf bortfaldt dog, da revisors personligt drevne virksomhed i samme kendelse pålagdes en bøde på 100.000.kr. for ikke at have foretaget efterfølgende intern kvalitetskontrol af hverken kvalitetsstyringssystem eller på enkeltsagsniveau.

Sag nr. 14-2019

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu