29. marts 2020

Corona Faglig opdatering - Revision og regnskab

Coronavirus kan påvirke årsrapportens indhold

Hvor meget påvirker coronavirus årsrapportens indhold? Vi oplister, hvilke relevante overvejelser regnskabsaflæggerne og revisorer bør have i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporterne.


Jan Brødsgaard Fagkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 3369 1060


Thomas Krath Jørgensen Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor
gxw@sfe.qx 4193 3148Senest opdateret: 17. juli 2020

Oprindelig datering: 12. marts 2020


Foreningen har udgivet et notat om konsekvenserne af COVID19 på regnskabet og på revisionens udførelse og konklusion, revisors erklæringer (modifikation), kommunikation med kunder, going concern mv. Notatet indeholder et bilag 1 med eksempler på konkrete formuleringer, som er anvendt i årsrapporterne. Læs mere.

Ledelsesberetningen
I februar måned udgav vi denne nyhed om overvejelser om oplysninger i ledelsesberetningen vedrørende risici afledt af coronavirussen.

Overvejelserne er nu desværre ikke længere kun relevante for virksomheder, som har produktioner og aktivitet i Kina, idet der er tale om et globalt virusudbrud.

Følgende forhold kan fx være relevante at omtale, som gør det muligt for regnskabslæserne at vurdere virksomhedens risikoeksponering og afveje afkast og risiko:

 • Forretningsmæssige risici

 • Eventuelle særlige risici ud over de almindeligt forekommende risici i branchen

 • Forventede resultater for næste år

 • Usikkerhed ved indregning og måling

 • Usikkerhed om fortsat drift (going concern)

 • Efterfølgende begivenheder

For virksomheder i regnskabsklasse B er der ikke så mange detailkrav til ledelsesberetningen, men ledelsesberetningen skal generelt indeholde en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler. Klasse B-virksomheder skal herunder redegøre for væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold. Væsentlig usikkerhed – herunder usikkerhed om fortsat drift – skal også omtales.

Regnskabet
Det er relevant at overveje evt. påvirkning på værdiansættelse af en række aktiver og forpligtelser i regnskabet.

Regnskabsaflæggerne skal dog være opmærksomme på, at der for årsrapporten 2019 er tale om efterfølgende begivenheder, idet virussens voldsomme udbrud først er sket i 2020.

Årsrapporter med balancedag efter 31. december 2019 kan påvirkes mere direkte, og vi har nedenfor inkluderet eksempler på regnskabsposter, som kan blive påvirket:

 • Nedskrivningsbehov på immaterielle aktiver (fx goodwill og udviklingsprojekter), materielle aktiver og skatteaktiver, fx som følge af en forventet lavere indtjening

 • Væsentlig dagsværdiregulering af investeringsejendomme

 • Nedskrivningsbehov eller væsentlig dagsværdiregulering af finansielle aktiver (fx kapitalandele)

 • Nedskrivningsbehov på varelager fx som følge af væsentlig nedgang i salget af visse varegrupper

 • Nedskrivningsbehov på tilgodehavender fra salg, fx som følge af likviditetsmæssige problemer hos kunder

 • Tabsgivende kontrakter

 • Usikkerhed om fortsat drift (going concern)

Beierholm fører en Q&A på regnskabsområdet, som løbende opdateres. Se Beierholms Q&A.

Flere af de største globale revisionsfirmaer har udgivet publikationer med vejledning vedrørende corona-virus i årsregnskabet. Disse er tilgængelige på de respektive globale websites, hvortil vi henviser:

Endvidere anbefaler ESMA (den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) følgende vedrørende corona-virus i årsrapporten 2019:

 • ”Udstedere bør give gennemsigtighed om de faktiske og potentielle virkninger af COVID-19 i videst muligt omfang baseret på både en kvalitativ og kvantitativ vurdering af deres forretningsaktiviteter, økonomiske situation og økonomiske resultater i deres årsrapport dateret 31. december 2019, hvis disse endnu ikke er afsluttet, ellers inkluderes i efterfølgende finansiel rapportering;”

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu